Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Νεομάρτυρας ἀπὸ τὴ Χῖο


Ημ. Εορτής:31 Οκτωβρίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:31 / 10 / 1754
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Γεννήθηκε στὶς Καρυαῖς τῆς Χίου ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς χριστιανούς, τὸν Πέτρο καὶ τὴν Σταματοῦ. Ἀνατράφηκε ὀρφανὸς χωρὶς πατέρα καὶ ἔγινε ὑπόδειγμα χρηστοῦ καὶ ἐνάρετου νέου.
Σὲ ἡλικία 20 χρόνων πῆγε στὴ Μαγνησία, ὅπου ἐργαζόταν σὰν οἰκοδόμος. Σὲ κάποια στιγμὴ ὅμως, ὁ Νικόλαος, ἄγνωστο γιὰ ποιὸ λόγο, τρελάθηκε. Οἱ Τοῦρκοι ἐκμεταλλευόμενοι τὴν κατάστασή του θέλησαν νὰ τὸν ἐξισλαμίσουν. Τελικὰ ὅμως δὲν τὰ κατάφεραν καὶ οἱ συμπατριῶτες του τὸν συνόδεψαν καὶ πάλι στὴν Χῖο. Ἐκεῖ οἱ Τοῦρκοι τὸν ἕντυσαν μὲ τούρκικα ροῦχα καὶ τὸν ὀνόμασαν Μεχμέτ.
Κάποτε τὸν συνάντησε ἕνας ἀρχιμανδρίτης, ποὺ ὀνομαζόταν Κύριλλος καὶ πῆρε τὸ Νικόλαο στὸν ναὸ τοῦ Σωτῆρος στὸ Παλιόκαστρο. Ἐκεῖ μὲ τὴν θεία δύναμη, ἀποκαταστάθηκε ἡ ὑγεία του καὶ ἀπὸ τότε ζοῦσε αὐστηρὴ χριστιανικὴ ζωή.
Γιὰ τὴν ζωή του αὐτὴ συνελήφθη ἀπὸ τοὺς Τούρκους, φυλακίστηκε καὶ βασανίστηκε μὲ τὸν πιὸ βάρβαρο τρόπο. Ἐπειδὴ ὅμως ἐπέδειξε ἀκεραιότητα στὴν πίστη του, οἱ δήμιοί του ἔκοψαν σιγά – σιγὰ (δηλαδὴ περισσότερο μαρτυρικά) τὸ κεφάλι στὶς 31 Ὀκτωβρίου 1754, στὴ θέση Βουνάκι τῆς Χίου καὶ ὤρα ἕκτη.
Τὸ λείψανο τοῦ ἁγίου, ρίχτηκε ἀπὸ τοὺς δήμιους στὴ θάλασσα.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Τῆς Χίου ἀγλάϊσμα, καὶ Ἀθλητῶν μιμητῆς, ἐδείχθης Νικόλαε, ὁμολογήσας Χριστόν, τυράννων ἐνώπιον· ὅθεν τῶν σῶν αἱμάτων, οἱ κρουνοὶ Ἀθλοφόρε, δρόσος ὤφθησαν θεία, τῇ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ· ἐντεῦθεν πανευχαρίστως, μέλπει τοὺς ἄθλους σου.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Φερωνύμως γέγονας, νίκη λαοῦ Ὀρθοδόξου, ἱερὲ Νικόλαε, ὑπὲρ Χριστοῦ ἐναθλήσας· ὅθεν σοι, ἐν κατανύξει ψυχῆς βοῶμεν· Δώρησαι, ἡμῖν τὴν νίκην ταῖς σαῖς πρεσβείας, κατ’ ἐχθρῶν τῶν ὁρωμένων, καὶ ἀοράτων, τοῖς σὲ τιμῶσι πιστῶς.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις ὁ τῆς Χίου θεῖος βλαστός, καὶ Νεομαρτύρων, ἐγκαλώπισμα ἱερόν· χαίροις ὁ ἀθλήσας, ὑπὲρ Χριστοῦ νομίμως, Νικόλαε τρισμάκαρ, Μαρτύρων σύσκηνε.

Εἶδος μαγείας εἶναι καὶ τὰ βαστάγματα τῶν ἁγίων εἰκόνων. Διὰ τί ὁ Θεὸς ἐμποδίζει τὰ μαγικά;
Εἶδος μαγείας εἶναι καὶ τὰ βαστάγματα τῶν ἁγίων εἰκόνων

Δέκατον τρίτον εἶδος μαντείας καὶ μαγείας, εἶναι τὸ νὰ βαστάζουν τινὲς κοσμικοὶ Χριστιανοί, τὰς ἱερὰς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, καὶ ἄλλων Ἁγίων εἰς τοὺς ὤμους των, ἐν τῷ καιρῷ τῶν πανηγύρεων αὐτῶν, καὶ νὰ τρέχουν ὡσὰν τρελλοί, καὶ δαιμονισμένοι ἐδῶ καὶ ἐκεῖ μέσα εἰς βουνὰ καὶ λαγκάδια, καὶ νὰ κτυποῦν πότε εἰς ἕνα μέρος, καὶ πότε εἰς ἄλλο μὲ τὰς Ἁγίας Εἰκόνας, περιρρεόμενοι ἀπὸ τὸν ἱδρῶτα τάχα διὰ τὸ βάρος τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, καὶ προμαντεύοντες κάποια τινά, καὶ φανερώνοντες ἐκεῖνα ὁποῦ τινες ἔχασαν, καὶ ἄλλα ὅμοια.
Αὐτὰ μὲν εἷναι τὰ κυριώτερα καὶ καθολικώτερα εἴδη τῆς μαγείας· εἶναι δὲ καὶ ἄλλα πάμπολλα, ἀλλὰ εἰς ταῦτα ἠμποροῦν νὰ ἀναφέρωνται καὶ τὰ λοιπά· καθὼς τὰ περισσότερα εἴδη ἐκ τούτων, τόσον ἡ θεία Γραφή, ὅσον καὶ διάφοροι κανόνες τῶν ἱερῶν Συνόδων, καὶ τῶν θείων Πατέρων, περιλαμβάνουσι, καὶ μάλιστα ὁ ξα´ καὶ ξε´ κανὼν τῆς ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς στ´ Συνόδου· καιρὸς δὲ εἶναι νὰ εἰποῦμεν τώρα, ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ εἴδη τῶν μαγικῶν, εἶναι τελείως ἐμποδισμένον νὰ τὰ κάμνουσιν οἱ Χριστιανοί, διότι, ἂν ἡ θεία Γραφὴ ἐμποδίζῃ νὰ μὴ μεταχειρίζωνται ταῦτα οἱ Ἑβραῖοι, οἱ Ἑβραῖοι ὁποῦ ἦσαν ἀρχάριοι, καὶ ὡσὰν νήπια ὑποκάτω εἰς τὴν σκιὰν τοῦ Νόμου, πόσῳ μᾶλλον ἐμποδίζει τοὺς Χριστιανοὺς νὰ μὴ ἐνεργοῦν τὰ τοιαῦτα; τοὺς Χριστιανούς, ὁποῦ εἶναι τέκνα τῆς ἀληθείας καὶ χάριτος τοῦ Εὐαγγελίου; ὁποῦ ἔφθασαν εἰς ἄνδρα τέλειον καὶ εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὸν Ἀπόστολον;

Διὰ τί ὁ Θεὸς ἐμποδίζει τὰ μαγικά;


Ὁ μὲν γὰρ Θεὸς προστάζει εἰς τὸ Δευτερονόμιον νὰ μὴ εὑρεθῇ τινὰς ἀνάμεσα εἰς τοὺς Ἑβραίους, ὁποῦ νὰ μεταχειρίζεται μαντείας, ἢ κλήδονας, ἢ νὰ παρατηρῇ τῶν πουλίων τὰς φωνάς, ἢ πετάσματα, οὐδὲ νὰ περνᾷ ἐπάνω ἀπὸ τὴν φωτίαν τὰ παιδία του, νομίζωντας τάχα νὰ τὰ καθαρίσῃ μὲ τὴν φωτίαν, ἢ ἄλλα τοιαῦτα νὰ κάμνῃ· «οὐχ εὑρεθήσεται ἐν σοὶ περικαθαίρων τὸν υἱὸν αὐτοῦ, καὶ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ ἐν πυρί· μαντεύοντος μαντείαν, κληδονιζόμενος, καὶ οἰωνιζόμενος· φαρμακὸς ἐπαείδων ἐπαοιδήν· ἐγγαστρίμυθος, καὶ τερατοσκόπος ἐπερωτῶν τοὺς νεκρούς» (Δευτ. ιη´ 10)· εἰς δὲ τὸ Λευϊτικὸν προστάζει τὰ αὐτά, καὶ προσθέτει, ὄχι μόνον νὰ μὴ κάμνῃ τινὰς τὰ τοιαῦτα μαγικά, ἀλλ᾿ οὐδὲ νὰ πηγαίνῃ κοντὰ εἰς ἐκείνους, ὁποῦ τὰ κάμνουν διὰ νὰ μὴ μολυνθῇ ἀπ᾽ αὐτοὺς «οὐκ οἰωνιεῖσθε, οὐδὲ ὀρνιθοσκοπήσεσθε» (Λευϋτικ. ιθ´ 26) καὶ πάλιν «οὐκ ἐπακολουθήσετε ἐγγαστριμύθοις, καὶ τοῖς ἐπαοιδοῖς οὐ προσκοληθήσεσθε, ἐκμιανθῆναι ἐν αὐτοῖς· ἐγὼ εἰμὶ Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν» (αὐτόθ. 31) διὰ τί δὲ ταῦτα ἐμποδίζει; α´ διότι εἶναι συγχαμερὰ καὶ ἀκάθαρτα ἔμπροσθεν εἰς τὸν Θεὸν καὶ αὐτά, καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ τὰ μεταχειρίζονται· καὶ διὰ αὐτὰ θέλει τοὺς ἐξολοθρεύσει ὁ Θεὸς ἀπὸ τὸ πρόσωπον τῆς γῆς· οὕτω γὰρ ἀκολούθως λέγει ὁ ἴδιος Θεός· «ἔστι γὰρ βδέλυγμα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου πᾶς ποιῶν ταῦτα ἕνεκεν γὰρ τῶν βδελυγμάτων τούτων· Κύριος ἐξολοθρεύσει αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου σου». (Δευτερ. ιη´ 12) β´ διότι ὅλα αὐτὰ τὰ εἴδη τῶν μαγικῶν, προξενοῦσι τόσον εἰς τὴν ψυχὴν ἐκείνου, ὁποῦ τὰ μεταχειρίζεται, ὅσον καὶ εἰς τὴν ψυχὴν ἐκείνου, ὁποῦ πηγαίνει ζητῶντας αὐτὰ ἀπὸ τοὺς μάγους, μεγαλωτάτην καὶ θανάσιμον ἁμαρτίαν· καθὼς μαρτυρεῖ ὁ Προφήτης Σαμουήλ, ἐλέγχωντας τὸν Βασιλέα Σαούλ, διὰ τί δὲν ἐθανάτωσε τὸν Βασιλέα τῶν Ἀμαληκιτῶν, λέγων· «ἁμαρτία οἰώνισμά ἐστιν» (α´ Βασιλ. ιε´ 23) γ´ διότι οὔτε οἱ τὰ μαγικὰ καὶ γητεύματα καὶ παρατηρήματα τῶν πουλίων ποιοῦντες, ἠμποροῦν νὰ δώσουν κᾀμμίαν ὠφέλειαν εἰς τοὺς μαγευομένους καὶ γητευομένους, οὔτε οἱ γητευόμενοι καὶ τὰ ἄλλα μαγικὰ ποιοῦντες, λαμβάνουν κᾀνένα ὄφελος, ἀλλὰ ματαίως καὶ τὰ δύο μέρη κοπιάζουσι· καθὼς λέγει ὁ Προφήτης Ἰεζεκιήλ· «οὐχὶ ὅρασιν ψευδῆ ἑωράκατε; καὶ μαντείας ματαίως εἰρήκατε;» (Ἰεζ, ιγ´ 7) καὶ ὁ σοφὸς Σειράχ· «μαντεῖαι, καὶ οἰωνισμοί, καὶ ἐνύπνια, μάταιά ἐστιν», (Σειρ. λδ´ 5).
 Καὶ δ´ διότι τὰ μαγικὰ ὁδηγοῦσι τόσον ἐκείνους, ὁποῦ τὰ μεταχειρίζονται, ὅσον καὶ ἐκείνους ὁποῦ τὰ ζητοῦν, εἰς τὴν λατρείαν καὶ προσκύνησιν τῶν εἰδώλων καὶ τῶν δαιμόνων.

Διὰ τοῦτο ὅλοι κοινῶς οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι, ἀκολουθοῦντες εἰς τὴν παλαιὰν Γραφήν, ὡς ἐντολὴν καὶ νομοθεσίαν δίδουν εἰς ὅλους τοὺς Χριστιανούς, προστάζοντες αὐτοὺς νὰ μὴ μεταχειρίζωνται μαγικά, ἢ φαρμακείας, ἢ οἰωνισμούς, ἢ ἄλλα παρόμοια, καὶ λέγοντες· «οὐ μαγεύσεις, οὐ φαρμακεύσεις»(Διαταγ. βιβλ. ζ´ Κεφ. γ´).
Καὶ πάλιν· «μὴ γίνου οἰωνοσκόπος, ὅτι ὁδηγεῖ πρὸς εἰδωλολατρείαν... οὐκ ἔσῃ ἐπᾴδων, ἢ περικαθαίρων τὸν υἱόν σου· οὐ κληδονιεῖς· οὐδὲ οἰωνισθήσῃ, οὐδὲ ὀρνεοσκοπήσῃς, οὐδὲ μαθήσῃ μαθήματα πονηρά· ταῦτα γὰρ ἅπαντα, καὶ ὁ νόμος ἀπεῖπε». (Αὐτόθ. Κεφ. στ´). Καὶ πάλιν «φεύγετε... τὰς ἑλληνικὰς πομπάς, ἐπαοιδάς, κλήδονας, μαντείας, καθαρισμούς, οἰωνισμούς, ὀρνιθοσκοπίας, νεκρομαντείας, ἐπιφωνήσεις» (Διαταγ. βιβλ. β´ Κεφ. ξβ´).
 Ἀλλὰ τί ἀναφέρω ἐγὼ Θεόν, καὶ Προφήτας, καὶ Ἀποστόλους, ἐμποδίζοντας τὰς μαντείας; καὶ δὲν λέγω ἕνα ἄλλο μεγαλύτερον, πρὸς ἐντροπὴν τῶν Χριστιανῶν; τὰς μαντείας Χριστιανοί, ἐμποδίζει νὰ μὴ γίνωνται, ὄχι Θεός, ὄχι Προφήτης, ὄχι Ἀπόστολος, ἀλλὰ ἕνας Ἐθνικὸς καὶ ἄπιστος ἄνθρωπος, καὶ ὄχι ἁπλῶς ἄνθρωπος, ἀλλὰ μάλιστα καὶ μάγος καὶ οἰωνιστής.
 Ποῖος εἶναι αὐτός; ὁ Μάντις ἐκεῖνος Βαλαάμ, ὁ υἱὸς τοῦ Βεώρ· οὗτος γὰρ καλεσθεὶς ἀπὸ τὸν Βαλὰκ τὸν Βασιλέα τῶν Μωαβιτῶν, διὰ νὰ καταρασθῇ καὶ νὰ κάμῃ κᾀμμίαν μαντείαν ἐναντίον τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, εἶπε ταῦτα· «οὐκ ἔστιν οἰωνισμὸς ἐν Ἰακώβ, οὐδὲ μαντεία ἐν Ἰσραήλ» (Ἀριθμ. κγ´ 23). ὢ τῶν παραδόξων πραγμάτων! ὁ μάντις λέγει πῶς δὲν πρέπει νὰ γίνωνται μαντείαις· ὁ οἰωνιστής, ἀποφαίνεται πῶς δὲν πρέπει νὰ ἐνεργοῦνται οἰωνισμοί· εἰς ποίους; εἰς τὸ γένος τοῦ Ἰακώβ, εἰς τὸν λαὸν τοῦ Ἰσραήλ, τὸν ἀρχάριον, τὸν ἀτελῆ, τὸν νηπιόφρονα· «οὐκ ἔστιν οἰωνισμὸς ἐν Ἰακώβ, οὐδὲ μαντεία ἐν Ἰσραὴλ» ὢ καταισχύνη μεγάλη! ὢ ἀνυπόφορος ἐντροπὴ τῶν σημερινῶν Χριστιανῶν!

Ποῦ εἶσθε λοιπὸν τώρα ἐσεῖς οἱ Χριστιανοί, ὁποῦ μεταχειρίζεσθε ἀδιάντροπα τὰς μαγείας καὶ γοητείας; ποῦ εἶσθε ἐσεῖς ὁποῦ, ὅταν ἔχετε ἀσθένειαν, ἢ ἄλλην χρείαν καὶ ἀνάγκην, τρέχετε εἰς τοὺς Ἑβραίους καὶ Ἄραβας καὶ Αἰγυπτίους, Ὀθωμανοὺς καὶ ἀλλοπίστους, καὶ ζητεῖτε ἀπὸ αὐτοὺς νὰ σᾶς γητεύσουν καὶ νὰ σᾶς δώσουν φυλακτήρια; φύγετε, κρυφθῆτε, καὶ σκεπάσατε τὸ πρόσωπόν σας ἀπὸ τὴν ἐντροπήν, καὶ καθ᾿ ἕνας ἀπὸ λόγου σας, ἂν ἔχῃ αἴσθησιν, ἂς εἰπῇ ἐκεῖνο τὸ τοῦ Δαβίδ· «ἡ αἰσχύνη τοῦ προσώπου μου ἐκάλυψέ με» (Ψαλμ. μγ´ 17). διὰ τί; διότι σᾶς ὀνειδίζει, καὶ σᾶς καταλαλεῖ ἕνας μάντις, ἕνας ἐθνικός, ἕνας ἀσεβὴς Βαλαὰμ «ἀπὸ φωνῆς ὀνειδίζοντος, καὶ καταλαλοῦντος» (αὐτόθι) ὅθεν φοβηθῆτε τὸν Θεόν, ὁποῦ μὲ τόσας προσταγὰς σᾶς ἐμποδίζει, νὰ μὴ μεταχειρίζεσθε μαγικὰ καὶ γητεύματα, καὶ τὸν τόσον μεγάλον φοβερισμόν, ὁποῦ σᾶς κάμνει νὰ σᾶς ἐξολοθρεύσῃ, ἐὰν δὲν παύσετε ἀπὸ αὐτά· φοβηθῆτε τοὺς θείους Προφήτας, ὁποῦ παρομοίως καὶ αὐτοὶ σᾶς ἐμποδίζουν ἀπὸ τὰ τοιαῦτα ἁμαρτωλὰ καὶ μάταια ἔργα· φοβηθῆτε τοὺς θείους καὶ ἱεροὺς Ἀποστόλους, ὁποῦ ὅλοι κοινῶς σᾶς παραγγέλλουν, νὰ μὴ κάμνετε κλήδονας καὶ μαντείας, μηδὲ νὰ παρατηρῆτε τὰς φωνὰς καὶ πετάσματα τῶν πουλίων· μὰ ἂν δὲν φοβηθῆτε τὸν Θεόν, οὔτε τοὺς Προφήτας του, οὔτε τοὺς Ἀποστόλους, κᾂν ἐντραπῆτε, καὶ αἰσχυνθῆτε τὸν Ἐθνικόν, καὶ ἀλλόπιστον Βαλαάμ, ὁποῦ σᾶς ἐμποδίζει νὰ μὴ ἐνεργῆτε τὰ μαγικά, οὐδὲ νὰ πιστεύετε εἰς αὐτά.
Διότι, καθὼς οἱ Νινευίται ὁποῦ ἤκουσαν εἰς τὸ κήρυγμα τοῦ Ἰωνᾶ καὶ ἐμετενόησαν, ἔχουν νὰ κατακρίνουν τοὺς ἀμετανοήτους ἁμαρτωλούς, ὁποῦ ἀκούουν καθ᾿ ἡμέραν τὸν Χριστόν, καὶ δὲν μετανοοῦν· καὶ καθὼς ἡ Σαββὰ ἡ Βασίλισσα, ὁποῦ ἦλθεν ἀπὸ τὴν Ἀραβίαν, διὰ νὰ ἀκούσῃ τὴν σοφίαν τοῦ Σολομῶντος, ἔχει νὰ κατακρίνῃ ἐκείνους, ὁποῦ καταφρονοῦν καὶ δὲν θέλουν νὰ ἀκούσουν τὴν οὐράνιον σοφίαν, ὁποῦ μᾶς ἐδίδαξεν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὡς εἶπεν ὁ Κύριος· «Ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν, ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε· Βασίλισσα Νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινεῖ αὐτήν, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶντος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶντος ᾧδε» (Ματθ. ιβ´ 41) καθὼς λέγω οἱ Νινευῖται καὶ Σαββά, ἔτσι καὶ ὁ μάντις αὐτὸς Βαλαὰμ θέλει ἀναστηθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, διὰ νὰ κατακρίνῃ τοὺς Χριστιανούς, ὁποῦ μεταχειρίζονται τὰ μαγικά, εἰς τοὺς ὁποίους, αὐτὰ κᾀνένα τόπον καὶ δύναμιν δὲν ἔχουν ἀφ᾿ οὗ ἦλθεν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ ἔγεινεν ἄνθρωπος, καὶ ἀφ᾿ οὗ αὐτοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν· «οὐκ ἔστιν οἰωνισμὸς ἐν Ἰακώβ, οὐδὲ μαντεία ἐν Ἰσραήλ· διὰ τί; ὅτι φησὶ Κύριος ὁ Θεὸς αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ». (Ἀριθ. κγ´ 21).

nektarios.gr 

Το θαύμα των Ελλήνων του Σαράντα.


http://www.egolpion.com/8avma_40.el.aspx

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ

 Αρχιμ. Χαραλάμπους Δ. Βασιλοπούλου


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Το θαύμα των Ελλήνων του Σαράντα, 
 εκδ. «Ορθόδοξου Τύπου» Αθήνα Οκτώβριος 1974.


Σημείωση: ο πατέρας Χαράλαμπος υπηρετούσε τότε την Πατρίδα στο Σώμα του 39ου Συντάγματος των τσολιάδων της πρώτης γραμμής στην Αλβανία.

ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ
Στρατοπεδευμένοι οι τσολιάδες του Μεσολογγίου έξω στα χωράφια του Αγρινίου. Μόλις είχε κτυπήσει ο φθινοπωρινός ήλιος και έλουζε με το εκθαμβωτικό του φως τις λίμνες και τα χωριά. Ηρεμία παντού. Τίποτε δεν πρόδιδε τη θύελλα και την Καταιγίδα. Οι αγρότες αμέριμνοι βοσκούσαν τα ζωντανά τους. Οι ζευγολάτες όργωναν τη γη τους. Άρχισαν πρωί πρωί τις δουλειές τους.
Ήταν Δευτέρα. 28 Οκτωβρίου του 1940.
Να! φάνηκε ο διοικητής με το αυτοκίνητο στους στρατοπεδευμένους. Συγκαλεί τους αξιωματικούς αμέσως και σπασμωδικά. Σε όλα φαινόταν μια νευρικότητα. Κάτι είπε στους αξιωματικούς και σε λίγα λεπτά, όλο το σύνταγμα ήταν συγκεντρωμένο με κατεύθυνση προς τα Γιάννενα.
Στήνουν μερικά οπλοπολυβόλα, ελλείψει αντιαεροπορικών.
Οι λοχαγοί, καθένας στο λόχο του, λέγει:
«Απόψε οι Ιταλοί άνανδρα μας κτυπήσανε πισώπλατα. Θα τους τσακίσωμε. Έτσι θα μάθουνε τι θα πη Έλληνες. Χρησιμοποιήστε το έδαφος καλά. Βαδίστε ακροβολισμένοι δια τον κίνδυνον των αεροπλάνων. Με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας θα τους νικήσωμε».
Ακροβολίστηκε το σύνταγμα εκατέρωθεν του δρόμου, σε μεγάλο πλάτος, κι' άρχισε η πεζοπορία. Σε κάποια στιγμή περάσανε Ιταλικά αεροπλάνα. Κυπήσανε τότε την Πάτρα. Αχ! τι κακό είπαμε, έκαμαν τότε στα αδέλφια μας στην Πάτρα!

Το πρώτο θαύμα στο Αργυρόκαστρο
 Θα έκανε μεγάλο κακό η αεροπορία τους την πρώτη ημέρα του πολέμου, αλλά ο Θεός εβοήθησε εξ αρχής τους Έλληνες στον πόλεμο του ‘40. Και να πως:
Τα Ιταλικά αεροπλάνα ήτανε, εκείνο το πρωινό, στις 28 Οκτωβρίου συγκεντρωμένα στο αεροδρόμιο του Αργυροκάστρου. Ήταν έτοιμα, φορτωμένα με βόμβες προς εκκίνησιν. Ο σκοπός τους ήτανε να βομβαρδίσουν όλες τις πόλεις της Ελλάδος και όλους τους συγκοινωνιακούς κόμβους. Θα παρέλυαν τα πάντα. Θα έσπερναν τον όλεθρο και θα εμπόδιζαν την επιστράτευσι των Ελλήνων και έτσι αυτοί θα κατέβαινον ανενόχλητοι να πάρουν τον καφέ στην Αθήνα, όπως έλεγαν.
Οι Ιταλοί πιλότοι συγκεντρωθήκανε στο Διοικητήριο να πάρουν το ρόφημά τους και τις τελευταίες διαταγές.
 Εδώ έβαλε ο Θεός το χέρι του και υπεράσπισε τον δίκαιο αγώνα των Ελλήνων.
Την ίδια μέρα πρωί- πρωί, ξεκινήσανε από το ελληνικό έδαφος δύο δικά μας αεροπλάνα -δεν είχαμε και πολλά-. Προχωρήσανε μέσα στην Αλβανία, στο κατεχόμενο υπό των Ιταλών έδαφος.
Εκεί ρίξανε μερικές βόμβες. Στο ένα όμως αεροπλάνο επέβαινε ένας θεολόγος, ονόματι Σαράτσης. Του είχε μείνει ακόμη μία βόμβα. Επιστρέφοντας, συμπτωματικά την πέταξε κοντά στην Ιταλική βάση, στο Αργυρόκαστρο. Η βόμβα

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ ΕΚΡΥΒΑΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΠΙΑΣΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ!

Το παρακάτω άρθρο αποτελεί αποστομωτική απάντηση σε πολλούς και διάφορους ανιστόρητους βλαμμένους, που έχουν το θράσος να μιλάνε για "συνεργασία Αγίου Όρους με τους Ναζί", εξαιτίας μιας επιστολής στον Χίτλερ. Τους το αφιερώνουμε εξαιρετικά και για...περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθυνθούν στους ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ εκείνης της περιόδου:
Μια ζωντανή μαρτυρία για τη δράση των Αγιορειτών στη Γερμανική κατοχή


Το βιβλίο DARE TO BE FREE είναι ένα προσωπικό ημερολόγιο, 252 σελίδων, του Νεοζηλανδού στρατιώτη W.B. «Sandy» Thomas (92 ετών σήμερα) ο οποίος τραυματίστηκε στην Κρήτη και απέδρασε από νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου τον μετέφεραν οι Γερμανοί στην πορεία για τα στρατόπεδα της Γερμανίας.
Αποτελεί έναν ύμνο για τη φιλοξενία και τη βοήθεια που προσέφεραν οι Αγιορείτες μοναχοί στους φυγάδες συμμάχους κατά τη διάρκεια της κατοχής.
Οι Νεοζηλανδοί το 2004 γύρισαν την ιστορία του σε ντοκυμαντέρ που αποτέλεσε το γεγονός της χρονιάς, ενώ το βιβλίο του γνώρισε αλλαπάλληλες εκδόσεις.
Μικρή περίληψη:
Φθάνει στον Άθω το φθινόπωρο του 1941 και διασχίζει τα σύνορα με τα πόδια. Πρώτος σταθμός το μοναστήρι του Ζωγράφου (βουλγαρικό) όπου κάποιος μοναχός του συνιστά να φύγει γιατί υπήρχε φόβος να τον καταδώσουν στους Γερμανούς. Αφού σταματά σ' ένα κελλί όπου ο μοναχός του προσφέρει αγιορειτική φιλοξενία, φτάνει στις Καρυές και από κει παραμονή Χριστουγέννων του 1941 στην Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρα.
Αργότερα πηγαίνει στην Ι.Μ. Διονυσίου όπου μένει 9 ημέρες και με βάρκα καταλήγει στην Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας. Εδώ συναντάει και τον μοναχό γιατρό Παυλίδη, ο οποίος τον περιθάλπτει. Το μοναστήρι έχει Γερμανούς αλλά οι μοναχοί τον κρύβουν σε πατάρι ενός παλιού κτιρίου. Οι Γερμανοί υποψιάζονται την παρουσία του και αρχίζουν να τον ψάχνουν. Φυγαδεύεται σε κελλί έξω από τη Λαύρα. Από δω μεταφέρεται κρυφά στο ερημητήριο του γέροντα Ελισσαίου στις αρχές Μαρτίου 1942. Τη Μεγάλη Παρασκευή, με άλλους φυγάδες συμμάχους, παίρνει μια βάρκα με προορισμό την Τουρκία, αλλά ξαφνική καταιγίδα τους γυρίζει πάλι στο Άγιο Όρος.
Δεύτερη απόπειρα απόδρασης από την Ι.Μ. Αγίου Παύλου αποτυγχάνει και καταλήγει κάπου στα Καυσοκαλύβια. Από δω με μια σχετικά καινούργια βάρκα κατάφερε με άλλους συμμάχους φυγάδες ν' αποδράσει στη Τουρκία.

To 2009 ο εγγονός του, Crish Paul, με φίλους του, ήλθε στο Άγιο Όρος και προσπάθησε ν' ακολουθήσει τα βήματα του παππού του, 68 χρόνια μετά. Τις εμπειρίες του καταγράφει στ blog «IN THE FOOTSTEPS OF HEROES». Οι αναρτήσεις 7-14 αναφέρονται στο Άγιο Όρος.
Η διεύθυνση του blog:
http://inthefootstepsofheroes.blogspot.com
ΠΗΓΗ.
hellas-orthodoxy.blogspot.gr

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ : Οι πολεμικές εκθέσεις του Ιταλού στρατηγού Τζιρόττι

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ
(28 Οκτ -11 Νοε 1940)
«Οι πολεμικές εκθέσεις του Ιταλού στρατηγού Τζιρόττι, διοικητή της 3ης Μεραρχίας Αλπινιστών ΤΖΟΥΛΙΑ»(1)
Αντγος ε.α. Νικόλαος Kολόμβας


Εισαγωγή
Το πλέον συναρπαστικό επεισόδιο του ελληνοϊταλικού πολέμου 1940-41 υπήρξε η μάχη της Πίνδου, όταν σημειώθηκε εισβολή της εκλεκτότερης, 3ης ιταλικής Μεραρχίας Αλπινιστών 'Τζούλια', μιας «αντρίκειας Μεραρχίας» κατά τη ρήση του Μουσολίνι, βαθιά στο έδαφός μας, στις δυσπρόσιτες και πανύψηλες βουνοκορφές της πολυπτυχωμένης Πίνδου μας.
'Oσο όμως θεαματική ήταν η τολμηρή εισχώρησή της, τις πρώτες ημέρες του Πολέμου, τόσο συνταρακτικότερη υπήρξε η εν συνεχεία συντριβή της.

Πολλά έχουν γραφεί για το θρυλικό αυτό επεισόδιο του πολέμου, κυρίως από ιταλικής πλευράς, προφανώς λόγω της πανωλεθρίας που υπέστη τότε η 'Τζούλια'. Από τα πλέον αξιόλογα δημοσιεύματα είναι τα απομνημονεύματα του Ιταλού αρχιστράτηγου των δυνάμεων στην Αλβανία της περιόδου 28 Οκτ - 14 Νοε, Σεβαστιανού Βισκόντι Πράσκα υπό τον πομπώδη(;) τίτλο Io ho aggredito la Grecia (Εγώ εισέβαλα στην Ελλάδα), Μιλάνο 1946, στο οποίο περιλαμβάνονται οι πολεμικές εκθέσεις του Ιταλού στρατηγού - διοικητή της ΤΖΟΥΛΙΑ, Μάριο Τζιρόττι για την παραπάνω περίοδο.
Οι εκθέσεις αυτές θα παρατεθούν παρακάτω σε αυτοτελή μετάφραση και, εκτός του ότι έχουν την αξία ιστορικού «ντοκουμέντου» διότι προέρχονται από έναν από τους κύριους πρωταγωνιστές της μάχης, παρουσιάζουν και την άλλη πλευρά των αντιμαχομένων.
Δεν επιχειρήθηκε λεπτομερής σχολιασμός των εκθέσεων, διότι θα υπερέβαινε κατά πολύ την έκταση ενός άρθρου, γι' αυτό κρίθηκε σκόπιμο να περιοριστούμε σε ελάχιστα σημεία και κυρίως όπου παρατηρείται αποσιώπηση ή και σμίκρυνση της έκτασης των γεγονότων που διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της μάχης.
Θεωρήθηκε επίσης αναγκαίο, για την πληρέστερη κατατόπιση των αναγνωστών, να λεχθούν εισαγωγικά λίγα, για τα σχέδια και τις δυνάμεις των αντιπάλων, όπως και για την περιοχή των επιχειρήσεων (επισυνάπτονται δύο σκαριφήματα).
α. Ιταλοί
Οι Ιταλοί γενικά είχαν διαιρέσει το μέτωπο των επιχειρήσεων σε τρεις τομείς. Στην 'Hπειρο, όπου θα εφάρμοζαν την κύρια επιθετική τους προσπάθεια, στη Δυτική Μακεδονία, όπου αρχικά θα τηρούσαν αμυντική στάση και στην Πίνδο, η οποία θα αποτελούσε το συνδετικό κρίκο των προηγουμένων, αλλά και μια άκρως επικίνδυνη σφήνα στα πλευρά των δυνάμεών μας της Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας.
Στην Πίνδο θα ενεργούσε η 3η Μεραρχία Αλπινιστών 'Τζούλια' υπό το στρατηγό Μάριο Τζιρόττι, συνολικής δύναμης περίπου 10.800 ανδρών ενεργού στρατού.
Η Μεραρχία αυτή περιλάμβανε:
 • 2 Διοικήσεις Συνταγμάτων (το 8ο και 9ο),
 • 5 Τάγματα Αλπινιστών,
 • 1 'Iλη Ιππικού,
 • 6 Πυροβολαρχίες Ορειβατικού Πυροβολικού, και
 • λοιπές Μονάδες Υποστήριξης Μάχης και Διοικητικής Μέριμνας.
β. 'Eλληνες
'Eναντι της 'Τζούλια', είχε αναπτυχθεί το δικό μας «Απόσπασμα Πίνδου» υπό τον συνταγματάρχη Κωνσταντίνο Δαβάκη, δύναμης περίπου 2.500 ανδρών, που είχαν επιστρατευτεί προ διμήνου. Περιλάμβανε:
Το Απόσπασμα περιλάμβανε:
 • 1 Διοίκηση Συντάγματος,
 • 2 Τάγματα Πεζικού (1 ακόμη έφθασε το απόγευμα της 28ης Οκτ. στο Επταχώρι),
 • 1 Λόχο Προκαλύψεως της VIIIης Μεραρχίας,
 • 1 Ουλαμό Ιππικού,
 • 1 ½ Πυροβολαρχία Ορειβατικού Πυροβολικού, και
 • 1 Λόχο Ημιονηγών.
Κατείχε, με αραχνοΰφαντη αμυντική διάταξη, τη γραμμή Σμόλικας - Σταυρός - Γράμμος, έκτασης σε τοπογραφική απόσταση 35 περίπου χλμ. (στην πραγματικότητα ήταν υπερδιπλάσια) και σε βάθος κυμαινόμενο από 10 -15 χλμ., με αποστολή την άμυνα επί της τοποθεσίας συνόρων, καθώς και τη σύνδεση και εξασφάλιση των πλευρών των δυνάμεών μας της Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας. 

Σε αναζήτηση ελπίδας (Μοναχός Μωυσής, Αγιορείτης)


Υπάρχει διάχυτη στον κόσμο μια έντονη αγωνία, ένα συνεχές άγχος, μια οδυνηρή κατήφεια, μια φθοροποιά μελαγχολία, μια θανατηφόρα απελπισία.


Το πιο ανησυχητικό είναι η αύξηση των αυτοκτονιών συμπατριωτών μας. Αξιολύπητο και αξιοθρήνητο γεγονός. Άνθρωποι δίχως βαθύ νόημα βίου, υψηλό στόχο, σύνδεση με τον Θεό, αδυνατούν να υπομείνουν τα μεγάλα προβλήματα, να τα αντιμετωπίσουν και να τα λύσουν. Το εσωτερικό κενό αδυνατεί να αντέξει κάθε έκτακτο και πρόσθετο βάρος. Οι διαλαλούντες την αποκοπή τους από το ιερό παρελθόν και θεωρούντες απελευθέρωση κατευθύνθηκαν σε ψυχική πείνα και δίψα.
Στην πατρίδα έως πριν λίγα χρόνια ο λαός ήταν δεμένος με την εκκλησία. Η θερμή και ζωντανή πίστη τον ενδυνάμωνε και του έδινε κραταιή ελπίδα. Αυτός ο ουσιαστικός σύνδεσμος τον βάσταζε ακμαίο επί τέσσερις εκατονταετίες σκλαβιάς. Διατηρήθηκε η χώρα όρθια ύστερα από πολέμους, μεταναστεύσεις, προσφυγιές, ασθένειες, κακουχίες, πείνες και στερήσεις. Μια χώρα που εξευτελίστηκε, ντροπιάστηκε, περιφρονήθηκε, ταπεινώθηκε και δοκιμάστηκε. Δεν διέκοψε ποτέ την επαφή της με το θείο.
Ξαφνικά ο Νεοέλληνας λησμόνησε την ιστορία του, άρχισε να πάσχει ψυχολογικά, να μειονεκτεί, να αισθάνεται διχασμένος, να θεοποιεί τη σάρκα και το χρήμα. Έπεσε με τα μούτρα στην απόλαυση της ηδονής και γέμισε τη ζωή του οδύνη. Νόμισε ότι μόνο το χρήμα θα του δώσει μια μακρά ευτυχία. Μας ξεγέλασαν όσοι θέλησαν να μας βοηθήσουν στην πρόοδο και τον εκπολιτισμό μας, με το να μας δανείζουν για να προοδεύσουμε. Μας αποπροσανατόλισαν από τις ενισχυτικές, ιερές παραδόσεις μας. Εργάστηκαν ξένοι και εγχώριοι να μας αδειάσουν την ψυχή. Θεοποιήθηκε η ύλη, ειρωνεύτηκε το πνεύμα, επικράτησε η πεζότητα και η χλιαρότητα.
Η φτώχεια δεν αναμενόταν, και όμως ήλθε. Ο λαός ήταν ανέτοιμος, δεν περίμενε ποτέ ότι θα τον ξαναεπισκεφθεί η φτώχεια. Θεώρησε την καλοπέραση μόνιμη. Στην πρώτη μικρή δυσκολία οδηγούνταν σε δάνεια. Η ανεργία, κυρίως των νέων, φούντωσε. Οι μισθοί μειώνονται και οι τιμές των προϊόντων καθημερινά ανεβαίνουν. Μέσα σε αυτή την τραγικότητα πού να πιαστεί κανείς; Όταν κυριεύθηκε από τον πονηρό ευδαιμονισμό και τον ανέλπιδο μηδενισμό. Και η κατάσταση αυτή δεν λέει να διορθωθεί. Πουθενά φως και ελπίδα.
Χάθηκε το μεράκι, το φιλότιμο, η αδελφοσύνη και η συμπαράσταση. Επικρατεί το συμφέρον, ο ατομισμός, η ιδιοτέλεια και η απομόνωση. Οι παλαιοί είχαν πολύ πιο λίγα κι έκαναν υπομονή, είχαν ικανοποίηση και χαρά, δόξαζαν και ευχαριστούσαν τον Θεό εγκάρδια. Μήπως ήταν χαζοί; Δεν ήταν, αλλά είχαν πίστη, που τους έδινε κουράγιο κι ελπίδα. Είχε νόημα η ζωή τους. Έβλεπαν πάνω, δεν το έβαζαν κάτω, δούλευαν κάνοντας τον σταυρό τους. Ξαναγράψαμε περί αυστηρής αυτοκριτικής. Επιδόθηκαν οι πολλοί σε μια συνεχή κριτική. Η αυτοκαταδίκη του προδότη Ιούδα δεν είναι λύση.

Είναι αλήθεια, όπως εύστοχα ειπώθηκε, πως εκεί που βλέπουμε ένα αδιέξοδο ο Θεός βλέπει μια ευκαιρία. Υπάρχει ακόμη ο ήλιος, που ανατέλλει κάθε μέρα. Υπάρχει πλούσιο φως. Μη μένουμε με μαύρα γυαλιά. Υπάρχουν ασθενείς χαμογελαστοί, φτωχοί αξιοπρεπείς, νέοι που τραγουδούν. Οι εκκλησίες γεμίζουν στο Άγιον Όρος, οι προσκυνητές δεν παύουν καλοκαίρι και χειμώνα. Υπάρχει ελπίδα, αναζητήστε την. Η ελπίδα ζωοποιεί, ανασταίνει, μεταμορφώνει, ξανακαινουργιώνει...

Συγκλονιστικό ντοκυμαντέρ για τον Πόντο


fakeloi_documentary_747210804.jpg
Παρακολουθήστε το συγκλονιστικό βίντεο στο τέλος του άρθρου.
Τον Ιανουάριο του 2006 ο Τάσος Τέλλογλου, η Σοφία Παπαϊωάννου και η δημοσιογράφος των Νέων Φακέλων Κατερίνα Λομβαρδέα ταξίδεψαν στην Τραπεζούντα και συνάντησαν τους άγνωστους μέχρι εκείνη τη στιγμή μουσουλμάνους Πόντιους.

Για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό οι Φάκελοι αποκάλυψαν μια ιστορία που έμενε άγνωστη στους περισσοτέρους Έλληνες καθ’ολη σχεδόν τη διάρκεια του 20ου αιώνα: την ιστορία των Ποντίων που άφησε πίσω της η ανταλλαγή πληθυσμών του 1922.

Με την κάμερα του Χρόνη Τσιχλάκη επισκεφθήκαμε τα αμιγώς ελληνόφωνα χωριά, συναντήσαμε τους φιλόξενους κατοίκους τους, ακούσαμε μαζί τους τη λύρα. Τα βράδια μας μίλησαν για τους χριστιανούς συμπατριώτες τους που το1922 πήραν το δρόμο για την Ελλάδα, και για τον πολιτισμό τους που απειλείται από το κεμαλικό κράτος.

Ακόμα, στην κάμερα των Φακέλων μίλησε ο Πόντιος διανοούμενος Ομέρ Ασάν, ο οποίος πριν από 10 χρόνια δικάστηκε στην Τουρκία για το βιβλίο του «ο Πολιτισμός του Πόντου», ένα βιβλίο που έγραψε αναζητώντας τις ρίζες του. Δύο Τούρκοι ιστορικοί μας μίλησαν για την επίσημη τουρκική άποψη για τους πληθυσμούς αυτούς. Η ιστορική επιστήμη στην Τουρκία αρνείται την ύπαρξη ενός ελληνικού πολιτισμού στη Μαύρη Θάλασσα, την ώρα που και η ελληνική διπλωματία αντιμετωπίζει τους ελληνόφωνους μουσουλμάνους σαν ένα εμπόδιο στις διμερείς σχέσεις.

Αλλά οι Πόντιοι στις δύο πλευρές του Αιγαίου έχουν προ πολλού ανοίξει διαύλους επικοινωνίας στο ίντερνετ και την πραγματική ζωή . Τα καλοκαίρια συναντιόνται στα «παρχάρια»(υψίπεδα)της Τραπεζούντας και το χειμώνα σε ταβερνάκια της Θεσσαλονίκης, γιατί όπως μας είχε πει ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης στην κάμερα των Φακέλων «φταίει το DNA που μας τραβάει».

Ακόμα στην ίδια εκπομπή, οι Φάκελοι παρουσίασαν για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα της Σοφίας Παπαϊωάννου στους διωγμούς που υπέστησαν οι χριστιανοί Πόντιοι από το 1916 μέχρι το 1922 ακολουθώντας την πορεία των πληθυσμών που διώχτηκαν τότε και ταξίδευσαν στη Μακεδονία για να βρουν τους υπέργηρους σήμερα μάρτυρες μιας από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες του νεότερου ελληνισμού.
Πηγή: fakeloi

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

"Το ξυπόλητο τάγμα" (ΒΙΝΤΕΟ)

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΡΒΛΑΣΦΗΜΟ CORPUS-CHRISTI- ΓΙΑ ΤΗΝ 7Η ΤΕΧΝΗ- ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ
σως γιά πρώτη φορά στά χρονικά το λληνικο θεάτρου καί τς 7ης τέχνης, νέβηκε να τόσο βλάσφημο «ργο»! Καί χι τυχαα, σέ μία στιγμή θνικς κρίσεως ( πνευματικς βασικά ) κι μετανοησίας! να κόμη ράπισμα στή συνείδησή μας, μήπως καί ξυπνήσουμε πό τόν πνευματικό μας λήθαργο! Μέσα στή λαίλαπα τν δεκάδων πιθέσεων τς Νέας Τάξης Πραγμάτων καθημερινς νάντια στήν νθρωπότητα, γιά τήν χειραγώγηση κι ξόντωσή της, 7η τέχνη παίζει πολύ σχημο ρόλο. Τίς τελευταες δεκαετίες εδικότερα, τό σύστημα τς Νέας ποχς τήν κανε ργαλεο στά χέρια του κι γινε κι ατή μία πιπλέον τέχνη το Διαβόλου,  γιά τούς ξς λόγους:
α) Γιατί εναι τέτοια φύση της, στε νά χει τή δυνατότητα νά πευθύνεται ταυτόχρονα σέ κατομμύρια νθρώπους-θύματα καί νά τούς πηρρεάζει! ναπτυγμένη τεχνολογία τς ποχς μας μάλιστα, τήν νισχύει περβολικά ς πρός ατήν τή δυνατότητα κι τσι, περδιπλασιάζει τήν πιρροή πού μπορε νά σκήσει στά μάτια, στά φτιά, στά μυαλά καί στίς ψυχές τν νθρώπων.
β) Γιατί μέ τό προκάλυμμα τς «διασκέδασης» καί μέ τό πρόσχημα το «φανταστικο κι χι ληθινο», τό σύστημα «πυροβολε» μέ τά μηνύματά του τό κοινό, χωρίς νά προκαλε τίς ντιδράσεις του. Κι τσι, τό πηρρεάζει συστηματικά μέ σέξ, βία, ποκρυφισμό, UFO καί χαλαρά θη γενκς καί ς πί τό πλεστον! Τό κοινό ποβλακώνεται, διότι φήνει χαλαρές τίς ντιστάσεις του πέναντι στό «ψεύτικο», λλά τσι ξεχν νά λέγξει τήν ποιότητα το θεάματος, μέ ποτέλεσμα νά φήνει δηλητήρια νά εσβάλλουν μαχητί στό νο καί στήν καρδιά του!  Τά δηλητήρια ατά μως, θά τά πάρει μαζί του στήν πραγματική ζωή καί θά πορεύεται μ’ ατά!
-Καί γιατί ντέ καί καλά, πρέπει νά βλέπουμε φανταστικά καί ψεύτικα πράγματα καί καταστάσεις, εδικά μες ο Χριστιανοί πού πιστεύουμε τόν Θεόν τς ληθείας;
-Γιά νά ξεφεύγουμε πό τήν πραγματικότητα, θά πονε ο περισσότεροι.
Μά τό ψέμμα χι μόνο δέν βοηθ τήν πραγματικότητα, λλά πιπλέον τήν διαμορφώνει. Πρώτη πόδειξις; Ο νθρωποι καί εδικότερα ο νεότερης λικίας, πηρρεάζονται π΄τά θεάματα, μέ ποτέλεσμα νά εδωλοποιον θοποιούς, νά τούς λατρεύουν σάν Θεούς καί νά τούς μιμονται καί ς πρός τήν μφάνιση καί συμπεριφορά τους καί ς πρός τήν στατη ζωή τους.
Δεύτρη πόδειξις; Τά στατιστικά τς κοινωνικς διαφθορς, θυμίζουν πιά ταινία θρίλερ. Κάποτε, στόν κινηματογράφο βλεπες συχνότερα μία «σκληρή» σκηνή καί σπάνια στήν καθημερινή ζωή. Τώρα, ζωή μας καί πραγματικότητά μας, χουν γεμίσει πό σκληρές σκηνές κι ναζητομε τό «διάλειμμα»…Κι δ ναρωτιέται κανείς:
- κότα κάνει τό βγό τό βγό τήν κότα; δηλαδή πραγματικότητά μας εναι ποκύημα τς 7ης τέχνης τό ντίστροφο;
Ο άπωνες λένε: «πώς μία εκόνα σοδυναμε μέ χίλιες λέξεις»! 7η τέχνη, συνδυάζει καί εκόνα καί λέξεις! Πόσο πικίνδυνη μπορε νά γίνει λοιπόν, στά χέρια δίστακτων…
Καί ο γιοι Πατέρες τς κκλησίας μας λένε πώς : «κ το ρν, τίκτεται τό ρν» ( δηλαδή πό το νά βλέπει κανείς, πέφτει στήν μαρτία ). Καθώς πίσης λένε, πώς συντριπτική πλειοψηφία ντίληψής μας μέσ τν ασθήσεων στήν κλίμακα το κατό, προέρχεται πό τήν ραση.
μέτρητες πολύτιμες ρες σπαταλνται μπροστά σέ θόνες τηλεοράσεων, κινηματογράφων καί σκηνν θεάτρου.
πως καί νά χει, γενννται ελογα ρωτήματα, πού πρέπει πολύ καλά νά ξετάσει κάθε σκεπτόμενος νθρωπος καί πού φορον τό συντριπτικότερο κομμάτι τς 7ης τέχνης:
-ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΕΡΓΑ ΜΕ ΨΥΧΩΦΕΛΙΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ, ΤΙΣ ΑΡΕΤΕΣ, ΤΟ ΗΘΟΣ;
-ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΝΑ ΗΡΕΜΟΥΝ ΚΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΑΡΑΖΟΥΝ;
-ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΔΕΙΝΧΟΥΝ ΑΦΘΟΝΗ ΒΙΑ, ΣΕΞ, ΜΑΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΚΙΑ;
-ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΤΗ ΣΚΕΨΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΒΛΑΚΩΝΟΥΝ, ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΕΦΟΥΝ;
-ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΨΕΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΑΧΡΗΣΤΑ ΚΙ ΟΧΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ;

 ποιος δέν βλέπει τι 7η τέχνη κατ’ ξοχήν χρησιμοποιεται ς πλο μαζικς καταστροφς, πλανται πλάνην οκτράν! Μς «κατασκευάζουν» τή σκέψη καί τή ζωή μας ο πιτήδειοι νεοταξίτες «σκηνοθέτες», κατά τό δικό τους βούλεσθαι καί συμφέρον, γιά νά δημιουργήσουν εκολα λεγχόμενες κοινωνίες στά χέρια τους. πόλεμος πού διαδραματίζεται στό νο, εναι χειρότερος πόλεμος. Γιατί στόν συμβατικό πόλεμο, τό πολύ χάνεις τή ζωή σου. Σ’ ατόν τόν πλάγιο πόλεμο, ν δέν ντισταθες, χάνεις τήν ψυχή σου!

μες μως χουμε νεκρώσει πνευματικά καί ψυχικά σέ τέτοιο σημεο, πού νά τσαλαπατιέται χι πιά μόνο νθρωπος στά «ργα» μέ κάθε μορφή διαφθορς, λλά πιάσαμε τώρα τόν διο τόν Θεό, τήν Πανάχραντο Μητέρα Του καί τούς γίους καί σύλληπτο κι μως ληθινό, νά σελγομε στά Πρόσωπά τους καί  στό ψιστο γαθό, στήν ερή καί σία Πίστη μας!
Καί σ’ ατό τό σημεο ρωτ:
·   Πς μπορομε νά φήνουμε ναν Μητροπολίτη μόνο του, πού παληκαρίσια μολογε Κύριον ησον Χριστόν, πού ρθωσε τό νάστημά του μαρτυρικά καί μήνυσε τούς συντελεστές τς παίσχυντης παράστασης; Γιατί φήνουμε τόν ναν νά βγάλει τό φίδι πό τήν τρύπα;
·   Γιατί δέν καταθέτουμε συλλογική μήνυση κι μες ο πιστοί καί στούς συντελεστές τς παράστασης καί στό θέατρο πού δέχεται νά φιλοξενε τήν σέλγειά τους;
·   Γιατί δέν κάνουμε καταγγελία στόν πουργό Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί στόν πουργό Δικαιοσύνης πού κωφεύουν κι διαφορον;
·   Τί χειρότερο περιμένουμε νά γίνει, πό τό νά παρουσιάζονται Χριστός καί Θεός μας, Παναγία μας και ο γιοι μοφυλόφιλοι, πόρνοι, γελοοι καί σιχαμεροί;

διάβολος καί τό συνεργεο του δουλεύουν σταμάτητα κι κάματα, μες;
Καί μή μο πε κανείς τι χουμε Παντοδύναμο Θεό πού μπορε νά τούς κάνει «φού» καί νά τούς διαλύσει. Θεός βεβαίως, κάνει τά δικά Του καί δέν χει νάγκη πό μς. μες μως ο πιστοί Του, μαθητές Του, παιδιά Του, δολοι Του, μολογητές Του, συνγκληρονόμοι Του,  δέν θά κάνουμε τά δικά μας, πού Τόν χουμε νάγκη;…
Φοβμαι τι δέν θά δώσουμε πολογία μόνο γι’ ατά πού κάναμε λάθος, λλά καί γι’ ατά πού δέν κάναμε σωστά καί μάλιστα σως ατά, νά εναι τά περισσότερα.

Συγνώμη ν σς κούρασα.

   ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Σχόλιο
Για τήν ευθύνη τών Ορθοδόξων να επιτρέπουν με τήν ανοχή τους τέτοιο "έργο" ουδέν σχόλιον. Αλλά για τούς ... δημιουργούς του, ένας λόγος ισχύει: τέτοιο περιεχόμενο έχουν, τέτοια φτιάχνουν. Από σαπρόφυτα μην περιμένουμε καλούς καρπούς. 

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Απόσυρση των κομματικών στρατών από τα Πανεπιστήμια ζητά ο πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ


Τα πανεπιστήμια περνούν ένα «ακαδημαϊκό δράμα» τονίζει σε σκληρή, γραπτή δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ, Ν. Σταυρακάκης.
Ως «ακαδημαϊκό δράμα» χαρακτηρίζει την κατάσταση που επικρατεί στα πανεπιστήμια με αφορμή τις εκλογές των μελών των Συμβουλίων Διοίκησης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού Προσωπικού Πανεπιστημίων (ΠΟΣΔΕΠ), Νίκος Σταυρακάκης.
Σε γραπτή δήλωσή του ασκεί σκληρή κριτική σε πολιτικά κόμματα, πρυτάνεις και καθηγητές και τονίζει: «Βλέπουμε δυστυχώς θλιβερές "ομάδες εφόδου" ισχνών μειοψηφιών φοιτητών και πανεπιστημιακών "δασκάλων" να κάνουν χρήση όλων των πρόσφορων μορφών βίας -που εμπεδώθηκαν από τη μόνιμη πρακτική τους να διαλύουν οτιδήποτε προσπαθεί να αναπτυχθεί μέσα στα πανεπιστήμια και βρίσκεται εκτός του ολοκληρωτικού ελέγχου τους- να απαγορεύουν τη διενέργεια των εκλογών για τα Συμβούλια Ιδρύματος στα ΑΕΙ. Παράλληλα, συνάδελφοί μας, που αντιδρούν σε όλα αυτά, υφίστανται προσβολές, προγραφές, διαπομπεύσεις και κάθε είδος εξευτελισμού, ακαδημαϊκού, αλλά κυρίως ανθρώπινου».
Ο πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ ζητεί την παρέμβαση της Πολιτείας και μάλιστα τονίζει ότι το υπουργείο Παιδείας θα πρέπει άμεσα να νομοθετήσει έτσι, ώστε στις εκλογικές διαδικασίες των πανεπιστημίων να υπάρχει πάντα η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, παράλληλα και με τη συμβατική. Γιατί ακόμα και σε κανονικές συνθήκες ένα σημαντικό τμήμα των πανεπιστημιακών μπορεί να βρεθεί εκτός του γεωγραφικού χώρου του Ιδρύματος για ακαδημαϊκούς λόγους (διεθνή συνέδρια, ερευνητικές συναντήσεις στο εξωτερικό, εκπαιδευτικές άδειες, κ.λπ.). «Αυτοί οι συνάδελφοι -συνήθως μεταξύ των πλέον δημιουργικών- πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν ισότιμα με όλους τους υπόλοιπους» σημειώνει.
Δεν παραλείπει να μιλήσει για «πολιτικά κόμματα (και τις συνιστώσες τους)» από τα οποία ζητεί «να αποσύρουν τους "κομματικούς στρατούς" τους από τα πανεπιστήμια και να σταματήσουν να χρησιμοποιούν δωρεάν τον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης ως πεδίο ασκήσεων και ενίοτε πεδίο Βολής».
Ευθείες «βολές» ρίχνει και σε συναδέλφους του «νεόκοπους εθνοπατέρες και μητέρες», όπως τους χαρακτηρίζει, τονίζοντας ότι «προκαλεί αλγεινή εντύπωση η προτροπή τους για παρεμπόδιση των εκλογικών διαδικασιών ανάδειξης των Συμβουλίων Ιδρύματος, για τη μη εφαρμογή των Νόμων, για τη βίαιη διάλυση Πειθαρχικών Συμβουλίων, για την απροσχημάτιστη παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης, κ.ά. Ας σταματήσουν να διαχέουν στο ευρύτερο ακαδημαϊκό σύστημα, αλλά και την κοινωνία, την πολιτική πρακτική, η οποία επί δεκαετίες έχει προκαλέσει -και με ευθύνη τους- οδυνηρές καταστροφές στις Σχολές και τα Ιδρύματα τους».
Από την σκληρή κριτική δεν γλυτώνουν οι πρυτάνεις που, όπως λέει ο πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ, «οφείλουν να χρησιμοποιήσουν όλα τα νόμιμα μέσα που ασφαλώς υπάρχουν - για να φέρουν σε πέρας τις διαδικασίες και να εκλέξουν δημοκρατικά στον συντομότερο χρόνο τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος».

Ξεσηκώθηκαν οι γονείς κατά τών "διεθνιστών" στην σχολική παρέλαση.


Πολίτες σε διαδηλωτές: "Βρωμιάρηδες στην άκρη να παρελάσουν τα παιδιά μας" (Video)Σχόλιο: Τα καραγκιοζιλίκια είναι για τους καραγκιόζηδες. 363 μέρες έχετε να τα κάνετε αλλά πρέπει να τα κάνετε στις εθνικές εορτές. Και μετά νομίζουν πως ο λαός θα τους ψηφίσει επειδή είναι αντιμνημονιακοί.
Επεισόδια στη μαθητική παρέλαση αυτή τη φορά εναντίον των διαδηλωτών Ακόμα μία φορά μικρή μερίδα διαδηλωτών προσπάθησε να χαλάσει εθνική επέτειο για μικροπολιτικούς σκοπούς. Αυτή τη φορά οι Θεσσαλονικείς έδειξαν ισχυρά αντανακλασικά. Ιδιαίτερη ένταση σημειώθηκε όταν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τους βουλευτές, Τάσο Κουράκη και Δέσποινα Χαραλαμπίδου, μαζί με άλλους διαδηλωτές, άνοιξαν δύο πανό και φώναζαν συνθήματα εναντίον της κυβέρνησης και της τρόικα.
Εκείνη τη στιγμή γονείς μαθητών και θεατές αντέδρασαν και τους αποδοκίμασαν λέγοντας εκφράσεις όπως: "Βρωμιάρηδες στην άκρη να παρελάσουν τα παιδιά μας", "Σήμερα παρελαύνουν οι μαθητές όχι εσείς".
Χαρακτηριστικό είναι οτι οι διαδηλωτές εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον των γονέων που ήθελαν να δουν τα παιδία τους να παρελαύνουν χωρίς έκτροπα

Λίγες σκέψεις περὶ γλώσσης καὶ πολυτονικοῦ.

Οἱ διαπιστώσεις περὶ τῆς ἀφορήτου λεξιπενίας, τῆς τραγικῆς ἀνορθογραφικότητος καὶ τῆς ἀνικανότητος γραφῆς εἶναι κάτι ποὺ δυστυχῶς ὅλοι μας ἔχουμε κάνει.
Δὲν εἶναι λοιπὸν πλέον νὰ ἐφησυχάζουμε διόλου. Τὸ ζήτημα μᾶς ἀφορᾶ ὅλους καὶ σαφῶς ὀφείλουμε νὰ ἀντιδράσουμε.
Τὸ παρήγορον εἶναι πὼς ὅλο καὶ περισσότεροι νέοι μας ἀναζητοῦν τρόπους εἶτε νὰ διδαχθοῦν τὸ πολυτονικό, ἤ ἁπλῶς νὰ βοηθηθοῦν γιὰ νὰ κάνουν χρήσιν του. Κι ἀκριβῶς αὐτὸ εἶναι ἕνα μικρὸ φωτεινὸ παράθυρο μέσα στὴν τόση καφρίλα.

Σαφῶς καὶ τὸ πολυτονικὸν εἶναι μία πρώτης τάξεως ἐξάσκησις μνήμης, λογικῆς καὶ μαθηματικῶν, κάτι ποὺ οἱ ἀνίκανοι κι ἀπαίδευτοι κρατοῦντες, οὐδέποτε κατενόησαν, εἶτε διότι ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς τους ἦταν παντελῶς ἀνίκανοι, εἶτε διότι ἦταν ἁπλῶς δοσίλογοι. 
Σὲ κάθε περίπτωσιν θεωρῶ σημαντικὸ τὸ νὰ μὴν ἀπομακρυνόμαστε. Εἶναι σημαντικὸ ἰδίως γιὰ ἐμὰς τοὺς ἴδιους καὶ μετὰ γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους.
Φιλονόη. 
Παίρνοντας ἀφορμή ἀπό τό ἐδιαφέρον πού ἐκδηλώνουν ἀρκετοί φίλοι γιά τήν χρήση τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά καταθέσω κάποιες σκέψεις ἀναφορικά μέ τήν «θεϊκή» μας γλῶσσα.
Μοῦ προξενεῖ στ᾿ ἀλήθεια θαυμασμό τό ἐνδιαφέρον κυρίως τῶν νέων παιδιῶν, ἀκόμη καί 17-18 ἐτῶν πού ἐπιθυμοῦν νά κάνουν πράξη τήν πολυτονική γραφή, δεδομένου ὅτι γεννήθηκαν μέσα σέ μία κοινωνία ἡ ὁποία μιλᾶ «φθηνά» καί γράφει «ἀνάπηρα» (μονοτονικό σύστημα).
Ἡ δέ παιδεία σήμερα δέν λειτουργεῖ πρός ἐπίτευξην τῆς πνευματικῆς προόδου, ἀλλά μᾶλλον τήν ἐμποδίζει μέ τήν μεθοδική ἀπομάκρυνση ἀπό τήν ἀρχαία ἑλληνική γραμματεία!
Ὁ δίαυλος ἐπικοινωνίας μέ ὅλα αὐτά τά ἀριστουργήματα πού ἀναπτερώνουν τήν νόηση, εἶναι ἀσφαλῶς ἡ τελεία μορφή τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης!
Ἡ ἑλληνική γλῶσσα εἶναι τό ἐργαλεῖο πού ἀνοίγει τό θησαυροφυλάκιο τῆς γνώσεως, τῆς σοφίας, τῆς ἀνωτέρας νοήσεως!
Γι᾿ αὐτό λοιπόν ἦταν «ἀπαραίτητο» νά ὑποστεῖ φθορά καί ὑποβιβασμό.
Ἡ «ἁπλούστευση» τῆς γραφῆς (στήν πραγματικότητα εἶναι βάναυση ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ) ἔχει ὥς ἀποτέλεσμα τήν ὑποβάθμιση τῆς νοήσεως, ἐνῶ ἡ ἀναζήτηση τῆς τελειότητος στήν γραφή μᾶς ὁδηγεῖ στήν καλή ποιότητα τοῦ λόγου καί τῆς ἐκφράσεως!
Ποιός δέν τό ἀντιλαμβάνεται;
Ἡ γνώση-χρήση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς ἀπό μόνη της ἐξυψώνει νοῦ καί ἠθικό !
Κάνει τόν ἄνθρωπο εὐφιή καί σοφό !
Καμμιά ἄλλη γλώσσα στόν κόσμο ΔΕΝ ἔχει τέτοιες δυνατότητες!
ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ:Ὁ «δούρειος ἵππος» πού ἐπινοήθηκε ΜΟΝΟ γά νά μειώσει τήν ἀξία τῆς γλώσσης μας.
Ὅπως ὅλοι μας καταλαβαίνουμε αὐτή ἡ κατρακύλα δέν ἔχει τέλος …..ὥσπου σήμερα ἤρθαμε ἀντιμέτωποι μέ τήν μάστιγα τῶν γκρίκλις !
ΤΟΝΙΖΩ καί ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΩ ὅτι : Ἡ χρήση τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος εἶναι πολύ ἁπλή καί ἄς φαντάζει δύσκολη.
Ὑπάρχει μιά ἀλήθεια πού θά ἤθελα νά προσέξετε:
Μᾶς φαίνεται δύσκολο γιατί εἴμαστε «ἀπέναντι» καί ὄχι «μέσα» στήν ὑπόθεση….ὅσο πιό πολύ ἀπομακρυνόμαστε τόσο περισσότερο μοιάζει δύσκολο, μήν πῶ ἀκατόρθωτο!
Προσωπικά μοῦ φαινόταν τελείως ἀπίθανο νά ἐφαρμόσω τό πολυτονικό, ἀλλά τελικά μοῦ πῆρε μιά-δυό μέρες μόνο !
Ἡ γλῶσσα εἶναι ἡ ψυχή τοῦ Ἔθνους ! ! !
Ἐμεῖς εἴμαστε συνυπεύθυνοι γιά τήν κακοποίησή της, ἄς γίνουμε τά «ἀναχώματα» πού θά σταματήσουν αὐτό τό μέγιστο κακό !
ΟΧΙ μετά ….ΤΩΡΑ !!!
ΟΧΙ κάποιοι…. ΟΛΟΙ !!!
(Θά ἤθελα νά προσθέσω πώς ὅταν εἴμαστε στήν προσπάθεια πρός τήν βελτίωση μας στήν χρήση τῆς σωστῆς γραφῆς, δέν εἶναι τόσο τραγικό ἄν κάνουμε κάποια λάθη.
ΛΑΘΟΣ εἶναι νά εἴμαστε ἀδιάφοροι καί «συνεργοί» ὅσων θέλουν τήν κακοποίησή της!)
Γιά νά γράψουμε μέ τό πολυτονικό σύστημα ἐπιλέγουμε τά «πολυτονικά ἑλληνικά»,
ὅπως κάθε ἄλλη γλῶσσα ἀπό τόν ὑπολογιστή καί στήν συνέχεια χρησιμοποιοῦμε τά ἐξῆς πλῆκτρα:
[ + φωνῆεν=περισπωμένη π.χ [ + α -->ᾶ
” + φωνῆέν=ψιλή π.χ ” + α –>ἀ
shift + ” + φωνῆεν=δασεῖα π.χ shift +” + α –>ἁ
/ + φωνῆεν=ψιλή καὶ ὀξεῖα π.χ / + α –>ἄ
shift + / +φωνῆεν=δασεῖα μὲ ὀξεῖα π.χ shift + / + α –>ἅ
= + φωνῆεν=Ψιλή μὲ περισπωμένη π.χ = + α –>ἆ
shift + = + φωνῆεν=δασεῖα μὲ περισπωμένη π.χ shift + = + α –>ἇ
Λίζα Ἀλεξάκη
φωτογραφία

" Δεν αναγνωρίζω στο ΣΥΡΙΖΑ το δικαίωμα να διαφεντεύει τη ζωή μου. ...σήμερα η Δημοκρατία στην Ελλάδα υπάρχει μόνο στα χαρτιά"Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΡΙΖΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Α. 89/2012
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ:
          Οι παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να υποβληθούν στον κόπο να μας ερωτήσουν, ώστε να επαληθεύσουν μια αδέσποτη πληροφορία, ότι πρόκειται να τελέσω σήμερα το βράδυ τα Εγκαίνια στα Γραφεία της Χρυσής Αυγής,
εχάλασαν τον κόσμο εναντίον μας. Τα ΜΜΕ, Αθηναϊκά και Επαρχιακά, δεν έπαυσαν να ασχολούνται μαζί μου. Ιδού λοιπόν η απάντησή μας.   
Ø      Απόψε δεν θα μεταβώ στα Εγκαίνια των Γραφείων της Χρυσής Αυγής!  Διά τους εξής λόγους:
1)    Όχι μόνον διότι την ίδια ώρα είχα κάποια άλλη σοβαρή υποχρέωση, αλλά και διά πολλούς εισέτι λόγους τους οποίους θα σας εκθέσω. Έχω παρακαλέσει τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμ. π. Καλλίνικο Που-λή, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως και Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών, να με εκπροσωπήσει  και να τελέσει τον αγιασμό.
2)    Εκ συστήματος, αν και προσκαλούμενος, δεν παρίσταμαι στα Εγκαί-νια των Γραφείων των Πολιτικών Κομμάτων και σχηματισμών, για να μη δίδω αφορμή σε σχόλια! Πάντοτε μερικοί είναι έτοιμοι να μας πυροβολήσουν!  
3)    Ένεκα της θέσεώς μου ως Επίσκοπος, δεν έχω το δικαίωμα να ανήκω σε κάποιο πολιτικό Κόμμα ολοκλήρου του πολιτικού φάσματος, ήτοι από την άκρα αριστερά έως και την άκρα δεξιά! Τούτο δε, διότι ο Επίσκοπος είναι πνευματικός  πατήρ όλων, ανεξαιρέτως όλων, και πρέπει να είναι  προσιτός σε όλους, γι’ αυτό δε αχρωμάτιστος και συνεπώς ακομμάτιστος! Πολλοί κατά καιρούς μας έβαλαν ετικέτες, εμείς όμως ουδέποτε προέβημεν σε συζητήσεις πολιτικού περιεχομένου, και μάλιστα κατά τη  διάρκεια προεκλογικών αναμετρήσεων. Ως παράδειγμα έστω το εξής: στον οδηγό μας, που ευρίσκεται τις περισσότερες ώρες της εβδομάδος μαζί μας επί 34 τόσα χρόνια, ουδέποτε  υποδείξαμε τι να ψηφίσει και ουδέποτε επίσης τον ερωτήσαμε τι εψήφισε!
4)    Είμαι λοιπόν ακομμάτιστος και γι’ αυτό δεν ασχολούμαι με την πολιτική! Πιστεύω  όμως, ότι στη Δημοκρατία όλοι χωρούν! Παρά ταύτα ασχολούμεθα με τους πολιτικούς, των οποίων τις πράξεις κρίνουμε και ενίοτε επικρίνουμε, οσάκις παραβλάπτεται είτε η Μεγάλη μας Μητέρα, η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, είτε η άλλη μας Μητέρα, η ΠΑΤΡΙΔΑ, η γλυκειά μας Ελλάδα, η Χώρα των Ηρώων και των Αγίων!
Υπό την έννοια αυτή κατέκρινα δημοσίως και τον Εξοχώτατο Κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν, καλώντας τους πολιτικούς Αρχηγούς των εν τη Βουλή Κομμάτων αμέσως μετά τις εκλογές, παρέλειψε να προσκαλέ- σει και τον Αρχηγό της Χρυσής Αυγής. Αυτό έδωσε την ευκαιρία σε μερικούς  να με συνδέσουν με την παράταξη αυτή. Αλλά δεν έχουν αποδείξεις! Απλώς τότε είπα: «Δεν δύναμαι να κατανοήσω πως και γιατί οι ιδέες της Χρυσής Αυγής είναι ανατρεπτικές και γιατί δεν είναι το ίδιο ανατρεπτικές ή επικίνδυνες και οι ιδέες του ΣΥΡΙΖΑ ή του Κ.Κ.Ε.».
5)    Ένας σοβαρός, λόγιος, αρετής άνθρωπος και αγαπητός μας Αδελφός Αρχιερεύς προσφάτως, με σκληρές δηλώσεις του, επετέθη εναντίον της Χρυσής Αυγής, προέβη δε και σε ένα βαρύτατο χαρακτηρισμό, ο οποίος δεν με ευρίσκει  σύμφωνο. Με όλα αυτά όμως ο Αρχιερεύς εκείνος άνοιξε ένα μέτωπο, μια μεγάλη συζήτηση, την οποία εκμεταλλεύθησαν  τα ΜΜΕ με στόχο, έτσι ώστε η Ελληνική Κοινή Γνώμη να παύσει να ασχολείται με την οικονομική κρίση και τα κατορθώματα των Πολιτικών, και να ασχολείται με τα εκκλησιαστικά πρόσωπα και τη Χρυσή Αυγή. Τώρα πια ψάχνουν να ανακαλύψουν ποίοι Αρχιερείς είναι με την Χρυσή Αυγή και ποίοι είναι εναντίον της! Δεν θα μετέβαινα, λοιπόν, διότι δεν θα ήθελα να δώσω τροφή στα αδηφάγα στόματα των ΜΜΕ! Παρά ταύτα ο λόγος αυτός εξέλιπε! Χωρίς να δώσω κάποια αφορμή, αυτό έγινε ήδη! Επί τρεις ημέρες τώρα κορυβαντιούν εναντίον μας μόνο και μόνο με την υπόθεση, ότι μπορούσα να παραστώ σήμερα εδώ.  Κατέφαγαν τις σάρκες μου! Με κατακρεούργησαν!  
6)    Δεν θα μεταβώ στα Εγκαίνια και για ένα πρόσθετο λόγο. Διότι μερικές άστοχες ενέργειες Μελών της Χρυσής Αυγής δίδουν προς τα έξω την εντύπωση, ότι αποτελούν προέκταση του Χιτλερισμού. Σε άλλους πάλι δίδουν το δικαίωμα να τους κατηγο- ρούν «ότι αποτελούν ένα θηρίο, που εκτρέφεται μέσα στα σπλάχνα της Ελλάδος», καθώς κάποιος άλλος Αρχιερεύς διατύπωσε χθές. Σε κάποιους άλλους επίσης δίδουν το δικαίωμα να τους κατηγορούν, ότι  δεν είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί,αλλά Δωδεκαθεϊστές ή ο,τιδήποτε άλλο. Βεβαίως εμείς προσωπικά ούτε εγκρίνουμε, ούτε και αποδεχόμεθα όλα αυτά. Αλλά παρά ταύτα και οι παράγοντες της Χρυσής Αυγής πρέπει να προσέξουν. Αν θέλουν να βοηθήσουν την Ελλάδα μας, πρέπει να αφήσουν κατά μέρος τον ενθουσιασμό του νεοφώτιστου ή την μέθη από την εκλογική τους επιτυχία, πράγματα τα οποία τους οδηγούν σε λανθασμένες ενέργειες. Πως π.χ. μπορούμε να ξεχάσουμε εκείνο το περίφημο«εγέρθητι», που τους έκαμε τόσο μεγάλο κακό; Καλόν είναι να μη ξεχνούν, ότι στην εποχή μας η μεγάλη αγάπη προς την Πατρίδα θεωρείται αμάρτημα, και το «εθνικιστής», ενώ θα έπρεπε να είναι εύσημο, δυστυχώς είναι «ρετσινιά», που εύκολα επικολλούν σε όσους αγαπούν την Ελλάδα μας.
7)    Ας μη λησμονείται επίσης, ότι στην εποχή μας όσοι παραχαράσσουν την ιστορία μας όχι μόνον παραμένουν ατιμώρητοι, αλλά αντιθέτως και επιπλέουν και   επιβραβεύονται! Έστω ως απόδειξη η κα Ρεπούση, που ωμίλησε για τον «συνωστισμό» στη Σμύρνη. Σήμερα είναι Βουλευτής της ΔΗΜ.ΑΡ, και γι’ αυτό όχι μόνο φρουρείται από την Ελληνική Αστυνομία μας, αλλά και ακριβοπληρώνεται από τον ιδρώτα του Έλληνα φορολογούμενου!
8)    Καλόν θα ήτο επίσης οι παράγοντες της Χρυσής Αυγής να ακροασθούν την αγωνία του σημερινού Έλληνα και να δώσουν τον καλύτερο εαυτό σας. Ας μη λησμονούν, ότι αφ’ ότου ξέσπασε η οικονομική κρίση περίπου τρεις χιλιάδες (3.000) Έλληνες αυτοκτόνησαν! Και όμως τα προδοτικά ΜΜΕ της εποχής μας ενώ προβάλλουν και μεγενθύνουν τις όποιες ακρότητες της Χρυσής Αυγής, εν τούτοις επιμελώς αποσιωπούν και «ταπώνουν» την μεγάλη αυτή καταστροφή, την οποίαν κάθε μέρα προκαλεί το σάπιο  πολιτικό σύστημα! Ακόμη και πολεμική σύρραξη αν είχαμε, πολύ δύσκολα θα υπήρχαν τόσοι νεκροί, τόσες χήρες, τόσα ορφανά, τόση δυστυχία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
9)    Για όλους αυτούς τούς λόγους δεν θα μεταβώ απόψε στα εγκαίνια. Αλλά και για τους εξής πρόσθετους ακόμη λόγους.  Αν πήγαινα, θα δικαιωνόταν ο ΣΥΡΙΖΑ! Αλλά δεν τους έκαμα το χατίρι! Θα ήθελα να γνωρίζουν, ότι δεν τους «χαμπερίζω!» Και μόνο στην ιδέα, ότι μπορούσα να μεταβώ οι ΣΥΡΙΖΑίοι εφρύαξαν, τα δε αδηφάγα ΜΜΕ, όπως και παραπάνω είπα, επί τρεις ημέρες τώρα δεν έπαυσαν να ασχολούνται μαζί μου, χωρίς κάποιος να κάμει τον κόπο για να με ερωτήσει τι σκέπτομαι να κάμω. Από τις εκατοντάδες των δημοσιογράφων μόνο δύο -φιλικά προσκείμενα στην ελαχιστότητά μου πρόσωπα- είχαν την ευγένεια να με καλέσουν στο τηλέφωνο και να με ερωτήσουν σχετικά. Απήντησα αμέσως, ότι ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΩ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ, θα παραστεί όμως κάποιος κληρικός  ως εκπρόσωπός μου.
10)                     Δεν αναγνωρίζω στο ΣΥΡΙΖΑ το δικαίωμα να διαφεντεύει τη ζωή μου. Ας κοιτάξουν τα δικά τους και ας μας αφήσουν ήσυχους. Η Χρυσή Αυγή τους έκαψε;  Ας θυμηθούν τα «ανδραγαθήματα» των δικών τους «κουκουλοφόρων» και των λοιπών «αναρχικών», οι οποίοι πριν δύο χρόνια περίπου έκαψαν την Αθήνα, αποξήλωσαν και κατέφαγαν τα μάρμαρα της πλατείας Συντάγματος, για να τα εκσφενδονίζουν εναντίον των ανδρών των Σωμάτων Ασφαλείας, μεταξύ δε των άλλων εγκληματικών τους πράξεων κατέκαυσαν ζωντανή τη δική μας, αείμνηστη πια, Αγγελική Παπαθανασοπούλου, που ήταν και έγκυος, όταν οι«γνωστοί-άγνωστοι» έρριψαν βόμβες Μολότωφ στο Υποκατάστημα της Τραπέζης επί της οδού Σταδίου, εκεί όπου εργαζόταν!  Δράστες βέβαια τότε δεν ήταν οι άνθρωποι της Χρυσής Αυγής! Μπορεί όμως να ήσαν άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ! Οπωσδήποτε όμως γενικώτερα ήσαν τα τσιράκια της αριστεράς πτέρυγος. «Αιδώς Αργείοι»! Έχετε και το θράσος να ομιλείτε! Δεν θα σας καταστήσω ρυθμιστές της ζωής μου!  Από επιθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε είμαι συνηθισμένος!
11)                     Ωσαύτως δεν αναγνωρίζω στο ΣΥΡΙΖΑ το δικαίωμα να ασχολείται είτε με την Εκκλησία, είτε με τους Αρχιερείς!  Ας κοιτάξουν πρώτα τη δική τους αυλή! Όπως λέγεται, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλεξ. Τσίπρας, δεν έχει κάμει χριστιανικό θρησκευτικό γάμο, (ίσως-ίσως ούτε και πολιτικό γάμο έχει τελέσει) και επίσης δεν έχει βαπτίσει χριστιανικά τα δύο παιδιά του! Ερωτώ ευθέως: Αληθεύουν όλα αυτά; Αν λοιπόν οι πληροφορίες μας είναι αληθινές,  τότε δεν ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία! Γιατί λοιπόν ασχολούνται μαζί μας! Ας κοιτάξουν πρώτα τη δική τους τύφλα και ύστερα ας ασχοληθούν με εμάς! Ας μείνουν οι άθεοι με την αθεΐα τους και εμείς με την Εκκλησία μας! Αυτό δα έλειπε, να δεχθούμε μαθήματα αρετής και δεοντολογίας από τον ΣΥΡΙΖΑ!   
12)                     Στον ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφουμε και τα περί Ναζισμού λεχθέντα, όχι επειδή θέλουμε να υπερασπισθούμε τη Χρυσή Αυγή, αλλά διότι θέλουμε να στηρίξουμε και να υποστηρίξουμε τη Δημοκρα-τία! Στο ερώτημα του ΣΥΡΙΖΑ: «Τι δουλειά έχει ένας ανώτερος εκπρόσωπος της Ελληνορθόδοξης χριστιανικής Εκκλησίας σε εκδήλωση μιας νεοναζιστικής συμμορίας»απαντάμε ευθέως: Η Χρυσή Αυγή μέχρι αυτήν την ώρα δεν αποτελεί μία «συμμορία»! Αντιθέτως, είναι ένα νόμιμο πολιτικό Κόμμα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ισότιμο και ισόκυρο με τον ΣΥΡΙΖΑ! Ή μήπως δεν είναι; Δεν προήλθε μέσα από νόμιμες εκλογές και από δημοκρατικές διαδικασίες; Ασφαλώς, ΝΑΙ! Άρα όσοι δεν την αναγνωρίζουν είναι ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ! Προκαλώ την Βουλή των Ελλήνων: Χαρακτηρίστε διά Νόμου την Χρυσή Αυγή ως παράνομη οργάνωση και τότε εμείς πρώτος θα της δώσουμε μια μεγάλη κλωτσιά! Μέχρι τότε όμως εσείς, όσοι ομιλούν περί «συμμορίας», θα θεωρούνται «φασίστες»! Θα μας θυμίζουν τους Μπολσεβίκους της πάλαι ποτέ Σοβιετικής Ενώσεως!
13)                     Επιστεγάζοντες, θα θέλαμε να απευθυνθούμε προς την Χρυσή Αυγή.

   Κύριοι της Χρυσής Αυγής,
Λέγοντας και γράφοντας όλα αυτά, μη νομίσετε, ότι είμαι δικός σας οπαδός! Απλώς είμαι λάτρης της Δημοκρατίας και υπηρέτης της αληθείας! Θα σας επαινώ, όπου πρέπει και θα σας κατακρίνω, όπου διαπράττετε σφάλματα! Είμαι της Εκκλησίας μέλος και της Ελλάδος γέννημα και θρέμμα! Διορθώστε ακρότητες και λάθη, ώστε να είσθε περισσότερον ωφέλιμοι.
Κάποιοι σας κατέκριναν, επειδή  διαμαρτυρηθήκατε για την προβολή του θεατρικού έργου Corpus Christi στο θέατρο «Χυτήριο». Εμείς, αντιθέτως, προσωπικά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, επειδή -χωρίς να χρησιμοποιήσετε βόμβες Μολότωφ, πέτρες, ξύλα, ή και αποξηλωμένα μάρμαρα-  υπερασπιστήκατε το όνομα του Σωτήρος Χριστού, που είναι ο Κύριός μου και ο Νυμφίος της ψυχής μου!
Ø      Στη Δημοκρατία έχουμε το δικαίωμα να διαμαρτυρώμεθα, ευπρεπώς βέβαια και με ειρηνικό τρόπο. Για να καταλάβετε τι σπουδαίο έργο επιτελέσατε, θα επαναλάβω εδώ τα λόγια του Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ο οποίος εδήλωσε σχετικώς τα εξής:«Τι θα έλεγε η Ελληνική Πολιτεία αν κάποιος από εμάς συνελάμβανε το σχέδιο  να κάνει μια θεατρική παράσταση, στην οποία να εμφάνιζε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ  Αλέξη Τσίπρα ως κίναιδο, την κυρία Κ.... ως λεσβία και τον κ. Τατσόπουλο ως εκδιδόμενο στη Λεωφόρο Συγγρού; ........Θα έπρεπε να παρέμβει η Δικαιοσύνη ή όχι;  Θα αντιδρούσαν αυτοί οι άνθρωποι ή όχι;» (βλ. www.iefimerida.gr).
Ø      Τα τελευταία αυτά λόγια ας είναι και μια απάντηση σε ένα αγαπητό μας Ιεράρχη, ο οποίος με Faxμας διαβίβασε σχετικά κείμενα από το «εθνος.gr» και το«αντίφωνο» με την συμβουλή: «Είμαι περίεργος να δώ, αν κάποιος, με έστω λίγο μυαλό, διαθέτει την αναίδεια να έχει αντίθετη άποψη ....»  και την προτροπή:«Ξαναδιαβάστε το. Κάνει καλό»
Ø      Στην αρρωστημένη σήμερα και παρακμάζουσα Δημοκρατία μας δεν είσθε βέβαια μια «Μαύρη Νύχτα!». Εάν όμως βελτιωθήτε, εάν αποφύγετε κάποιες ανωφελείς ακρότητες του νεοφώτιστου, αν τροποποιήσετε το στύλ, που εφαρμόζετε, αν ωριμάσετε δηλ., μπορείτε να καταστήτε μια γλυκειά ελπίδα για τον απελπισμένο πια Πολίτη και μια ήρεμη δύναμη στο σαπισμένο πια πολιτικό σύστημα, όπου οι κλέφτες ευδοκιμούν και κάποιοι Υπουργοί των Οικονομικών τους προστατεύουν, με το να εξαφανίζουν τις λίστες των υπόπτων και εν ταυτώ, χωρίς αιδώ, να ισχυρίζωνται δημοσίως, ότι έχασαν το CD, δηλ. τη λίστα Λαγκάρντ! 
Ø      Τελειώνοντας, λέγω, ότι εκμεταλλεύθηκα την ευκαιρία των Εγκαινίων σας μόνο και μόνο για να περάσω στην Ελληνική Κοινωνία αυτά τα μηνύματα! Πότε άλλοτε άραγε θα εύρισκα ένα τόσο πρόσφορο βήμα; Σας έδωσα μερικά μηνύματα, τα οποία τα ΜΜΕ ασφαλώς θα κόψουν και θα ράψουν στα δικά τους μέτρα! Όταν θα κυκλοφορήσει αυτό το Δελτίο τα ΜΜΕ δεν θα αντιλέγουν σ’ ΑΥΤΑ που διετύπωσα, αλλά θα τα κόψουν και θα τα ράψουν στα δικά τους μέτρα, και τελικά για μια ακόμη φορά θα κατακρεουργήσουν ΑΥΤΟΝ που τα είπε πρός δόξαν της Δημοκρατίας! Έτσι όμως θα διαπιστωθεί,  ότι σήμερα η Δημοκρατία στην Ελλάδα υπάρχει μόνο στα χαρτιά
+Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ