Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

Η ΕΛΛΑΣ ΕΑΛΩ;


Εἴμαστε πολύ προβληματισμένοι αὐτόν τόν καιρό. Δέν μποροῦμε νά διανοηθοῦμε, πώς φθάσαμε σ’ αὐτό τό ἔσχατο ὅριο τῆς φτώχειας. Ἀπό τή μία μέρα στήν ἄλλη ἀντιμετωπίζουμε κοσμογονικές ἀλλαγές. Ἡ κατάσταση ἔφθασε στό ἀπροχώρητο. Πῶς θά βγοῦμε ἀπό αὐτήν τή δοκιμασία; Τί θά πρέπει νά κάνουμε;

Ἄς καταθέσουμε μερικές σκέψεις γιά προβληματισμό ἤ σωφρονισμό ὅλων μας, κληρικῶν, πολιτικῶν, λαϊκῶν.

1. Ἡ διαφθορά στόν δημόσιο βίο:

Τά τελευταία τριάντα χρόνια ἔχουμε μία ἄνευ ὅρων διαφθορά στόν τόπο μας. Εἴμαστε ἀπό τούς πρώτους, σχεδόν σέ παγκόσμια κλίμακα. Καθημερινά ἀπό τά Μ.Μ.Ε. ἀκοῦμε τίς φράσεις «οἰκονομικό ἔγκλημα», «βρώμικο χρῆμα», «συναλλαγή στίς δημόσιες ὑπηρεσίες», «φοροδιαφυγή», «ρουσφέτι», «φακελάκι», κ.ο.κ.

Γιά τό ρεζίλι αὐτό ὅλοι μας φταῖμε, λίγο ἤ πολύ. Τό πρόβλημα εἶναι ἡ ἔκπτωση τῶν ἀξιῶν, ἡ κατασπατάληση τοῦ δημοσίου χρήματος, ἡ νοοτροπία νά...θεωρεῖται «ἔξυπνος» ἐκεῖνος πού ἐξαπατᾶ τούς ἄλλους, γιά νά πλουτίσει ὁ ἴδιος σέ βάρος τῶν ἄλλων. Βεβαίως τό μεγαλύτερο μέρος τῆς εὐθύνης πέφτει στούς πολιτικούς. Οἱ τρόποι πού χρησιμοποιήθηκαν γιά ν’ ἁρπάξουν τήν ἐξουσία εἶναι ἀθέμιτοι, πονηροί, εὐκαιριακοί καί ἀπατηλοί. Συμπεριφέρθηκαν μέ ἀνευθυνότητα. Ὅλοι ἔχουν μερίδιο εὐθύνης γιά τό κατάντημα τῆς Ἑλλάδος καί γιά τήν προδοτική τους συμπεριφορά στήν χρεοκοπία τῆς πατρίδος μας. Ὁ Θεός νά μᾶς φυλάξει ἀπό δῶ καί πέρα…. Ἀλλά καί οἱ πολίτες δέν εἶναι ἀθῶοι. Ὁ δημοσιογράφος Σταῦρος Λυγερός ἐπισημαίνει ὀρθά: «Ἀνάμεσα στό πολιτικό σύστημα καί στούς πολίτες ὑπάρχει καθεστώς συναλλαγῆς. Οἱ παραδοσιακές πελατειακές σχέσεις μέ σκοπό τήν ψηφοθηρία ἔχουν μεταλλαχθεῖ σέ μία εὐρύτερη συναλλαγή, πού ἔχει διαμορφώσει κλίμα ἑκατέρωθεν ἀνοχῆς – συνενοχῆς».2. Ἐμεῖς οἱ κληρικοί ὀφείλουμε νά σταθοῦμε στό ὕψος τῶν περιστάσεων:

Ἡ ἀποστολή μας, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή, εἶναι δύσκολη καί μαρτυρική. Ἔχουμε χρέος, Ἐπίσκοποι καί κληρικοί, νά ἀφήσουμε τήν καλοπέραση, νά στηρίξουμε τούς νέους πού μαστίζονται ἀπό τήν ἀνεργία, νά ἐνισχύσουμε τό φιλανθρωπικό ἔργο, νά μιμηθοῦμε τήν πτωχεία τοῦ Ἰησοῦ.

Νά πάψουμε νά προκαλοῦμε μέ τήν πολυτέλεια, τήν σπατάλη, μέ τήν ἀντιεκκλησιαστική μας συμπεριφορά.

Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος προτρέπει «Ποιμάνατε τό ἐν ὑμῖν τοῦ Θεοῦ, ἐπισκοποῦντες μή ἀναγκαστῶς, ἀλλ’ ἑκουσίως, μηδέ αἰσχροκερδῶς ἀλλά προθύμως, μηδ’ ὡς κατακυριεύοντες τῶν κλήρων, ἀλλά τύποι (παραδείγματα ἀρετῆς) γινόμενοι τοῦ ποιμνίου» (Α΄ Πετρ. 5.2.) Πολύ δέ περισσότερο νά θωρακίσουμε τούς χριστιανούς μας ἀπό τίς σκοτεινές δυνάμεις, τίς αἱρέσεις καί πλάνες, τόν παπισμό καί προτεσταντισμό, τίς παραθρησκευτικές ὀργανώσεις, πού θέλουν νά πλήξουν τό ὀρθόδοξο φρόνημα.

Μακάρι ἡ πολιτική καί ἡ ἐκκλησιαστική ἡγεσία νά συνεργασθοῦν γιά τήν ἐξυγίανση τή δική τους καί τῆς κοινωνίας μας, ὥστε νά βγοῦμε ἀπό τό λαβύρινθο στόν ὁποῖο ἔχουμε μπεῖ.3. Τά ἐθνικά θέματα:

Σέ ὅλους τους τόνους αὐτές τίς ἡμέρες ἀκοῦμε ὅτι μέ τήν προσφυγή μας στό Δ.Ν.Τ. καί τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση χάσαμε τήν Ἐθνική μας κυριαρχία.

Τί σημαίνουν τά λόγια αὐτά; Μήπως πρέπει νά κάνουμε ὑποχωρήσεις στά μεγάλα ἐθνικά θέματα; Στό Κυπριακό, στή Θράκη, στό Αἰγαῖο, στό ὄνομα Μακεδονία καί σέ ἕνα σωρό ἀξιώσεις, πού ἐγείρουν κάθε φορά οἱ γείτονές μας καί οἱ ἄλλες μεγάλες Δυνάμεις, πού ἀπεργάζονται ἀνέκαθεν τήν καταστροφή τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους; Γιατί εἴμαστε τόσο δέσμιοι καί δέν ἐκμεταλλευόμαστε τόν ὀρυκτό πλοῦτο π.χ. ὑδρογονάνθρακες, οὐράνιο, πετρέλαιο κ.ο.κ. Ποιοί δέν μᾶς ἀφήνουν;

Μήπως αὐτές τίς ἡμέρες πρέπει νά θυμηθοῦμε τά λόγια τοῦ μισέλληνα τέως ὑπουργοῦ τῶν ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. Χένρι Κίσινγκερ ὅτι ὁ Ἑλληνικός λαός εἶναι σκληροτράχηλος καί πρέπει νά τόν πλήξουμε στήν ἱστορία του, τήν γλώσσα του καί τή θρησκεία του;

Ἐκεῖνο τό ὁποῖο θά πρέπει ἰδιαίτερα νά μᾶς προβληματίζει εἶναι ἡ ἀξίωση τῆς Γερμανίας νά τούς δώσουμε κάποιο ἀπό τά νησιά μας π.χ. τήν Κέρκυρα γιά νά πληρώσουμε τό χρέος μας. Ἐδῶ φαίνεται κατά πόσο ἀλληλέγγυα εἶναι τά κράτα μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Θά μείνουν στήν Ἱστορία ὡς στυγνοί καί σκληρόκαρδοι.

Ἀλλά τό πρόβλημα τῶν μεταναστῶν δέν εἶναι ἄνευ σημασίας. Ἡ πατρίδα μας ἔγινε ξέφραγο ἀμπέλι. Οἱ ταγοί τῆς πολιτείας δέν γνωρίζουν πόσοι εἶναι ἀκριβῶς οἱ μετανάστες μέ ἀποτέλεσμα νά ὑπάρχει πλήρη ἀσυδοσία ἀπό μέρους τῶν μεταναστῶν.4. Μετάνοια – Τιμιότητα – Ἄσκηση:

Ἄν θέλουμε νά ὀρθοποδήσουμε ὡς ἔθνος, ὀφείλουμε νά μετανοήσουμε γιά ὅλα τά σφάλματα τοῦ παρελθόντος. Κυρίως γιατί δώσαμε τό δικαίωμα στούς ξένους νά μᾶς χλευάζουν καί βέβαια, γιατί δέν τιμήσαμε τούς προγόνους μας, οἱ ὁποῖοι μᾶς παρέδωσαν μία Ἑλλάδα ὑπερήφανη καί σεβαστή ἀπ’ ὅλους τούς λαούς τῆς γῆς.

Νά ζητήσουμε συγγνώμη ἀπό τόν Θεό, διότι δέν σταθήκαμε στό ὕψος τῶν περιστάσεων. Νά ποῦμε ἱκετευτικά στόν Θεό: «Ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν ἐνώπιόν Σου».

Νά ἀναδείξουμε στίς δύσκολες αὐτές ἡμέρες τό προτέρημά μας, πού εἶναι τό φιλότιμο. Νά ἐργασθοῦμε συλλογικά γιά νά ἀνταποκριθοῦμε στό μεγάλο χρέος μας. Οἱ πολιτικοί ἄς κάνουν πρῶτοι τίς θυσίες πού ἀπαιτοῦνται γιά νά δώσουν τό καλό παράδειγμα. Κυρίως ἄς μάθουμε νά ἀσκούμαστε στή ζωή μας. Νά ἀγαπήσουμε τήν ἐγκράτεια, τή λιτοδίαιτη ζωή, τήν κακοπάθεια.

Νά πολεμήσουμε τή φιλαργυρία, ἡ ὁποία εἶναι εἰδωλολατρία.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι στήν ἐποχή μας, ἀφοῦ ἐγκαταλείψουμε τόν Θεό, τό Εὐαγγέλιο, τίς ἠθικές ἀξίες καί ἀρχές, θεοποιήσαμε τό χρῆμα. Δώσαμε ἔμφαση στήν ὕλη καί ὄχι στό πνεῦμα. Τά ἀποτελέσματα εἶναι ζοφερά. Γι’ αὐτό ὅλες οἱ συζητήσεις γιά τή διαφθορά δέν θά μᾶς ὠφελήσουν, ἄν δέν ἀγωνισθοῦμε.

Ἡ ἐκκλησία, πού εἶναι τό πνευματικό θεραπευτήριο, ἐγγυᾶται τήν κάθαρσή μας ἀπό τά πάθη.

Κυρίως, ἄς ἐνδιαφερθοῦμε γιά τόν συνάνθρωπό μας. Ἄς ἀποκτήσουμε τήν βασίλισσα τῶν ἀρετῶν, τήν ἀγάπη, καί ἄς προσευχηθοῦμε νά φυλάξει ὁ Θεός τή νεολαία μας ἀπό κάθε δοκιμασία. Ἄς μή χάσουμε τήν πίστη μας στόν Θεό καί τήν αἰσιοδοξία. «Ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει» ἀρκεῖ νά βροῦμε τόν σωστό προσανατολισμό μας.

Ἔχουν μεγάλη ἀξία οἱ συμβουλές καί οἱ προτροπές τοῦ γέροντος Παϊσίου. «Στά θέματα τῆς πατρίδος μας δέν ἤθελε οἱ Χριστιανοί νά εἶναι ἀδιάφοροι. Πολύ λυπόταν, πού ἔβλεπε κομματικούς ἀνθρώπους νά ἐπιζητοῦν νά βολευτοῦν οἱ ἴδιοι καί νά μήν ἐνδιαφέρονται γιά τήν πολιτεία. Ὁ καημός καί ἡ ἀπορία του ἦταν πώς οἱ ὑπεύθυνοι δέν ἀντιλαμβάνονται πού ὁδηγούμαστε. Ὁ ἴδιος ἀπό παλαιά διέβλεπε τή σημερινή κατάσταση καί ἀνησυχοῦσε, ἀλλά δέν διέσπειρε τίς ἀνησυχίες του στόν κόσμο. Ἔλεγε: «Ἀπό τό κακό πού ἐπικρατεῖ σήμερα θά βγεῖ μεγάλο κακό». Γενικῶς συμβούλευε ὅλους νά ἔχουν σεβασμό καί ἀγάπη πρός τήν πατρίδα, νά ἐνεργοῦν γιά τό κοινό καλό εὐσυνείδητα καί νά μήν παρασύρονται ἀπό τό γενικό πνεῦμα τῆς ἀδιαφορίας, τῆς ἰσοπεδώσεως, τοῦ βολέματος, τῆς καταχρήσεως» (Ἱερομονάχου Ἰσαάκ. Βίος Γέροντος Παϊσίου σέλ. 703).
Πηγή

Ποτέ δεν έκρυψαν το μίσος τους στην Ορθοδοξία (Video)


Δεν το λέμε εμείς  το ομολογεί εμπρός στις κάμερες  είς εκ των "αρίστων " του παλαιού και του "μετανεωτερικού" ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Σηφουνάκης πρώην και νυν  εκλεκτός της  πασοκικής νομενκλατούρας  και  σημερινός υπουργός , έχει πολλές φορές καταφερθεί με "σοσιαλιστική" ευγένεια εναντίον  της πίστης μας και των παραδόσεών μας.Γνήσιος μαχητής  της  ελιτίστικης  σοσιαλδημοκρατίας  και υπέρμαχος   όλων εκείνων των νεοφανών "διαννοητών" της λέσχης Μπίλντερμπεργκ ,του ιδρύματος Σόρος  του CDRSEE και των υπολοίπων "δημοκρατικών δυνάμεων",δήλωσε πρόσφατα ότι  το ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της ύπαρξης του σταυρού στην Ελληνική σημαία.Μάλιστα απαντώντας στην ερώτηση του δημοσιογράφου αν είναι υπέρ της κατάργησης του Σταυρού απο την Ελληνική σημαία,και  επιδεικνύοντας  την θλιβερή μεταμοντέρνα του  "σοσιαλιστική πραμάτεια"  τόνισε  ότι  το ΠΑΣΟΚ  απο το 1981 ήταν υπέρ του χωρισμού της Εκκλησίας απο το κράτος και όταν ο δημοσιογράφος επέμεινε στην αρχική του ερώτηση, ομολόγησε πως ναι είναι υπέρ της κατάργησης  του Σταυρού απο την ελληνική σημαία.
Μίλησε δηλαδή για την Ελληνική σημαία σαν να είναι μια κρατική  ιδιοκτησία  την οποία το χωρισμένο απο την Εκκλησία κράτος  μπορεί να τη διαχειριστεί όπως  θέλει.
Ας σταματήσει επιτέλους αυτή η αντεθνική και βλακώδης σπέκουλα γύρω απο τον δήθεν χωρισμό του κράτους απο την Εκκλησία.Όλοι εκείνοι της μεταλλαγμένης αριστεράς και της βασιλοκομμουνιστικής  νεοταξικής σοσιαλδημοκρατίας ,όταν μιλούν για "χωρισμό κρατους - Εκκλησίας"  εννοούν   ουσιαστικά τον εξοστρακισμό της επίσημης θρησκείας  των Ελλήνων  απο παντού.
Ανέκαθεν οι  ξένοι και οι ντόπιοι υπηρέτες του σιωνισμού προσπάθησαν να  ξεριζώσουν απο την καρδιά   αυτή την σωτήρια και ζωογόνο  πίστη μας  στον Χριστό .Στην αρχή ο Όθωνας  και οι  Αυστριακοί  μισέλληνες αντιβασιλείς αποπειράθηκαν να αποκόψουν τον ματωμένο απο την  επανάσταση Έλληνα Ορθόδοξο  αγωνιστή  απο αυτό που τον κράτησε ζωντανό 400 χρόνια και τον οδήγησε στην ελευθερία.Μετά, πάλι οι ξένοι μας έφεραν  τις μασωνογεννείς χούντες των ντόπιων   για να μαγαρίσουν  και την πατρίδα και την θρησκεία  και την οικογένεια ανακατεύοντάς τες στις βρωμοδουλειές τους.Ύστερα απο αυτή τη  βαρβαρότητα των  μασσώνων του "ΙΔΕΑ" και της CIA,έστειλαν με γαλλικά αρώματα και αέρα Ευρωπαϊκό   τους ειδικά εκπαιδευμένους πολιτικούς  να  "ανοικοδομήσουν"  τον τόπο.Δυστυχώς όλοι τους ακολουθησαν τις "άνωθεν εντολές" και αντί να κτίσουν  πάνω στα αληθινά θεμέλια του  έθνους μας  με καθαρά και ανθεκτικά υλικά , έκαναν και κάνουν  ακριβώς το αντίθετο.Προσπαθούσαν και προσπαθούν να καταστρέψουν κάθε  θεμέλιο λίθο και  πάντα "σκοντάφτουν" σε αυτόν της Ορθόδοξης πίστης.
Αφού δεν κατάφεραν να αλλάξουν την συνείδηση  του Έλληνα  προσπάθησαν μέσα απο την  επίσημη παιδεία των σχολείων και την ανεπίσημη της τηλεόρασης και των εφημερίδων  να  τη ναρκώσουν ώστε να μην είναι ικανή να τον ξεσηκώσει τη στιγμή που  πραξικοπηματικά θα επιχειρήσουν να μαγαρίσουν άπαξ και δια παντός κάθε Ιερό και Όσιο.
Δεν είναι  ούτε πολιτικό , ούτε κομματικό ,ούτε ακόμα και ιδεολογικό ( υπο την στενή έννοια)  το κενό που μας χωρίζει απο αυτή τη δαιμονοειδή και μισάνθρωπη κοσμοαντίληψη  των  σφετεριστών της εξουσίας και  εντολοδόχους  της "Νέας Τάξης Πραγμάτων".Αυτό που μας χωρίζει με αυτούς είναι μια  τεράστια  άβυσσος σαν και  αυτή  αυτή που χωρίζει την ύπαρξη απο την ανυπαρξία.Εμείς υπάρχουμε ως πρόσωπα  πλασμένα κατ΄εικόνα του Θεού και  εκείνοι  εθελουσίως  εξόριστοι  απο το φώς της  ύπαρξης  ,πλανιώνται στα σκοτάδια  τρομάζοντας  όσους  παραπαίουν ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι.
Αυτό το σιχαμερό σκοτάδι του τρόμου και της  ανυπαρξίας μίσησαν ο Μακρυγιάννης , ο Κολοκοκοτρώνης , ο Παππουλάκος. ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός .ο Άγιος Νεκτάριος, ο Όσιος Γέροντας Παϊσιος ο Αγιορείτης, ο Όσιος Γέροντας Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης και τόσοι άλλοι  αγωνιστές ,Εθνομάρτυρες,Οσιομάρτυρες και Ομολογητές του χθές και του σήμερα.Όλοι  μας έδειξαν  με τη ζωή και τους λόγους τους, ότι άν θέλουμε να  αποφύγουμε  τη ζωή  στον  άδη πρέπει να έχουμε τη ματιά μας συνεχώς στραμένη σε Εκείνον που  με την Σταυρική Του θυσία και την Αγία  Του Ανάσταση  τον  εξευτέλισε και μας χάρισε την αληθινή  ζωή.
Ο αγώνας σήμερα λοιπόν δεν  γίνεται  για να πέσει η μια κυβέρνηση και νάρθει μια   άλλη  που θα είναι  ο μεταμφιεσμένος κλώνος της προηγούμενης ,αλλά για να μην χάσουμε το πρόσωπό μας ,την ελευθερία και το αυτεξούσιο που είναι και τα σημαντικώτερα δώρα του Θεού  στον άνθρωπο.Ο αγώνας γίνεται  για να μην βρεθούμε  είτε απο επιπολαιότητα, είτε απο αδιαφορία, είτε απο  δειλία,   στο  σκοτάδι και στην ανυπαρξία.
πηγή

Σχόλιο
Έχουν εκτεθεί όλοι τους ανεπανόρθωτα. 

Ντροπή: Στην ΕΤ 1 τα Σκόπια γράφονται Μακεδονία


Αυτή την στιγμή παίζει η Ελλάδα με τα Σκόπια στο πόλο. Τον αγώνα μεταδίδει η Ε.Τ 1. Και φαρδιά πλατιά όπως βλέπετε στη φωτογραφία τα Σκόπια αναφέρονται ως Μακεδονία. Καλά δεν υπάρχει κανείς στην Αγία Παρασκευή να παρέμβει;;;Κοιμούνται όλοι;;. 
Ο σπήκερ  λέει οι Σκοπιανοί, αλλά φαρδιά πλατιά Μακεδονία στις οθόνες μας

πηγή 

Σχόλιο
Όταν οι δημοκρατικά εκλεγμένοι εκπρόσωποί μας στην βουλή και στις εκάστοτε κυβερνήσεις θέλουν να παραχωρήσουν ελληνικά εδάφη στους εχθρούς μας για να ...κοιμούνται ήσυχοι, τότε αυτά είναι αναπόφευκτα. Εκτός αν γίνει επανάσταση.

Κυριακή, 29 Αυγούστου 2010

Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 6, 14 - 30

14 Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς ῾Ηρῴδης· φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ ἔλεγεν ὅτι ᾿Ιωάννης ὁ βαπτίζων ἐκ νεκρῶν ἠγέρθη, καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ. 15 ἄλλοι ἔλεγον ὅτι ᾿Ηλίας ἐστίν· ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης ἐστὶν ὡς εἷς τῶν προφητῶν. 16 ἀκούσας δὲ ὁ ῾Ηρῴδης εἶπεν ὅτι ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα ᾿Ιωάννην, οὗτός ἐστιν· αὐτὸς ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν. 17 αὐτὸς γὰρ ὁ ῾Ηρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησε τὸν ᾿Ιωάννην καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ διὰ ῾Ηρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν. 18 ἔλεγεν γὰρ ὁ ᾿Ιωάννης τῷ ῾Ηρῴδῃ ὅτι οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου. 19 ἡ δὲ ῾Ηρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι, καὶ οὐκ ἠδύνατο· 20 ὁ γὰρ ῾Ηρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν ᾿Ιωάννην, εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν, καὶ ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ἐποίει καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκουε. 21 καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου, ὅτε ῾Ηρῴδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίει τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας, 22 καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς αὐτῆς τῆς ῾Ηρῳδιάδος καὶ ὀρχησαμένης καὶ ἀρεσάσης τῷ ῾Ηρῴδη καὶ τοῖς συνανακειμένοις, εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ κορασίῳ· αἴτησόν με ὃ ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοι. 23 καὶ ὤμοσεν αὐτῇ ὅτι ὃ ἐάν με αἰτήσῃς δώσω σοι, ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου. 24 ἡ δὲ ἐξελθοῦσα εἶπε τῇ μητρὶ αὐτῆς· τί αἰτήσομαι; ἡ δὲ εἶπε· τὴν κεφαλὴν ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. 25 καὶ εἰσελθοῦσα εὐθέως μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο λέγουσα· θέλω ἵνα μοι δῷς ἐξαυτῆς ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. 26 καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεύς, διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους οὐκ ἠθέλησεν αὐτὴν ἀθετῆσαι. 27 καὶ εὐθέως ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτωρα ἐπέταξεν ἐνεχθῆναι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 28 ὁ δὲ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ, καὶ ἤνεγκε τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ, καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς. 29 καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ, καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ. 30 Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα, καὶ ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ

Ο βασιλεύς Ηρώδης άκουσε για τον Ιησού, γιατί το όνομα του είχε γίνει γνωστό, και έλεγε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς και γι' αυτό οι θαυματουργές δυνάμεις ενεργούν δι' αυτού. Άλλοι έλεγαν ότι είναι ο Ηλίας, άλλοι ότι είναι προφήτης σαν ένας από τους Προφήτας.

Όταν άκουσε αυτά ο Ηρώδης, είπε: «Αυτός είναι ο Ιωάννης, πού εγώ αποκεφάλισα. Αναστήθηκε από τους νεκρούς».

Γιατί ο Ηρώδης είχε στείλει και συλλάβει τον Ιωάννη και τον έδεσε στη φυλακή με αφορμή την Ηρωδιάδα, την γυναίκα του Φιλίππου, του αδελφού του, γιατί την είχε νυμφευθεί.

Και ο Ιωάννης έλεγε στον Ηρώδη: «Δεν σου επιτρέπεται να έχεις την γυναίκα του αδελφού σου». Η δε Ηρωδιάδα έτρεφε μνησικακία εναντίον του και ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά δεν μπορούσε γιατί ο Ηρώδης φοβόταν τον Ιωάννη, επειδή ήξερε ότι ήταν άνδρας δίκαιος και άγιος και τον προστάτευε. Τον άκουε ευχαρίστως, αλλά όσα άκουε τον έφεραν σε μεγάλη απορία.

Κατάλληλη ευκαιρία παρουσιάσθηκε, όταν ο Ηρώδης στη γιορτή των γενεθλίων του, παρέθεσε δείπνο στους μεγιστάνες του και στους χιλιάρχους και στους προύχοντες της Γαλιλαίος. Όταν μπήκε η θυγατέρα της Ηρωδιάδος και χόρευσε, άρεσε στον Ηρώδη και στους καλεσμένους, και είπεν ο βασιλεύς στο κορίτσι: «Ζήτησε μου ό,τι θέλεις και θα σου το δώσω». Και ορκίσθηκε σ' αυτή. «Οτιδήποτε και αν ζητήσεις θα σου το δώσω, έως το μισό βασίλειο μου».

Αυτή βγήκε έξω και είπε στη μητέρα της: «Τί να ζητήσω;» Η μητέρα της είπε: «Το κεφάλι του Ιωάννου του Βαπτιστού». Και αμέσως μπήκε με βήμα ταχύ και ζήτησε από τον βασιλέα: «Θέλω αμέσως να μου δώσεις σ' ένα πιάτο το κεφάλι του Ιωάννου του Βαπτιστού».

Και λυπήθηκε ο βασιλεύς, άλλ' εξ αίτιας των όρκων και των καλεσμένων δεν ήθελε να της αρνηθεί.

Αμέσως ο βασιλεύς έστειλε δήμιο και διέταξε να φέρει το κεφάλι του Ιωάννου.

Και εκείνος πήγε και τον αποκεφάλισε στη φυλακή και έφερε το κεφάλι του σ' ένα πιάτο και το έδωσε στο κορίτσι και το κορίτσι το έδωσε στη μητέρα της.

Και όταν άκουσαν οι μαθηταί του Ιωάννου, ήλθαν και πήραν το σώμα του και το έβαλαν σε μνημείο.

Οι απόστολοι επέστρεψαν στον Ιησού και του ανήγγειλαν όλα όσα έκαναν και εδίδαξαν.Σύντομο σχόλιο

Οι ασκούντες εξουσία φροντίζουν μόνο την καλοπέρασή τους ξεχνώντας ότι ο βίος και η πολιτεία τους είναι παράδειγμα για τον λαό. Η διαστροφή τους είναι τέτοια που δεν ανέχονται την κριτική και δεν αλλάζουν πορεία, αλλά προσθέτουν στην κακία τους ακόμα και φόνους.

Πράξεις των Αποστόλων 13, 25 – 32

25 Ως δὲ ἐπλήρου ὁ ᾿Ιωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγε· τίνα με ὑπονοεῖτε εἶναι; οὐκ εἰμὶ ἐγώ, ἀλλ᾿ ἰδοὺ ἔρχεται μετ᾿ ἐμὲ οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι. 26 ῎Ανδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους ᾿Αβραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν Θεόν, ὑμῖν ὁ λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ἀπεστάλη. 27 οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν ῾Ιερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τοῦτον ἀγνοήσαντες, καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας κρίναντες ἐπλήρωσαν, 28 καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες ᾐτήσαντο Πιλᾶτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν.

29 ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα, καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου ἔθηκαν εἰς μνημεῖον. 30 ὁ δὲ Θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν· 31 ὃς ὤφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς ῾Ιερουσαλήμ, οἵτινές εἰσι μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν. 32 καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην, ὅτι ταύτην ὁ Θεὸς ἐκπεπλήρωκε τοῖς τέκνοις αὐτῶν, ἡμῖν, ἀναστήσας ᾿Ιησοῦν.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ

Και όταν ο Ιωάννης ήταν προς το τέλος της αποστολής του, έλεγε: «Ποιος νομίζετε πώς είμαι; Όχι, δεν είμαι εγώ• άλλα υστέρα από μένα έρχεται ένας, πού δεν είμαι άξιος να λύσω το υπόδημα από τα πόδια του.

Άνδρες αδελφοί, απόγονοι του Αβραάμ και όσοι μεταξύ σας είσθε από τους φοβούμενους τον Θεό, σε σας στάλθηκε το κήρυγμα της σωτηρίας αυτής.

Γιατί οι κατοικούντες την Ιερουσαλήμ και οι άρχοντες τους αγνόησαν αυτόν και έτσι καταδικάσαντες αυτόν πραγματοποίησαν τα λόγια των προφητών, πού διαβάζονται κάθε Σάββατο και χωρίς να βρουν καμιά αιτία θανάτου, ζήτησαν από τον Πιλάτο να θανατωθεί.

Όταν ξεπλήρωσαν όλα όσα είχαν γραφεί γι' αυτόν, τον κατέβασαν από τον Σταυρό και τον έβαλαν σε μνημείο.

Ο Θεός όμως τον ανέστησε από τους νεκρούς και σε διάστημα πολλών ήμερων φανερώθηκε σ' εκείνους, πού είχαν ανεβεί, μαζί του από την Γαλιλαία στην Ιερουσαλήμ, και πού είναι μάρτυρες του στο λαό.

Και εμείς σας φέρουμε το χαρμόσυνο άγγελμα για την υπόσχεση πού έδωσε ο Θεός στους πατέρες και την πραγματοποίησε σ' εμάς τους απογόνους τους με το να αναστήσει τον Ιησούν.Σύντομο σχόλιο

Ουδείς δύναται να συγκριθεί με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.

Κήρυγμα επί του Ευαγγελίου Μαρκ. στ’, 14-30

Αποτομή κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου

Η 29η Αυγούστου είναι αφιερωμένη στη φυσιογνωμία Ιωάννου του Προδρόμου, ο οποίος αποκεφαλίστηκε από τον Ηρώδη. Ο Ιωάννης είναι εκείνος για τον οποίο ο Κύριος είπε ότι άλλος σαν αυτόν δε γεννήθηκε από γυναίκα στη γη. Και πράγματι η ζωή του Ιωάννη υπήρξε κάτι το μοναδικό στην ιστορία. Κατά πρώτον η γέννηση του υπήρξε τόσο απίθανη ώστε και αυτός ο πατέρας του Ζαχαρίας δεν πίστεψε. Αποτέλεσμα ήταν να μείνει βουβός μέχρι τη στιγμή που κλήθηκε να αναγράψει το όνομα του παιδιού σε πινακίδιο.

Το όνομα Ιωάννης σημαίνει δώρο του Θεού, και πράγματι ο Ιωάννης ήταν θεοδώρητος. Η ενδυμασία του όσο και η τροφή του ήταν απλή και λιτή. Φορούσε χιτώνα από τρίχες καμήλας και ζώνη στη μέση του. Τρεφόταν δε με ακρίδες, δηλαδή με βλαστάρια από διάφορα αγριόχορτα και μέλι άγριο που εύρισκε μέσα στα σπλάχνα των κορμών των δένδρων. Ο Ιωάννης όλως ιδιαιτέρως ήταν πολύ ταπεινός ώστε, ενώ ζούσε σαν επίγειος άγγελος, εν τούτοις είπε για το Χριστό ότι δεν είμαι άξιος να λύσω τον ιμάντα των υποδημάτων Του. Έτυχε δε της μεγάλης τιμής να βαπτίσει το Λόγο του Θεού, τον Οποίον όλοι οι άλλοι προφήτες τον αντίκρισαν μόνο μέσω των συμβόλων και οραμάτων. Ο Ιωάννης αντίθετα, αξιώθηκε να θέσει το χέρι του στην κεφαλή του Δεσπότου, και να ζήσει τη Θεοφάνεια του Τριαδικού Θεού στον Ιορδάνη ποταμό, στη βάπτιση του Κυρίου. Ο Ιωάννης είναι ο συνδετικός κρίκος της προ Χριστού και μετά Χριστό εποχής, και ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης.

Όμως αυτός ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είχε μαρτυρικό τέλος εξ αιτίας του μίσους μιας γυναίκας εναντίον του, επειδή έκανε έλεγχο στα ηθικά της παραπτώματα. Αυτή ήταν η Ηρωδιάδα που ζούσε παράνομα με τον Ηρώδη, η οποία συμβούλεψε την κόρη της να ζητήσει την κεφαλή του Προδρόμου σε πινάκιο. Αυτό έγινε όταν ο Ηρώδης υποσχέθηκε να της χαρίσει ό, τι του ζητήσει μέχρι το μισό βασίλειο του. Έτσι ο Ηρώδης, αν και λυπήθηκε πάρα πολύ, όμως για τους όρκους που είχε δώσει και για να μη εκτεθεί στους συνδαιτυμόνας του ως επίορκος, δεν θέλησε να αθετήσει την υπόσχεση του. Αμέσως έστειλε δήμιο και διέταξε να φέρει την κεφαλή του Ιωάννη. Εκείνος πήγε, τον αποκεφάλισε στη φυλακή, έφερε την κεφαλή του σε πινάκιο και την έδωσε στην κόρη και η κόρη στη μητέρα της. Όταν άκουσαν οι μαθητές του Ιωάννη το θλιβερό γεγονός, ήλθαν και πήραν το νεκρό σώμα του και το έβαλαν στο μνημείο.

Επειδή το απαίσιο αυτό έγκλημα ήταν καρπός μέθης, η Εκκλησία όρισε νηστεία κατά την ημέρα αυτή, την οποία σέβονται όλοι οι Χριστιανοί. Αλλά δεν είναι μόνο η νηστεία, γιατί η Εκκλησία τίμησε τον Πρόδρομο και με πολλούς άλλους τρόπους. Χαρακτηριστικό είναι το ότι στο τέμπλο των ναών ευρίσκεται πάντοτε ο Πρόδρομος Ιωάννης παραπλεύρως του Κυρίου τον Οποίον υποδεικνύει στους ανθρώπους να πιστέψουν για να σωθούν. Και κάτι που, αν δεν το έλεγε ο Ίδιος ο Κύριος, δεν θα το πίστευε κανείς. Όλοι εκείνοι που θα αξιωθούν να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού στον ουρανό, θα αποδειχθούν μεγαλύτεροι από τον Ιωάννη το βαπτιστή. Αυτοί θα βλέπουν το Πρόσωπο του Σωτήρα πολύ πιο ένδοξο από ότι το αντίκρισε ο Ιωάννης στον Ιορδάνη ποταμό. Αυτό είθε να αξιωθούμε όλοι μας με τις προσευχές του Τιμίου Προδρόμου. Αμήν.

Ιωάννη Δήμου Θεολόγου – Φιλολόγου www.sostikalogia.com

ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Πραξ. Αποστ. ΙΓ΄ 25 – 32

Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει όσο θα έπρεπε την σημασία της αποτομής, του μαρτυρίου δηλ. του Τιμίου Προδρόμου. Βεβαίως η Εκκλησία μας, με τη συγκεκριμένη εορτή και τα αναγνώσματα, τόσο το Ευαγγελικό (Μαρκ. ΣΤ ΄ 14 – 30), όσο και το Αποστολικό (Πραξ. Αποστ. ΙΓ ΄ 25 – 32), μας δίνει να κατανοήσουμε μέσα στο ιστορικό πλαίσιο, την μεγάλη μορφή του Βαπτιστού. Το γεγονός της αποτομής είναι συγκλονιστικό και γι’ αυτό, παρά το ότι το γνωρίζουμε, είναι ανάγκη για ακόμα μία φορά να το μελετήσουμε......

Ας εμβαθύνουμε όμως για λίγο στο καθαυτό γεγονός του σφοδρού Προδρομικού ελέγχου, σε σχέση με εμάς τους ίδιους και την εποχή μας.

Οπωσδήποτε η ενέργεια του Προδρόμου, με τα σημερινά κοσμικά δεδομένα και τα «νεοπατερικά» φληναφήματα, δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως ακραία, ίσως γραφική, οπωσδήποτε φανατική και τελικώς ως παράδειγμα προς αποφυγήν.

Ας δούμε το γιατί.

Α) Το τι έκανε ο Ηρώδης στην προσωπική του ζωή, αυτό εντάσσεται στα «απόρρητα προσωπικά δεδομένα» και ως εκ τούτου, όχι μόνο δεν είχε δικαίωμα ο Βαπτιστής να ελέγξει, αλλά με την πράξη του αυτή, θέτει τον εαυτόν του στην παρανομία και προσκρούει στο νόμο περί της «ελεύθερης επιλογής της προσωπικής ζωής»...

Β) Με τον έλεγχό του ξεπέφτει από το υψηλό του έργο. Αυτός δεν είναι παρά ένας ασκητής ο οποίος αρνήθηκε τον κόσμο και ως εκ τούτου δεν του επιτρέπεται να αφήνει τα «δυσθεώρητα ύψη της θεώσεως» και να κατεβαίνει στα κοσμικά και μάλιστα σ’ αυτού του είδους το επίπεδο που μπορεί να χαρακτηριστεί ως «κοσμικό κουτσομπολιό ή κοινωνικό σχόλιο», έστω και αν φαίνεται ότι στηρίζεται στον Νόμο των Εντολών.

Γ) Κάνει υπέρβαση καθήκοντος, και μάλιστα με την αδιακρισία του θίγει την «Ιερά Σύνοδο» των Εβραίων ή άλλως, το «Μέγα Συνέδριον», αφού δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τους Αρχιερείς για μια τέτοια πράξη. Δηλαδή, λειτουργεί αντιδεοντολογικά και εντελώς αυθαίρετα. Επιτέλους, ποιος είναι αυτός ο ασκητής που ελέγχει, καθ’ ην στιγμήν, ολόκληρο το σώμα των υπευθύνων αρχιερέων και των υπεροχικών προσώπων του Συνεδρίου που, έστω και από «διάκριση», ανέχεται αυτήν την κατάσταση, δηλ. την παρανομία του Ηρώδη;

Δ) Δημιουργεί με τον πύρινο λόγο του «κοινωνική αναταραχή», ό, τι δηλ. χειρότερο για μια «ευνομούμενη πολιτεία» και μάλιστα για έναν τόπο που βρίσκεται κάτω από το σιδερένιο πέλμα της Pax Romana. Είναι δυνατόν οι ειρηνικοί «ησυχαστές» και «ερημίτες» να γίνονται αιτία συγχύσεων και ταραχών, και μάλιστα να προσβάλλουν τους ταγούς της πολιτείας, αφού αυτοί έχουν «ταχθεί παρά Θεού» στο έργο τούτο;

Ε) Λησμονούσε ο Ζηλωτής και Βαπτιστής του Ιορδάνου ότι ο Ηρώδης, παρά τα προσωπικά του πάθη και τις ιδιορρυθμίες, έκανε δημόσια έργα, ανέπτυσσε την «πολιτισμική παράδοση» και «ιουδαϊκή κουλτούρα», κρατούσε τις «λεπτές ισορροπίες», με την Ρώμη, και το σημαντικότερο, είχε προσφέρει πολλά χρήματα από τον δημόσιο κορβανά για το κτίριο του Ναού. Ο Ιωάννης μπορεί βέβαια να είχε φτάσει στο επίπεδο να βλέπει ολόκληρο τον κόσμο ως Ναό του Θεού, πλην όμως θα έπρεπε να αισθάνεται την ανάγκη που είχαν οι άνθρωποι για ένα Ναό (και μάλιστα τι Ναό!), ώστε να εκτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα! Κυρίως όμως με τον έλεγχό του, διατάρασσε την «αγαστή συνεργασία» μεταξύ «ιουδαϊκής θρησκείας και πολιτείας».

ΣΤ) Αποδεικνύει τον εαυτόν του ακραίο, μονοκόμματο και αδιάκριτο, αφού με την ενέργειά του αυτή, αφήνει το έργο του βαπτίσματος και του κηρύγματος και εγκαταλείπει όλον αυτόν τον κόσμο που προσέτρεχε στην έρημο για να τον ακούσει και να ωφεληθεί.

Θα μπορούσαμε βέβαια να σημειώσουμε και άλλα πολλά, τα οποία βγαίνουν ως συμπεράσματα από την σύγχρονη «θεολογική» ψευτοκουλτούρα...

Όμως, δόξα τω Θεώ, ο Τίμιος του Κυρίου Πρόδρομος, ο μέγιστος των Προφητών, ο Κήρυκας της Χάριτος, ο ασυμβίβαστος, ζούσε για την αγάπη και τη δόξα του Χριστού. Και υπέγραψε αυτήν την αγάπη του με την ίδια του την κεφαλή. Ο Πρόδρομος είναι ο γνήσιος Προφήτης που παραμένει ασυμβίβαστος και που αρνείται να καλύψει την οποιαδήποτε δειλία με ένα διάτρητο «θεολογικό» μανδύα και με επιχειρήματα «νεοπατερικής εποχής».

Αρνείται την διαστροφή της αμαρτίας που αποκτηνώνει τον άνθρωπο και συνάμα επικυρώνει την αλήθεια, του ότι οι πολιτικοί άρχοντες, πόσω δε μάλλον οι εκκλησιαστικοί, πρέπει να μένουν σε γυάλινα σπίτια, ώστε η προσωπική τους ζωή να αποτελεί παράδειγμα προς μίμησιν («το της πόλεως όλης ήθος, ομοιούται τοις άρχουσιν») Το δε αίμα του, είναι η τρανότερη μαρτυρία της συνέπειας στο πανάγιο και παντοκρατορικό θέλημα του Θεού.

Ας πρεσβεύει ο Μάρτυρας της αληθείας και του Ευαγγελικού ήθους, ώστε τουλάχιστον, αφού συνειδητοποιήσουμε την ρηχότητά μας, όλοι από κοινού, κλήρος, μοναχισμός και λαός, να δεχθούμε την χάρη και την ευλογία, για μια επιτέλους, συνειδητή Ορθόδοξη Χριστιανική ζωή. Αμήν.

Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Κωνστάνταρος, Ιεροκήρυξ της Ι.Μητροπόλεως Κονίτσης

πηγή

ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΨΥΧΩΤΙΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΟΥ ΗΡΩΔΗ & Ο ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ

Γράφει ο Αντώνης Ιακ. Ελευθεριάδης Δρ. Φιλολογίας και Θεολόγος

E-Mail: aelef@acci.gr

Site: http://www.eleftheriadis.edu.gr

Θα συμφωνούσατε πως τα ερωτικά σκάνδαλα δεν απασχολούν μόνο την σημερινή επικαιρότητα. Υπήρχαν και στην ελληνική και σε πολλές άλλες κοινωνίες του παρελθόντος.

Να θυμηθούμε, για παράδειγμα, τον βασιλιά Δαβίδ, τον προπάτορα του Χριστού, που δόλια υπέκλεψε την όμορφη Βηρσαβεέ, σύζυγο του στρατηγού Ουρία, τον οποίο έστειλε σε βέβαιο θάνατο στον πόλεμο με τους Αμμωνίτες. Τότε βρέθηκε ο θαρραλέος προφήτης Νάθαν ο οποίος τον επιτίμησε δημόσια γι’ αυτή την εγκληματική του ενέργεια. Αλλά εξίσου είναι γνωστή και η σεξουαλική παρεκτροπή του βασιλιά Ηρώδη του Αντίπα, που χώρισε τη νόμιμη γυναίκα του για να νυμφευθεί τη γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου. Ποιος δεν ξέρει την Ηρωδιάδα και την κόρη της Σαλώμη, για τα όμορφα μάτια της οποίας και τα καπρίτσια της μάνας της αποκεφάλισε ο Αντίπας τον ανένδοτο ελεγκτή της ανακτορικής φαυλότητας Ιωάννη Βαπτιστή;

Με την ευκαιρία της Σύναξης του Ιωάννου Βαπτιστή που η Εκκλησία μας εοτάζει την 7η Ιανουαρίου, ας εξετάσουμε από την συγκλονιστική αυτή ιστορία του τιμίου Προδρόμου μια πλευρά που αναφέρεται στον κρίσιμο ρόλο που έπαιξε το ψυχωτικό άγχος στον Ηρώδη Αντίπα, του οποίου το έγκλημα του αποκεφαλισμού του Ιωάννη Βαπτιστή τον ακολουθούσε ως εφιαλτική σκιά σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Λίγο ως πολύ η ιστορία του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου είναι σε όλους μας γνωστή. Και οι τέσσερις ευαγγελιστές συμφωνούν στην ίδια παράδοση ότι η ιστορία της λυτρωτικής διακονίας στον κόσμο του Ιησού αρχίζει με την είσοδο στη σκηνή του Ιωάννη Βαπτιστή.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Λουκά (στο 3ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του), ο Ιωάννης κατά το παράδειγμα πολλών αγίων ανδρών όπως ο Ηλίας (Γ΄Βασ.19:1-9) μετέβη στην έρημο, όπου καλλιεργήθηκε, καταρτίσθηκε και ανδρώθηκε πνευματικά Μετά, κατόπιν εντολής του Κυρίου, έρχεται από την έρημο όπου ζούσε, -κατά το δέκατο πέμπτο έτος της αυτοκρατορίας του Τιβερίου Καίσαρα, όταν ηγεμών της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος και τετράρχης της Γαλιλαίας ο Ηρώδης Αντίπας- στην περιοχή του Ιορδάνη ποταμού, κοντά μάλιστα στο Μοναστήρι των Εσσαίων, κηρύσσοντας προς το λαό του Ισραήλ και προτρέποντάς τους να βαπτισθούν βάπτισμα μετανοίας για να πάρουν εντός ολίγου άφεση αμαρτιών που θα τους έδινε ο Μεσσίας. Αυτή είναι η καλύτερη ηθική προετοιμασία κάθε ανθρώπου καλής θέλησης, προκειμένου να δει και να απολαύσει τη Σωτηρία που στέλνει ο Θεός. Δεν αρκούν τα λόγια, χρειάζονται να γίνουν έργα αγαθά, άξια και σύμφωνα με την μετάνοιά σας, δίδασκε ο Πρόδρομος. Όποιος δεν παράγει καλό καρπό σαν ένα δέντρο που έχει ξεραμένες ρίζες κόβεται και ξεριζώνεται και ρίχνεται στη φωτιά. Στο ερώτημα του πλήθους τι να κάνουν για να σωθούν από την οργή του Θεού εκείνος τους απαντούσε και τους έλεγε: «αυτός που έχει δύο χιτώνες, ας δώσει τον ένα σε κείνον που δεν έχει, και εκείνος που έχει τροφές ας κάμει το ίδιο». Στους τελώνες που ήρθαν να βαπτιστούν είπε: «μην εισπράττετε τίποτε παραπάνω από ό,τι έχει ορισθεί από το νόμο». Στους στρατιώτες που τον ρωτούσαν τι να κάνουν, ο Ιωάννης τούς απάντησε ως εξής: «κανέναν να μην συκοφαντήσετε, κανέναν να μην εκφοβίσετε με απειλές για να τους αποσπάσετε χρήματα και να αρκείσθε στο μισθό σας». Αυτά όλα που έλεγε έδιναν την εντύπωση στον κόσμο που τον ακολουθούσε πως αυτός ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας. Κι εκείνος αποκρίθηκε και τους είπε «εγώ μεν ύδατι βαπτίζω υμάς. Έρχεται δε ο ισχυρότερός μου, ου (=του οποίου) ουκ ειμί ικανός λύσαι τον ιμάντα των υποδημάτων αυτού». Έτσι, ο Πρόδρομος του Χριστού έφερε στην ανθρωπότητα το «ευαγγέλιον», το χαρμόσυνο δηλαδή μήνυμα της ελεύσεως του Χριστού. Και στη νέα περίοδο της ζωής του έζησε βίο εκούσιων στερήσεων και θεληματικής πτωχείας. Όταν αργότερα ο Ιησούς θα μακαρίσει τους πτωχούς υποσχόμενος σε αυτούς τη Βασιλεία των Ουρανών ίσως να έχει υπόψη του και την περίπτωση του τιμίου Προδρόμου. Την καταπληκτική απλότητα, την πτωχεία και το ασκητικό του Ιωάννη χαρακτήρα παρουσιάζει ο Ματθαίος (3:19), όταν λέει ότι είχε το ένδυμά του φτιαγμένο από τρίχες καμήλας και ζώνη δερμάτινη στη μέση του. Και η τροφή του ήταν ακρίδες και μέλι άγριο. Αυτός ο Πρόδρομος που ονομάστηκε ο τελευταίος των Προφητών του Παλαιού Κόσμου δεν κήρυττε μόνο μετάνοια και βάπτιζε αυτούς που προσέρχονταν σε εκείνον, αλλά με παρρησία ήλεγχε τους καταπατητές των εντολών του Θεού, οποιοιδήποτε ήταν αυτοί. Δεν δείλιασε μάλιστα να ελέγξει και αυτόν το βασιλικό οίκο, των ανήθικων τυραννίσκων της οικογένειας των Ηρωδών, λέγοντας τα εξής εκπληκτικά λόγια: «ουκ έξεστί σοι έχειν την γυναίκα του αδελφού σου» (=δεν σου επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου). Ο Ηρώδης αυτός, υποσχέθηκε με όρκο στη θυγατέρα της Ηρωδιάδας, η οποία «ωρχίσατο» (=χόρεψε) στη γιορτή των γενεθλίων του, ότι θα της έδινε ό,τι του ζητούσε. Αυτή λοιπόν με την προτροπή της παμπόνηρης μάνας της ζήτησε να της φέρουν επί τόπου και «επί πίνακι την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού». Ο Ιωάννης είχε στο μεταξύ φυλακιστεί και έτσι ήταν ευχερής η εκτέλεση του φρικτού εγκλήματος, εφόσον το θύμα ήταν ήδη δέσμιο. Έτσι, ο Ιωάννης βαπτίσθηκε στο αίμα του μαρτυρίου (Ματθαίος, 14:3-12).

Να δούμε τώρα μερικά στοιχεία από την προσωπικότητα του μοιραίου άνδρα που είχε το θλιβερό «προνόμιο» να αποδείξει στον κόσμο έως πού μπορεί να φτάσει η αλαζονεία της εξουσίας. Ο Ηρώδης Αντίπας ήταν γιος του Ηρώδη του Μεγάλου. Στα Ευαγγέλια αναφέρεται ως τετράρχης αλλά και ως βασιλεύς. Μετά το θάνατο του πατέρα του είχε λάβει τις τετραρχίες της Γαλιλαίας και της Περαίας. Είχε πολλά κοινά με τον πατέρα του, τον οποίο μιμήθηκε τόσο στην σκληρότητά του όσον και τον έκλυτο βίο του. Στην αρχή νυμφεύθηκε την κόρη του πανίσχυρου βασιλιά της Αραβίας, Αρέτα Δ΄, ύστερα από λίγο την εγκαταλείπει, λόγω του ερωτικού συνδέσμου που είχε εν τω μεταξύ δημιουργήσει με την ανηψιά του, Ηρωδιάδα, η οποία ήταν σύζυγος του αδελφού του Φιλίππου. Η Ηρωδιάδα είχε θείο τόσο τον πρώτο της άνδρα Φίλιππο όσο και τον Αντίπα. Μια λοιπόν οικογένεια τέτοιας ηθικής ποιότητας δεν μπορούσε να ανεχθεί τους προφητικούς ελέγχους του Ιωάννη Προδρόμου (Ματθαίος, 14:4). Τον Ιωάννη φυλάκισε ο Αντίπας, τον οποίο μετέπειτα, με τα πανούργα σχέδια της Ηρωδιάδας που δεν μπορούσε να υποφέρει τον βαρύ έλεγχο του Βαπτιστή και κατόπιν του χορού της Σαλώμης, αποκεφάλισε.

Μέχρις εδώ έχουμε να κάνουμε με την κλασική περίπτωση ενός άνδρα που φοβάται ακόμα και τη σκιά του. Ξέρει το ολίσθημά του που τεχνητά θέλει να ξεχάσει. Στη ζωή του Αντίπα κυριαρχούν τα χαρακτηριστικά των αγχωτικών καταστάσεων, τα αισθήματα του φόβου, της έντασης και του τρόμου, μπροστά στο ενδεχόμενο να ξανακούσει εκείνο το «ουκ έξεστί σοι έχειν την γυναίκα του αδελφού σου…». Δεν πέρασαν πολλά χρόνια από την αποκεφάλιση του Προδρόμου, και να, βγήκε η φήμη ότι στο πρόσωπο του δραστήριου Ιησού έχει αναβιώσει ο Ιωάννης Βαπτιστής. Η εγκληματική εφιαλτική ψύχωση που τον κατατρύχει παρουσιάζει τον Πρόδρομο να έχει αναστηθεί από τους νεκρούς και να έχει μπει στο σώμα του Ιησού. Τρέμει με αυτήν την ιδέα. Η λογική τον έχει αφήσει. Αμφισβητεί την πληροφορία που ασφαλώς θα είχε λάβει από την «Ιωάννα, γυναίκα Χουζά επιτρόπου Ηρώδου», μια γυναίκα από εκείνες που θεράπευσε ο Ιησούς. Την εφιαλτική ψύχωση του Ηρώδη από την φήμη περί Ιησού φανερώνουν τα εξής λόγια του : «Ιωάννην εγώ απεκεφάλισα. Τις έστιν ούτος περί ού ακούω τοιαύτα;» (Λουκάς, 9:9αβ), «ον εγώ απεκεφάλισα Ιωάννην, ούτος ηγέρθη» ((Μάρκος, 6:16). «Και εζήτει ιδείν αυτόν» (Λουκάς, 9:9γ). Στον ψυχικό του κόσμο λειτουργεί το εξοντωτικό σύνδρομο ενάντια στον Ιησού, ο οποίος συνειδητά και δημόσια χαρακτήρισε τον Ηρώδη «αλώπεκα», και του δήλωσε ανοικτά και θαρραλέα ότι συνεχίζει τη δυναμική του δράση. Διακρίνουμε ένα αίσθημα ικανοποίησης και ηδονής, όταν από τη θέση του ηγεμόνα-δικαστή αντίκρυσε τον Ιησού: «ήν γαρ θέλων εξ ικανού ιδείν αυτόν, διά το ακούειν πολλά περί αυτού. Και ήλπιζέ τι σημείον ιδείν υπ’ αυτού γινόμενον» ((Λουκάς, 23:8). Φαντάζεσθε έναν κριτή να έχει απέναντί του ένα υπόδικο και αντί να εξετάζει το κατηγορητήριο αρκείται στο να ικανοποιεί την περιέργειά του αν τελικά ο Ιησούς είναι η μετενσάρκωση του Βαπτιστή. Τι κι αν συνοδεύεται από τόσους αξιωματούχους Εβραίους που επιζητούν την παραπομπή του κατηγορουμένου στα Μεγάλα Δικαστήρια! Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να μάθει ποιος είναι, ποια είναι η καταγωγή του, ποιο είναι το έργο του και η αποστολή του. Κι όμως, ο Ιησούς σιωπά, ουδέν αποκρίνεται στις αλλεπάλληλες ερωτήσεις του. Δέστε τον, έχει γίνει έξω φρενών, η σιγή του Χριστού γιγαντώνει το άγχος του, ανακινεί τους εφιάλτες του και αφυπνίζει το φονικό του μένος. Αυτήν την δυσάρεστη συγκινησιακή κατάσταση εκμεταλλεύονται οι αρχιερείς και οι γραμματείς που άρχισαν «ευτόνως» να κατηγορούν τον Ιησού, εκβιάζοντας έτσι τον Ηρώδη να αφήσει τις μη δικανικές ερωτήσεις και να μπει στην ουσία των κατηγοριών. Πού όμως διάθεση και ψυχραιμία για να ανακρίνει ο Αντίπας και να δικάσει! Έξαλλος, τώρα, μαζί με τους στρατιώτες της φρουράς του, εκτρέπεται σε εξευτελισμό και εξουθένωση του Ιησού, κάτι που ήταν υποσυνείδητη αντίδραση του αγχώδους πλέγματος συναισθημάτων φόβου και μίσους κατά του δυναμικού Ιησού Χριστού και του εφιαλτικού φάσματος του «αιμάσσοντα» Προδρόμου!

πηγή

Ο ΤΙΜΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Μπροστά στην οσιακή μορφή του προφήτη Ιωάννου, του Προδρόμου και Βαπτιστή του Χριστού, υποκλινόμαστε με δέος και σεβασμό, καθώς τον συναντούμε μέσα από την ανάμνηση της θλιβερής επετείου της αποκεφάλισής του. το γεγονός και το περιεχόμενο της γιορτής το αντλούμε από το ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας.

Απόστολος, ομολογητής, μάρτυρας, όσιος και δίκαιος υπήρξε ο Τίμιος Πρόδρομος, ο τελευταίος προφήτης του Ισραήλ, αλλά και ο πρώτος Άγιος της Εκκλησίας, αφού βρίσκεται στο μεταίχμιο των δύο κόσμων, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Σαν λυχνάρι φώτισε «τους κεθημένους εν σκότει και σκιά θανάτου» ανθρώπους της εποχής του, ώστε να αναγνωρίσουν στο πρόσωπο του Ιησού τον αναμενόμενο Μεσσία και να πιστέψουν σ’ Αυτόν. Με την διδασκαλία του ομολόγησε την θεότητα του Χριστού και προετοίμασε τον δρόμο για τον ερχομό Του, ενώ με την στάση ζωής του εξαφάνισε την ατομικότητά του, για να φανεί το φώς του Χριστού. Η γέννησή του υπήρξε θαυμαστή, καρπός άτεκνων μέχρι τότε και ηλικιωμένων γονέων. Η ζωή του υπήρξε ασκητική, γεμάτη στερήσεις και κακουχίες, ζωή εγκράτειας και αυτοκυριαρχίας, ζωή σ’ όλα αγγελική.

Ο ταπεινός ερημίτης εγκαταλείπει τις δυσκολίες της ερημητικής ζωής, για να διακονήσει με το κήρυγμά του την προετοιμασία της οδού του Κυρίου, ανταποκρινόμενος στην κλήση του Θεού. έτσι, μας διδάσκει ότι το θέλημα του Θεού γίνεται πυξίδα κάθε ασκητικής προσπάθειας. Ο διαπρύσιος κήρυκας της Βασιλείας του Θεού αναδείχθηκε, σύμφωνα με την ομολογία του ίδιου του Χριστού, «μείζων εν γεννητοίς γυναικών». Το κήρυγμά του συγκίνησε τα πλήθη, αφύπνισε τις συνειδήσεις και κάλεσε τους ανθρώπους σε ριζική αλλαγή σκέψεων και φρονημάτων, σε ουσιαστική μεταστροφή συμπεριφοράς και ζωής, σε επιστροφή στο θέλημα του Θεού, όπως αυτό συμπυκνώνεται στο σύνθημά του: «μετανοείτε, ήγγικε γάρ η Βασιλεία των Ουρανών». Ακούμπησε το χέρι του στην καθαρή, άφθορη και απείραχτη κορυφή του Χριστού κατά την βάπτισή Του στον Ιορδάνη και , παρ’ όλα αυτά, με ταπείνωση θεώρησε ότι τελείωσε την αποστολή του λέγοντας για τον Χριστό και τον εαυτό του: «εκείνον δεί αυξάνειν, εμέ δε ελαττούσθαι» εκείνου το έργο πρέπει να μεγαλώνει και το δικό μου να μικραίνει.

Ο Τίμιος Πρόδρομος, με την πνευματική του φυσιογνωμία και ακτινοβολία, με το κήρυγμα και την ζωή του, υπήρξε έλεγχος και κρίση για τον Ηρώδη. Στην ελεγκτική του στάση βλέπουμε την προφητική φωνή της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Είναι ευνόητο ότι η έννοια του ελέγχου και της κρίσης ανήκει στον Θεό, στην απόλυτη γνώση και αλήθειά Του, αλλά και στην φιλάνθρωπη δικαιοκρισία Του. Η Εκκλησία έχει την προφητική κλήση και την αποστολή με την Αλήθειά Της να γίνεται κριτής, φύλακας και οδηγός της κοινωνίας μέσα στην οποία ζεί. Ο προφητικός λόγος Της δεν συμβιβάζεται και δεν ταυτίζεται με τις τάσεις και τις αντιλήψεις του σύγχρονου κόσμου. Πρέπει να αντιδρά, όταν αδίστακτα αναποδογυρίζονται αξίες και αρχές, όταν παραμερίζονται και γελοιοποιούνται ηθικές και συνειδήσεις. Ο Χριστός διακηρύττει: «νυν κρίσις εστί του κόσμου».

Η παρουσία του καθένα από εμάς μπορεί να γίνει προφητική στο περιβάλλον όπου ζούμε. Μόνο αν έχουμε ηθικό ανάστημα και συνέπεια στην ζωή μας, μπορούμε με τον λόγο μας και το παράδειγμά μας να «κρίνουμε» τον κόσμο μας και να τον προσανατολίζουμε προς την σωτηρία. Αυτή η κρίση και ο έλεγχος, όμως, είναι παιδαγωγικά μέσα, που δεν μπορεί να εκθέτουν, να ντροπιάζουν και να ταπεινώνουν τον άλλο άνθρωπο. Απαιτείται περισσή διάκριση, ώστε να ξεχωρίζουμε το ανθρώπινο πρόσωπο από τις όποιες αμαρτωλές καταστάσεις του, όταν αυτές αποθρασύνονται αδιάντροπα και προκαλούν τα όρια και τις αντοχές μας. Μόνο με αγάπη, κατανόηση και σύνεση μπορούμε να αναγνωρίζουμε στον αμαρτωλό, τον άρρωστο αδελφό που προσπαθούμε να θεραπεύσουμε, και όχι τον ένοχο που μας αρέσει να κρίνουμε και να καταδικάζουμε.

Αγαπητοί αδελφοί, το στόμα του Τιμίου Προδρόμου έκλεισε, καθώς τον αποκεφάλισε ο Ηρώδης. Η φωνή του, όμως, ακούγεται και σήμερα δυνατή, για να ελέγχει την ηθική μας αδυναμία και μετριότητα και να αφυπνίζει τις ναρκωμένες από την παρακμή συνειδήσεις του κόσμου, που θέλει να ζήσει και να σωθεί. Αμήν.

Αρχιμ. Ν.Κ.

Σάββατο, 28 Αυγούστου 2010

ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΓΕΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΕΞΟΔΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

Κοιμ. π. Αυγκοιμ. Γ.

___________________________________

Το σκήνωμα του σεβασμίου Γέροντος επισκόπου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου από το Νοσοκομείο Φλώρινας μεταφέρθηκε στην γυναικεία Ιερά Μονή του Αγίου Αυγουστίνου επισκόπου Ιππώνος όπου ετελέσθη η θεία Λειτουργία. Στην Ι.Μ. του Αγίου Αυγουστίνου εκκλησιαζόταν μετά την παραίτησή του κάθε Κυριακή ο Γέροντας, μέχρι και στις 1-8-2010, όπου μοίρασε αντίδωρο σ’ όλο το εκκλησίασμα.

Από την Ιερά Μονη Αγ. Αυγουστίνου το σκήνωμα του επισκόπου Αυγουστίνου μεταφέρθηκε για λαϊκό προσκύνημα στον Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης. Έκεί θα βρίσκεται μέχρι την Δευτέρα στις 30 Αυγούστου του 2010. Την  Δευτέρα θα τελεσθεί αρχιερατική θεία Λειτουργία. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την ίδια μέρα στον Άγιο Παντελεήμονα Φλωρίνης η ώρα 12 π.μ.

Μετά την ακολουθία θα γίνει η ταφή στην Ιερά μονή του Αγίου Αυγουστίνου

ΤΟ ΕΞΠΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΕΛΑΒΕ, ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-8-2010, ΚΑΙ ΩΡΑ 5 π.μ.

__________________________

Σεβαστέ μας πνευματικέ πατέρα, καλή αντάμωση στην αιωνιότητα

____________________________

π. Aυγ. κηρΑς μη λυπούνται οι πιστοί, που ο Γέροντας έφυγε από κοντά μας, γιατί ο Χριστός ζει και οι άνθρωποι του Θεού δεν πεθαίνουν ποτέ. Ο Γέροντας αγωνιστής ιεράρχης από την θριαμβεύουσα Εκκλησία θα έχει μεγαλύτερη παρρησία στο Θεό και θα βρίσκεται πάντοτε κοντά στους  αγωνιζομένους χριστιανούς και θα πρεσβεύει υπέρ αυτών  και θα συναγωνίζεται μαζί τους.

Σε ένα κήρυγμά του έλεγε·

«Εγώ θα φύγω. Πού θα πάω; ‘Οπου και αν πάω, αν δώ ότι η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ κινδυνεύει θα κάνω επανάσταση θα χτυπήσω συναγερμό. Δεν θα αφήσω την Εκκλησία του Χριστού ούτε στους αθέους ούτε στους μασόνους ούτε στους οικουμενιστάς…».

ΙΕΡΟΚHRYK. ιστΚαλά θα είναι, κάποιοι οικουμενισταί δεσποτάδες, να σεβαστούν τον Γέροντα και να μην ρθουν να πανηγυρίσουν στην Φλώρινα. Ο αγωνιστής ιεράρχης π. Αυγουστίνος Καντιώτης δεν θα επιθυμούσε την παρουσία πανηγυρτζίδων αιρετικών αρχιερέων στην κοίμησή του.

Ας μην λυπούνται οι πιστοί, και ας μη χαίρονται οι άπιστοι, γιατί η φωνή του Γέροντος δεν θα σιγήσει. Υπάρχει τόσο υλικό, και μας παρέδωσε τόσο μεγάλο πνευματικό οπλοστάσιο, που ανα πάσα στιγμή και σε κάθε αγώνα της Εκκλησίας ο Γέροντας με το φλογερό του κήρυγμα θα βρίσκεται μπροστά και θα τους ανατρέπει τα καταχθόνια σχέδιά τους.

Ας γνωρίζουν οι εχθροί της Ορθοδοξίας και του Ελληνικού έθνους· Δεν ξεμπέρδεψαν με π. Αυγουστίνο Καντιώτη των 104 ετών. Θα τον βρίσκουν πάντοτε μπροστά τους και τα βέλη τους θα είναι ανίκανα πλέον να τον βλάψουν.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Στις 28-8-2010  και ώρα 1 π.μ., ελάχιστες ώρες πριν από την κοίμηση του Γέροντος,  ήρθαν φίλησαν το χέρι του και πήραν την ευχή του, κάποιοι γονείς με τα παιδια τους.

ΤΑ ΑΘΩΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΑΤΙΑ ΒΛΕΠΟΥΝ

Ο π. Αυγ. συμβ. ιστ

 • Δύο δίδυμα  αδελφάκια ηλικίας 5-6 ετών, φίλησαν το χέρι του π. Αυγουστίνου και στην έξοδο λέει το ένα στην μητέρα του· Μαμά γιατί φαίνεται τόσο νέος; Και ο π. Ιερόθεος που το άκουσε απαντά· Είναι νέος 104 ετών!
 • Το παιδάκι έμεινε στην πόρτα και τον κοιτούσε και επαναλάμβανε· Ναί, δεν είναι γέρος, αλλά πολύ νέος. Και το άλλο αδελφάκι  του που καθόταν δίπλα του συμπλήρωσε· Είναι πολύ ωραίος!
 • Τί έβλεπαν τα αθώα ματάκια των παιδιών δεν γνωρίζουμε, η αγιότητα όμως του προσώπου του αγωνίστου ιεράρχου δεν κρύβονταν.

Ο χειρούργος ιατρός Ευγένειος Μπαϊραμίδης εκείνη την μεσονύκτια ώρα, κοιτούσε το γαλήνιο πρόσωπο του Γέροντος που δεν είχε αλλοιωθεί καθόλου απο την οξεία πνευμονική ανεπάρκεια των τελευτών 24αρων ωρών και με θαυμασμό είπε· Δέστε το πρόσωπο του Γέροντος, έχει ροδοκόκκινο χρώμα! Αν αυτό δεν είναι θαύμα, τότε ποιο είναι!

Όταν υπάρχει νεφρική ανεπάρκεια μαυρίζει το πρόσωπο. Στον π. Αυγουστίνο αυτό δεν έγινε, γιατί δεν το ήθελε ο Θεός.
______________


κοιμ. π. Α. ιστ


O ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΣΗΜΕΡΑ 27-8-2010


Εξω από τον θάλαμο της παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Φλωρίνης,

που νοσηλεύεται ο Γέροντας, στις 26.8.2010

(Πάνω από 2000 άνθρωποι κάθε ηλικίας μπήκαν στο θάλαμο που νοσηλεύονταν ο Γέροντας και πήραν την ευχή του)

CIMG5558 ιστ

Ο Επισκοπος Φλωρινης π. Αυγουστινος Καντιωτης σημερα 27-8-2010

Σήμερα έγινε για τρίτη φορά στο θάλαμο που νοσηλεύεται οΓέροντας Ευχέλαιο και κοινώνησε των αχράντων Μυστηρίων

Ο Σεβάσμιος γέροντας επίσκοπος Φλωρίνης π. Αυγουστίνος των 104 ετών, για 25η ημέρα στο Νοσοκομείο της Φλώρινας. Το εγκεφαλικό που υπέστη ήταν βαρύ, αλλά είχε ξεπεράσει τον κίνδυνο, μετά την 21η ημέρα. Σήμερα όμως παρουσίασε κάτι σοβαρό. Παρουσίασε νεφρική ανεπάρκεια.

Ας προσευχηθούμε ο Θεός να είναι μαζί του και η Παναγία να τον σκεπάζει.

Ο π. Αυγουστίνος έλεγε· «Ούτε από εμένα άρχισε ο χριστιανισμός ούτε σε εμένα θα τελειώσει». Εκείνο που ζητούσε  πάντοτε ήταν να προσευχόμεθα γι’ αυτόν. «Ένας απόστολος Παύλος», έλεγε, «ζητούσε τις προσευχές των πιστών, πόσο μάλλον ημείς οι μικροί και ασήμαντοι».

Και άλλοτε έλεγε· «Οταν εσείς προσεύχεσθε εγώ το αισθάνομαι».

CIMG 26.8.10

Ας τον συνοδεύουν λοιπόν οι προσευχές μας, για να έχουμε την ευλογία του και την ευχή του.

«Χριστε βοηθει επισκοπω Αυγουστινω»

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ


ΚΑΙ 23η ΗΜΕΡΑ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

AFIER. 100xron. p. A 9532Πέρασε και 21η επικίνδυνη ημέρα από το βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη ο γέροντας επίσκοπος Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης των 104 ετών· και όπως όλα δείχνουν ο Θεός άκουσε τις προσευχές των πιστών, άκουσε τις προσευχές και των Φλωρινιωτών, που  τον νιώθουν «σαν ομπρέλα να σκεπάζει την πόλη τους».

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Πόση θα είναι; Δεν γνωρίζουμε. Θα είναι ημέρες, θα είναι μήνες, θα είναι χρόνια; Ο Θεός γνωρίζει. Στον Θεό ο αγωνιστής ιεράρχης παρέδωσε την ζωή του από τα παιδικά του χρόνια και ο Θεός φυλάει την ζωή του. Η νέα παράταση είναι ένα νέο θαύμα, είναι μία νέα επέμβαση του Θεού. Το εγκεφαλικό ήταν βαρύ και η ηλικία του πολύ μεγάλη και όμως άντεξε.

Ο Θεός της νεότητός του παραμένει και Θεός των γηρατειών του.  Ο γενναίος ιεράρχης που δεν λογάριαζε την ζωή του προκειμένου να κάνει το θέλημα του Θεού, έφτασε στην ηλικία των 104 ετών. Τόμοι ολόκληροι δεν χωρούν για να καταγράψει κανείς την περιπετειώδη ζωή του και τις θαυμαστές επεμβάσεις του Θεού. Δύο μόνο περιπτώσεις της Κατοχής θα αναφέρουμε·

__________

ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΤΑΙ ΕΒΓΑΛΑΝ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ 1941

Οι Ιταλοί κατακτηταί τα πρώτα Χριστούγεννα της σκλαβιάς του 1941 έβγαλαν ένταλμα συλλήψεως στα Γιάννενα εναντίον του π. Αυγουστίνου και τον χαρακτήριζαν επικίνδυνο. Το ένταλμα το κοινοποίησαν και στις Γερμανικές αρχές.

Ο ατρόμητος ιεροκήρυκας τα πρώτα Χριστούγεννα της σκλαβιάς ήταν στα Γιάννενα σε ηλικία 33 ετών. Με εντολή του μητροπολίτου Ιωαννίνων Σπυρίδωνος Βλάχου μίλησε στον κατάμεστο Μητροπολιτικό ναό της πόλεως. Μίλησε για τα δύο άστρα που δεν θα σβήσουν ποτέ, για το Άστρο της Βηθλεέμ και την Ελλάδα. Τόνωσε το πεσμένο ηθικό των σκλαβωμένων Ελλήνων και καυτηρίασε τους έλληνας εκείνους που υποχωρούσαν στην προπαγάνδα των Ιταλών και γίνονταν Ιταλοί υπήκοοι. Για τον λόγο του ενημερώθηκαν αμέσως οι Ιταλοί κατακτηταί που βρίσκονταν εντός του ναού και περίμεναν στην έξοδο για να τον συλλάβουν. Ο Μητροπολίτης του το κατάλαβε και τον φυγάδευσε από την μικρή είσοδο του ιερού.

Μετά το ιστορικό εκείνο κήρυγμα γίνεται μεγάλη αναστάτωση. Οι απεσταλμένοι της καραμπιναρίας έρχονται στον μητροπολίτη Σπυρίδωνα και ζητούν να τους παραδοθεί ο ιεροκήρυκας. Ο Σπυρίδων τους καθησυχάζει με την υπόσχεση πως θα τον τιμωρήσει ο ίδιος. Καλεί ύστερα επειγόντως τον ιεροκήρυκα.
―Αυγουστίνε, του λέγει, από σήμερα σε προάγω σε πρωτοσύγκελλο. Θα αναλάβεις αυτόν τον τομέα και θ᾽ αφήσεις το κήρυγμα.
Κοντοστέκεται ο μικρόσωμος ιεροκήρυκας.
―Δηλαδή δεν θα ομιλώ; Και τι θα κάνω; Θα γυρίζω σαν χασαπόσκυλο στους δρόμους και τις πλατείες των Ιωαννίνων; Αδύνατον!
―Βρε Αυγουστίνε, δεν το κατάλαβες ακόμα πως κινδυνεύει το κεφάλι σου; Και μαζί με το δικό σου κινδυνεύει και το δικό μου.
―Τότε να μου δώσετε απολυτήριο να φύγω.

Ας δούμε τι ακόμη είπε στον δεσπότη του, για την απαγόρευση του κηρύγματος ο  π. Αυγουστίνος· Το ακούσαμε από τον ίδιο

 • Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Αν δεν κηρύττω θα γίνω σκύλος ενεός (=σκυλί που δεν γαυγίζει) και σκυλί που δεν γαυγίζει είναι άχρηστο. Έπρεπε να πείτε στους Ιταλούς· Ο Αυγουστίνος δεν είναι παιδί μου. Εμένα δεν μου έκανε κανένα κακό, αν εσάς σας ενοχλεί, συλλάβετέ τον και πετάξτέ τον στην θάλασσα, αλλά να ξέρετε ότι η Ελλάδα έχει πολλούς σαν τον Αυγουστίνο.

Μετά από την ηρωϊκή αυτή απάντηση ο π. Αυγουστίνος έφυγε από τα Γιάννενα εν καιρώ νυκτός, χωρίς να ενημερώσει ούτε την γερόντισσα μητέρα του που έμενε μαζί του. Οι Ιταλοί περικύκλωσαν το σπίτι του και επειδή δεν βρήκαν  τον ίδιο, συνέλαβαν την μητέρα του. Ο δεσπότης τότε την πήρε υπό την προστατασία του και κατόρθωσε να την ελευθερώσει από τα χέρια τους.

Ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης γλύτωσε για μιά ακόμη φορά από βέβαιο θάνατο.

Oι Ιταλοί κατακτηταί έβαλαν σ’ ένα καράβι πολλούς πατριώτες Έλληνες με σκοπό να τους μεταφέρουν στην Ιταλία και το βύθισαν σκόπιμα στην Αδριατική. Ο π. Αυγουστίνος σώθηκε από το ύποπτο ναυάγιο των Ιταλών για να ριχθεί σε μια δραματική και απίστευτη περιπέτεια, τη «μεγάλη περιπέτεια της Μακεδονίας μας», όπως γράφει ο ίδιος και μπήκε για καλά μέσα στην άγρια θύελλα που σάρωνε την κατοχή την πατρίδα μας.
Η Μακεδονία ήταν κάτι περισσότερο από τραγική. Οι βία των Γερμανών και Ιταλών κατακτητών, οι σφαγές, ο αποκλεισμός και η προπαγάνδα των Βουλγάρων οργίαζαν.

________

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

Η μαρτυρία είναι του αειμνήστου μητροπολίτου Ναυπάκτου Χριστοφόρου και την διασώζει ο αρχιμανδρίτης π. Επιφάνιος Θεοδωρόπυλος:

 • «Ήτο κατοχή. Ήμην τότε Μέγας Πρωτοσύγκελος της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Είχον μεταβεί κάποιαν ημέραν εις το Υπουργείον Παιδείας. Εκει εύρον τον Γερμανόν Διοικητήν, όστις συνωμίλει μετά του Υπουργού. Η συνομιλία εγίνετο Γερμανιστί. Αντελήφθην όμως ότι θέμα της συνομιλίας ήτο ο πατήρ Αυγουστίνος, ο όποιος υπηρετούσε τότε εις την Μακεδονίαν και ότι αι διαθέσεις του Γερμανού κάθε άλλο παρά αγαθαί ήσαν δια τον πατέρα Αυγουστίνον. Παρενέβην και παρεκάλεσα τον Υπουργόν να με συστήσει και να ειπεί εις τον Διοικητήν να ζήτηση παρ’ εμού πληροφορίας περί του πατρός Αυγουστίνου…
  Μετ’ ολίγας ημέρας ήλθεν αυτοπροσώπως ο Διοικητής εις το Γραφείον μου εν τη Αρχιεπισκοπή με διερμηνέα, καθώς και με τρεις άλλους, ας τους είπω στενογράφους. Ετοποθέτησε τον ένα εδώ, τον άλλο πάρα κάτω και τον άλλο πιο πέρα. Και τότε ήρχισεν αμέσως ένα καταιγισμόν ερωτημάτων προς εμέ. Όταν ετελειώσαμεν, μου είπεν:
  -»Έχει αποφασισθεί η εκτέλεσις του Αυγουστίνου Καντιώτου. Μετά τα όσα μου είπατε, διστάζω να προχωρήσω, θα διαταξω να ανασταλεί. Ταυτοχρόνως όμως θα διαταξω να γίνει πλέον άγρυπνος και πλέον συστηματική η παρακολούθησίς του. Με το παραμικρόν που θα προκύψει εις βάρος του, θα εκτελεσθεί, αλλά θα έχετε και σεις ευθύνας. Νομίζω ότι κάποια καταχθόνια μηχανή υπάρχει εις την Εκκλησίαν, η οποία τεκταίνεται κακά εις βάρος του στρατού κατοχής… »
  Όταν έφυγε, επήρα αμέσως την πέννα και εχάραξα λίγες γραμμές εις τον πατέρα Αυγουστίνον: «Πάτερ Αυγουστίνε, συνέβη αυτό και αυτό. Η ζωή σου κρέμεται σε μια κλωστή, θα σε παρακολουθούν συνέχεια. Πρόσεχε κάθε σου βήμα. Πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε…».
  Λαμβάνω, αγαπητοί μου, ένα γράμμα, που θα έπρεπε και εγώ που είμαι επίσκοπος και σεις που είσθε λαϊκοί, να το έχομεν επάνω από το κρεββάτι μας και να το διαβάζωμεν κάθε ημέραν: «Αγαπητέ μου πάτερ Χριστόφορε, έλαβα το γράμμα σου και σ’ ευχαριστώ διά την αγάπην σου. Σ΄ ευχαριστώ και διά τις συμβουλές σου, τις οποίες όμως δεν πρόκειται να τηρήσω. Η ζωή μου δεν αξίζει μία δεκάρα. Αν δεν με σκοτώσουν οι Γερμανοί, κάποια αρκούδα των μακεδονικών δασών θα με φάγη. Ας πέσω λοιπόν υπηρετών και υπερασπιζόμενος τον μαρτυρικόν και εγκαταλελειμμένον απ΄ όλους λαόν μας. Εάν δεν σε επανίδω, καλήν αντάμωσιν εις την Αιωνιότητα.

Με αγάπην Χριστού

Αυγουστίνος».

Το ανύπαρκτο σύστημα απεικόνισης μάχης των F-16. Δήλωση Μιχαλολιάκου

  
Ειδήσεις
Με το τελευταίο δυστύχημα, η ΠΑ έχει χάσει συνολικά
 4 αεροσκάφη, από τα εξήντα F-16C Block 52+ τα οποία
 παρελήφθησαν τον Ιούλιο του 2004 .
Το πρώτο δυστύχημα με νεκρό τον Σμηναγό Κωνσταντίνο
Ηλιάκη συνέβη στις 23 Μαΐου του 2006 όταν το αεροσκάφος
του διεμβολίστηκε από τουρκικό F-16. Η δεύτερη απώλεια
F-16C έγινε τη νύκτα της 5ης Δεκεμβρίου του 2007, όπου η ΠΑ θρήνησε άλλο ένα
νεκρό τον Σμηναγό Αθανάσιο Μπατσαρά.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα έγκυρων ηλεκτρονικών δημοσιογραφικών σελίδων που εξειδικεύονται σε θέματα άμυνας τα 60 αεροσκάφη που έχουν παραληφθεί το 2004
 στερούνται του σύστήματος απεικόνισης μάχης μεταξύ των λειτουργιών του οποίου
 είναι και να προειδοποιεί τον πιλότο σε περίπτωση κινδύνου πρόσκρουσης με άλλα αεροσκάφη.
ΣΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ defencenet.gr

Σιωπούν για το πρόβλημα τα ΜΜΕ
Το ανθρώπινο δράμα ακουμπούν μονάχα τα ελληνικά ΜΜΕ χωρίς να εμβαθύνουν
στα αίτια της πτώσης που όπως αναπαράγουν μέσω των δελτίων τύπων της κυβέρνησης...Ερευνώνται!


f16 istoriko
from NewsKosmos.com on Vimeo.


Ο πρώην υφυπουργός εθνικής άμυνας για το θέμα
Με αφορμή τα δυστυχήματα των τελευταίων χρόνων στην πολεμική μας αεροπορία,
ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Βασίλης Μιχαλολιάκος ρωτήθηκε, από την
 τηλεόραση ΚΟΣΜΟΣ, για την έλλειψη του συστήματος "απεικόνισης μάχης ΑΑCMI"
των F-16.

Δείτε τι απαντά:Dim lights
 
 ΑΝΤΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΕΔΩ

Σχόλιο
Όταν δεν υπάρχει φιλότιμο, αναγκάζεις να βρεθεί.

το κεφάλι του Προδρόμου…Ο άγγελος, που προανήγγειλε στο Ζαχαρία τη γέννηση του Προδρόμου, είπε πως ο γιος του θα γινόταν μέγας. Κι όμως…
Ο Πρόδρομος δεν πήγε να σπουδάσει σε στρατιωτικές σχολές, απ’ όπου συνήθως βγαίνουν οι μεγάλοι χασάπηδες των λαών. Ούτε σε φιλοσοφικές και νομικές σχολές, απ’ όπου μας προκύπτουν οι μεγάλοι φιλόσοφοι και νομοθέτες. Και κυρίως οι μεγάλοι σοφιστές. Που μαθαίνουν πώς να εξαπατούν και να ληστεύουν τους συνανθρώπους τους….
Σπούδασε στη σχολή της ερήμου. Κι έμαθε τη γλώσσα των άγριων πουλιών και λουλουδιών και…των μακρινών αστεριών. Κι ακόμη πιο πέρα τη γλώσσα του σύμπαντος και του Αγίου Πνεύματος. Που του αποκάλυψαν τον «κρυμμένο θησαυρό» και τον «πολύτιμο μαργαρίτη». Δηλαδή, τη πολιτεία του Θεού.
Κι όταν ανακάλυψε τη πολιτεία του Θεού, έσπευσε να την αποκαλύψει στους συνανθρώπους του:
Αφήστε, τους έλεγε, τους εστεμμένους κακούργους και τα πάσης φύσεως ανήθικα ηθικά τους στηρίγματα, που σας λεηλατούν και σας καταπιέζουν και σφάζουν, κι ελάτε να υποδεχθείτε την πολιτεία του Θεού.
Κι εκείνοι τον ρωτούσαν:

Τι πρέπει να κάμουμε, για να υποδεχτούμε τη θεϊκή πολιτεία;

Κι, όπως ο ίδιος έκαμε, δεν τους παρέπεμψε σε πολύτομες βιβλιοθήκες, για να βουλιάξουν στην πολυδαίδαλη φλυαρία ατελέσφορων θεωριών και νομικών λαβυρίνθων, αλλά τους είπε μια και μοναδική λέξη:

Μετανοήστε
!
-Και τι σημαίνει αυτό! Τον ρωτούσαν.
-Να πάψτε να είστε τέρατα! Και να γίνετε φυσιολογικοί άνθρωποι. Όπως σας έπλασε ο Θεός! Δεν σας έδωσε ο Θεός ένα σώμα να ντύσετε και ένα στομάχι να χορτάσετε; Εσείς γιατί σωριάζετε ενδύματα και τροφές και χρήματα και κτήματα, σάμπως να έχετε εκατοντάδες και χιλιάδες σώματα και στομάχια!
-Και Ξαναρωτούσαν:
Λοιπόν, τι χρειάζεται, για να γίνουμε φυσιολογικοί άνθρωποι:
Και πάλι τους απαντούσε με μια λέξη:

Δικαιοσύνη!

-Να είστε δίκαιοι με τους συνανθρώπους σας. Και ν’ αρκείστε σ’ αυτά, που σας χρειάζονται. Και τα υπόλοιπα να τα δίνετε σ’ αυτούς, που δεν έχουν:
Όποιος έχει δύο χιτώνες να δίνει τον ένα σ’ αυτόν, που δεν έχει κανένα. Και ατός, που έχει περισσεύματα τροφών, να δίνει σ’ αυτόν, που δεν έχει καθόλου.
Εκτός όμως απ’ αυτούς, που μετανοούσαν, ήταν και οι αμετανόητοι.
Οι κάστες των Φαρισαίων και των Σαδδουκαίων. Που είχαν κάμει τη αδικία και την απανθρωπιά νομικό καθεστώς και θρησκεία τους.
Και δεν διανοούνταν-παιδιά του Αβραάμ αυτοί και σοφολογιότατοι- να πάρουν μαθήματα θρησκευτικής και πολιτικής αγωγής από έναν ερημίτη…
Οχιόπουλα, τους έλεγε ο Πρόδρομος, σε τίποτε δεν σας ωφελεί η καύχησή σας ότι είστε παιδιά του Αβραάμ!. Γιατί ο Θεός μπορεί να κάμει παιδιά του Αβραάμ ακόμη και απ’ τις πέτρες. Που σημαίνει ότι μπορεί, κι απ’ τους μεγαλύτερους αμαρτωλούς και κακούργους να κάμει, αν μετανοήσουν, αγίους. Ενώ, αν εσείς δεν αλλάξετε, έχει έτοιμο το τσεκούρι, για να σας κόψει σύρριζα.
Και η καταλυτική φωνή του έφτασε μέχρι και στα «προσωπικά λερωμένα» το βασιλιά Ηρώδη:

«Δεν σου επιτρέπεται, του έλεγε, να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου»
!
Αλλά ο Ηρώδης είχε κάμει νόμο του την κακουργία και το διωγμό της δικαιοσύνης. Και, επειδή, όπως όλοι οι εξουσιαστές, δεν δεχόταν, ελέγχους, τον φυλάκισε. Και στην επέτειο των γενεθλίων του, τον αποκεφάλισε.
Έτσι ώστε το κεφάλι, που στις εικόνες βλέπουμε τον Πρόδρομο να κρατεί στα χέρια του, να είναι η αιώνια και αδυσώπητη κραυγή μέσα στην ερημιά του κόσμου:
Κραυγή για τους δάσκαλους της αλήθειας και τους αγωνιστές της δικαιοσύνης. Που τους φωνάζει πως μόνο, αν είναι έτοιμοι να θυσιάσουν το κεφάλι τους, μπορούν να είναι πειστικοί, γι’ αυτά που λένε και αποτελεσματικοί στα όσα πράττουν.
Κραυγή, που δείχνει πόσο οι εξουσιαστές σέβονται την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, που συχνά καπηλεύονται. Και με ποιο τρόπο και ποια μέσα αντιμετωπίζουν εκείνους που ειλικρινά τις υπηρετούν.
Κραυγή τέλος και για τους λαούς. Που, μπορεί ν’ αγαπούν τις προφητικές φωνές, αλλά από το άλλο όμως μέρος χειροκροτούν και ζητωκραυγάζουν τους Ηρώδες. Παρόλο που οι Ηρώδες καταπιέζουν και καταληστεύουν τους λαούς. Και αντιμετωπίζουν τους προφήτες με τσεκούρια και καρμανιόλες.
Για να είναι έτσι μόνιμα οι φωνές των Προδρόμων, «φωνές βοώντων εν τη ερήμω». Και οι άνθρωποι μόνιμα να ζούνε σε μια Γη, έρημη από δικαιοσύνη και ειρήνη και ελευθερία.
Όπου, όσο λιγοστεύουν οι φωνές των προφητών, τόσο πολλαπλασιάζονται τα ουρλιαχτά των λύκων…
Παπα-Ηλίας
http://papailiasyfantis.wordpress.com
e-mail: theokritos1@hotmail.gr
πηγή

τα παιδιά του σατανά….
Θρησκευτικός πόλεμος έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ, σχετικά με το θρήσκευμα του Ομπάμα.
Όπως παλιότερα είχε ξεσπάσει πόλεμος σχετικά με την ηθική του Κλίντον.
Είναι λοιπόν χριστιανός ή μουσουλμάνος ο κ. Ομπάμα;
Άλλοι λένε ότι είναι «από κούνια» μουσουλμάνος. Κι άλλοι ότι είναι χριστιανός. Που μάλιστα προσεύχεται καθημερινά.
Όχι βέβαια όσο ο κ. Μπους. Τον οποίο και κάποιοι ημέτεροι θεολόγοι πρόβαλαν και ως αξιομίμητο παράδειγμα «ευσεβέστατου» ηγέτη.
Κατά την ταπεινή γνώμη του γράφοντος, ο κ. Ομπάμα, ανεξαρτήτως του επισήμου θρησκεύματός του, φαίνεται, προς το παρόν, να είναι πιο «χριστιανός» απ’ τον κ. Μπους.
Παρότι είναι και αυτός υπέρ του πολέμου στο Αφγανιστάν και οι βαρβαρικές ορδές του προκαλούν αρκετές «παράπλευρες» απώλειες στους εκεί αμάχους. Και αλλαχού…
Όμως, για να μην πονοκεφαλάμε, σχετικά με το θρήσκευμα και την ηθική κάποιων ηγετών, νομίζω ότι:
Την απάντηση μας τη δίνει η ευαγγελική περικοπή (Ματθαίου, ΚΑ,33-42) της αυριανής Κυριακής (22-9-10).
Ένας οικοδεσπότης, είπε ο Χριστός στους γραμματείς και φαρισαίους, φύτεψε αμπέλι. Το έφραξε, έφκιασε και πατητήρι, για την παραγωγή κρασιού, ως και πύργο για κατοικία των εργαζόμενων σ’ αυτό.
Το νοίκιασε, λοιπόν, σε κάποιους γεωργούς κι έφυγε ταξίδι.
Και, κάποια στιγμή, έστειλε τους ανθρώπους του να εισπράξουν τα δικαιώματά του. Όμως……
Οι γεωργοί, όχι μόνο δεν έδωσαν τα οφειλόμενα, αλλά και κακομεταχειρίστηκαν, μέχρι θανάτου, τους απεσταλμένους.
Παρ’ όλα αυτά, ο οικοδεσπότης, ελπίζοντας ότι θα είχαν μετανοήσει για την προηγούμενη συμπεριφορά τους, έστειλε και άλλους ανθρώπους του.
Τους οποίους βέβαια οι γεωργοί τους «περιποιήθηκαν», κατά τον ίδιο, με τους προηγούμενους, τρόπο,.
Τελικά τους έστειλε και το γιο του. Με την ελπίδα ότι αυτόν, τουλάχιστο, θα τον ντρέπονταν.
Αλλά, μόλις τον είδαν, είπαν:
«Νάτος ο κληρονόμος! Άντε να τον σκοτώσουμε κι αυτόν, για να μείνει το αμπέλι δικό μας»!…
Και βέβαια δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη…
Ρώτησε, λοιπόν, ο Χριστός τους γραμματείς και τους φαρισαίους:
-«Όταν επιστρέψει ο οικοδεσπότης, πώς νομίζετε ότι θα αντιμετωπίσει τους γεωργούς αυτούς»;
Κι εκείνοι αποκρίθηκαν:
«Τέτοιους κακούς; Θα τους εξαφανίσει με κακό τρόπο! Και το αμπέλι θα το εμπιστευθεί σε άλλους γεωργούς»…
Βέβαια αμπέλι είναι η ανθρωπότητα. Και γεωργοί; Οι εκάστοτε ηγέτες. Που κακουργούν, επειδή φαντάζονται ότι θα είναι οι μόνιμοι κυρίαρχοι του κόσμου. Μέχρι που ο οικοδεσπότης Θεός, που γυρίζει τον τροχό της ιστορίας, θα τους πληρώσει με το νόμισμα, που τους αξίζει.
Και απεσταλμένοι; Οι άγιοι και οι σοφοί. Οι «φωνές των βοώντων». Που εσαεί δολοφονούνται. Και γιος; Ο Χριστός και ο λαός! Που σταυρώνονται και ξανασταυρώνονται…
Και ποιο Θεό λατρεύουν και υπηρετούν κάποιοι «ευσεβέστατοι» ηγέτες;
Το Ευαγγέλιο και η πραγματικότητα φωνάζουν ότι η συντριπτική τους πλειονότητα δεν έχει καμιά σχέση με το Θεό. Αλλά λατρεύουν και υπηρετούν το Μαμωνά.
Στον οποίο θυσιάζουν τα παιδιά του Θεού και τ’ αδέλφια του Χριστού.
Που σημαίνει ότι, κατά κανόνα, συμπεριφέρονται, ωσάν παιδιά του Σατανά…
Παπα-Ηλίας
http://papailiasyfantis.wordpress.com
e-mail: theokritos1@hotmail.gr
πηγή

Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ


"Παλαιὰ οἱ ἄνθρωποι εἶχαν ἀκρίβεια στὴν ζωή τους, εἰλικρίνεια, τιμιότητα κτλ. Τὰ δὲ ὑλικὰ πράγματα τότε ἦταν φθηνά. Τώρα, δυστυχῶς, στὰ χρόνιά μας ἔφυγε ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ἡ ἀκρίβεια, καὶ ἀκρίβυναν τα ὑλικὰ πράγματα." Γέροντας Παΐσιος Ἁγιορείτης.
ΑΝΤΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΕΔΩ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Τοὺς Ἰουδαίους δὲν τοὺς ἐνδιέφερε ὁ Χριστός, ὁ Θεάνθρωπος Κύριος. Ὁ «νόμος» τοὺς ἐνδιέφερε, ὅπως φυσικὰ ἐκεῖνοι τὸν νοοῦσαν. «Ἠμεῖς νόμον ἔχομεν καὶ κατὰ τὸν νόμον ἠμῶν ὀφείλει ἀποθανεῖν» (Ἰωάν. Ἲθ΄ 7). Ἐμεῖς, συνέχιζαν οἱ Ἰουδαΐζοντες, ἔχουμε νόμο, τὴν περιτομή. Ὀφείλει, χάρι τοῦ νόμου αὐτοῦ, νὰ πεθάνη ἡ Ἐκκλησία τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως!
Ὄχι! Αὐτὸ τὸ πνεῦμα δὲν πρέπει νὰ ἐπικρατήση. Νόμοι καὶ «παραδόσεις», ἀνθρώπινα κατασκευάσματα, ποὺ νεκρώνουν τὸν Χριστό, ποὺ σκοτώνουν τὸ πνεῦμα, ποὺ τυποποιοῦν καὶ «κονσερβοποιοῦν» τὴν Ἐκκλησία, δὲν ἔχουν θέσι στὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι ὁ Χριστὸς «παρατεινόμενος εἰς τοὺς αἰώνας». Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ λόγος καὶ ἡ ζωή μας. Ὁ Χριστός, ὅπως ἡ Ἁγία Γραφὴ τὸν εἰκονίζει, ὅπως οἱ ἅγιοι τὸν ἔζησαν, ὅπως ἡ Ὀρθόδοξος Παράδοσίς μας τὸν παρέδωσε. Ὁ Χριστός, ὅπως τὸ... Ἅγιον Πνεῦμα τὸν ἀποκαλύπει μέσα μας. Καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα βρίσκεται κατ’ἐξοχὴν στὴν θεόπνευστο Ἁγία Γραφή, ὅπως οἱ θεοφόροι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας τὸν ἐξηγοῦν.


ΑΝΤΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΕΔΏ
Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Δανιὴλ Ἀεράκη :Πότε καὶ Πὼς νὰ μελετᾶς τὴν Γραφή.

Η αυθάδεια των νεόπλουτων ΤΣΑΡΛΑΤΑΝΩΝ και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΒΕΝΤΙΑ.


Ακούει στο όνομα ΚΕΒΙΝ ΝΤΟΥΡΑΝΤ είναι μέλος της εθνικής ομάδας μπάσκετ των ΗΠΑ και ένας απο τους πιο ακριβοπληρωμένους αστέρες του ΝΒΑ.

Αν η ηλιθιότητά του και η αυθάδεια τον βαρά κατακούτελα κάθε φορά που καβαλάει το καλάμι του δεν το γνωρίζω.

Αυτό που γνωρίζω και που το αποδεικνύει περίτρανα η φωτογραφία είναι το γεγονός οτι με θρασύ και προκλητικό τρόπο επιχείρησε ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΣ (απαγορεύεται βλέπετε να στεναχωρήσουμε τους "καβαλημένους" αστέρες του ΝΒΑ, οπότε ανεχόμαστε όλα τους τα καμώματα) να δοκιμάσει την πειθαρχία του ΛΕΒΕΝΤΟΠΑΙΔΟΥ που εκτελούσε υπηρεσία την ώρα εκείνη στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.
Κάποιοι μίλησαν για..."ελαφρυντικό" ηλικίας μιας και ο καβαλημένος νεόπλουτος τσαρλατάνος είναι........., είναι χαρακτηριστικά που κουβαλάει εκ γενετής, ή αν τα απέκτησε στην συνέχεια θολωμένος απ το χρήμα και ζαλισμένος απο τον αέρα; Που μόνο 22 ετών, οπότε θεώρησαν πως μπορεί να γράφει στα παλαιότερα των "χρυσών" παπουτσιών του τους Ελληνικούς Εθνικούς και ιστορικούς συμβολισμούς .

Συνομηλικός του όμως είναι και ο ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΕΥΖΩΝΑΣ που με το αγέροχο βλέμμα του έστειλε στο διάολο την αλαζονία του ακριβοπληρωμένου γελοίου ΑΡΧΙ-Μ.......Α
Ενα μεγάλο μπράβο στα παλληκάρια της Προεδρικής Φρουράς...

ΥΓ : Του έτερου αρχι-μ......α που κ....τρίβεται στο όπλο του Εύζωνα του χρειάζεται μια ξιφολόγχη στο κ.....ακι ή είναι η ιδέα μου;

radar-gr και taxalia

το είδαμε στο Ηπειρος Ελλάς

ΑΝΤΕΓΡΑΦΗ ΑΠΌ ΕΔΩ

Η μελαγχολία, η ταπείνωση και ο εξομολόγος (Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης)


ΑΝΤΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ  kantonopou 

Κάποια βραδιά  είχαμε συγκεντρωθεί μια ομάδα μαζί με έναν Αγιορείτη.

Νύχτωσε. Ο καιρός ήταν ανταριασμένος και απειλητικός. Όμως, κοντά στο Γέροντα Πορφύριο   και για όσους ακόμη δεν ήταν μαθημένοι στη σκοτεινή νύχτα της φύσης, δεν ταραζότανε η γαλήνη.

Ο Γέροντας μιλούσε για τη διαφορά της ταπεινοφροσύνης από το πλέγμα της κατωτερότητας.

Ο ταπεινός, έλεγε, δεν είναι μια προσωπικότητα διαλυμένη. Έχει συνείδηση της κατάστασής του, αλλά δεν έχει χάσει το κέντρο της προσωπικότητάς του. Ξέρει την αμαρτωλότητά του, την μικρότητά του και δέχεται τις παρατηρήσεις του πνευματικού του ,των αδελφών του.

Λυπάται, αλλά δεν απελπίζεται. Θλίβεται, αλλά δεν εξουθενώνεται και δεν οργίζεται. Ο  κυριευμένος από το πλέγμα της κατωτερότητας, εξωτερικά και στην αρχή, μοιάζει με τον ταπεινό.

Αν όμως, λίγο τον θίξεις ή και τον συμβουλεύσεις, τότε το αρρωστημένο εγώ εξανίσταται, ταράζεται, χάνει κι αυτή τη λίγη ειρήνη που έχει. Το ίδιο, έλεγε, συμβαίνει και με τον παθολογικά μελαγχολικό σε σχέση με το μετανοούντα αμαρτωλό. «Ο μελαγχολικός περιστρέφεται κι ασχολείται με τον εαυτό του και μόνο.

Ο αμαρτωλός ,που μετανοεί κι εξομολογείται, βγαίνει από τον εαυτό του. Αυτό το μεγάλο έχει η πίστη μας: τον εξομολόγο, τον πνευματικό. Έτσι  και το πεις στο Γέροντα, κι έλαβες τη συγχώρηση, μη γυρνάς πίσω».

Αυτό το τόνιζε πολύ . Να μην ξαναγυρνά κανείς στα προηγούμενα, αλλά να προχωρά. Πόσους αιχμαλωτισμένους στη μαύρη χώρα της απελπισίας δεν είχε σώσει την έσχατη ώρα τραβώντάς τους με τη δύναμη της παρρησίας του στο Θεό!

vatopaidi.wordpress.com

Πρόβλημα δημιουργούν τρόφιμοι ιδρύματος

Kύριοι


Στην οδο Ολυμπίας στον Αγιο Νικόλαο λειτουργεί με έξοδα του΅Ελληνα αγρια φορολογούμενου πολίτη ενα Ιδρύμα - να το πει κάποιος - χωρίς καμμια ταμπέλα στην εισοδό του που φιλοξενεί απεξαρτημένους οπου τρώνε πινουν κοιμούνται χωρίς να προσφέρουν το παραμικρό στον ελληνα αγρια φορολογούμενο πολίτη παρά μονο φασαρία απο τις 7 το πρωί εως τις 10.00 το βράδυ.
Πολλές φορές διαμαρτυρηθήκαμε στην διεύθυνση - λεμε τωρα - αλλα τίποτα και φαντάζομαι οτι υπάρχουν πολλα τετοια κεντρα που ξεζουμίσουν τον μ@@@@κα ελληνα αγρια φορολογούμενο
πολίτη

ελπίζω να το δημοσιευσετε στο παντα αξιόπιστο blog σας

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Σχόλιο
Το θέμα που θίγετε είναι πολύ σοβαρό. Διότι από την μία μεριά, η συμπαράσταση προς τους νέους που κάποτε - για γούστο ή πουλώντας "μαγκιά" - έπεσαν θύματα των ναρκωτικών είναι δεδομένη από όλους μας. Από την άλλη όμως, η ανεξέλεγκτη δημιουργία τέτοιων κέντρων χωρίς να ληφθούν υπ' όψιν τα επίσης ανθρώπινα δικαιώματα των γειτόνων, όπως π.χ. η τήρηση της τάξης, δημιουργεί τις δικαιολογημένες αντιδράσεις σας. 
Από ότι φαίνεται υπάρχει ένας ιδιάζων ρατσισμός στην χώρα μας αυτήν την εποχή. Όποιος έχει κάποιο πρόβλημα ... απαιτεί συμπαράσταση, λές και οι άλλοι φταίνε γι αυτό, και όχι μόνο συμπαράσταση, αλλά να έχει και ιδιαίτερα προνόμια, ακόμη και σε βάρος των άλλων, όπως στην περίπτωσή σας. 
Θα πρέπει και αυτά τα θέματα να τα αναλάβουν τελικά οι απλοί πολίτες που ευτυχώς κουβαλούν μυαλό με απλή λογική, αφού οι διάφοροι ειδικοί αποδείχθηκαν ικανοί μόνο στην μάσα και στην κομπίνα. 
Και να μην ξεχνάμε, ότι η πραγματική φιλανθρωπία πρέπει να γίνεται με διάκριση, όπως λέει η Εκκλησία. 

Ἡ ἑλληνικὴ οἰκογένεια σε κρίση. (Ὅμως ὁ Θεὸς δὲν θὰ ἀφήσει)....Υψηλά τὰ ποσοστὰ τῶν διαζυγίων στὴ χώρα μας
Η Ελλάδα τοῦ 2009 εἶναι γερασμένη καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς παραδοσιακοὺς θεσμούς της, ἡ οἰκογένεια ἀπειλεῖται… Σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα “Ἐξέλιξη τῆς οἰκογένειας στὴν Εὐρώπη”, ποὺ διενήργησε τὸ Ἰνστιτοῦτο Οἰκογενειακῆς Πολιτικῆς στὴ Νορβηγία, οἱ Ἕλληνες δὲν ἀποφασίζουν νὰ παντρευτοῦν, τὰ ποσοστὰ τῶν διαζυγίων εἶναι ὑψηλὰ καὶ οἱ οἰκογένειες ἔχουν πενιχρὴ ὑποστήριξη ἀπὸ τὸ κράτος. Στην Ευρώπη τῶν 27, ἡ Ἑλλάδα καταλαμβάνει τὴν τρίτη θέση στὴ λίστα μὲ τὸν πιὸ γερασμένο πληθυσμό, μὲ ἠλικιακὸ μέσο ὄρο 41,3 ἔτη. Στὴν πρώτη θέση βρίσκεται ἡ γειτονικὴ Ἰταλία μὲ μέσο ὄρο 42,5 καὶ ἀμέσως μετὰ ἡ Γερμανία μὲ 42,4. Ἀντίθετα, ἡ Ἰρλανδία καὶ ἡ Κύπρος εἶναι οἱ χῶρες μὲ χαμηλότερα ποσοστά, μὲ 35,1 καὶ 37 ἔτη ἀντίστοιχα. Η Δέσποινα Παπαδοπούλου, ἐπίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικῆς Πολιτικῆς στὸ Παντεῖο Πανεπιστήμιο ἀναφέρει: ”Μελέτες δείχνουν ὅτι ἡ ἀνανέωση τοῦ πληθυσμοῦ στὴ χώρα μᾶς γίνεται μόνο μέσα ἀπὸ τὴ μετανάστευση. Σὲ ὁποιαδήποτε ἄλλη περίπτωση θὰ ὑπῆρχε ξεκάθαρη πτώση τοῦ...πληθυσμού”.
Οἱ Ἕλληνες ἀποφεύγουν νὰ παντρευτοῦν καὶ τὰ διαζύγια ἔχουν αὐξηθεῖ σημαντικὰ τὰ τελευταῖα χρόνια. Σύμφωνα μὲ τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα τοῦ Ἰνστιτούτου, ὁ ἀριθμὸς τῶν γάμων στὴν Ἑλλάδα ἔχει μειωθεῖ κατὰ 37% ἀπὸ τὸ 1983 ἕως τὸ 2008, ἐνῶ ἕνας στοὺς πέντε γάμους καταλήγει σὲ διαζύγιο. “Από ὅπου καὶ νὰ τὸ πιάσουμε τὸ θέμα τῆς οἰκογένειας ὑπάρχει πρόβλημα. Η αβεβαιότητα καὶ ἡ ἀνασφάλεια κυριαρχοῦν, κάτι ποὺ εἶναι ἄμεση ἐπίπτωση τῆς κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς κρίσης” ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ ἡ κ. Παπαδοπούλου. “Η είσοδος τῆς γυναίκας στὴν ἀγορὰ ἐργασίας καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀποφασίζει νὰ κάνει οἰκογένεια 10 ἕως 15 χρόνια ἀργότερα, ἡ μείωση τῶν γεννήσεων, ἡ χαλάρωση τῶν κοινωνικῶν δεσμῶν καὶ ἡ ἀσθενὴς σχεδὸν ἀνύπαρκτη παρουσία τοῦ κράτους εἶναι ὅλα προβλήματα ποὺ κάνουν μία οἰκογένεια ἐξαιρετικὰ εὔθραυστη”. Ἀπογοητευτικὴ ἐμφανίζεται ἡ εἰκόνα τῆς χώρας μας στὴν κοινωνικὴ πρόνοια. Τὴν τρίτη θέση ἀπὸ τὸ τέλος, μόνο πάνω ἀπὸ τὴ Λετονία καὶ τὴν Πολωνία, κατέχει ἡ Ἑλλάδα στὰ κοινωνικὰ ἐπιδόματα. Στὴν κορυφὴ τῆς κατάταξης βρίσκεται τὸ Λουξεμβοῦργο ποὺ ἐνισχύει οἰκογένειες μὲ δύο παιδιὰ μὲ 471 εὐρώ, ἐνῶ ἀμέσως ἀκολοθοῦν ἡ Ἰρλανδία μὲ 332 εὐρὼ καὶ ἡ Γερμανία μὲ 328 εὐρώ. “Φυσικά κοινωνικὴ πρόνοια δὲν εἶναι μόνο τὰ ἐπιδόματα. Η ελληνική οἰκογένεια δὲν δέχεται βοήθεια ἀπὸ πουθενά. Ὑπάρχουν παιδικοὶ σταθμοί; Ὑπάρχουν ὁλοήμερα σχολεῖα ποῦ καλύπτουν τὶς ἀνάγκες τῶν ἐργαζόμενων γονιῶν;” ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ ἡ κ. Παπαδοπούλου. Ἡ Κύπρος ἐμφανίζεται πολὺ πιὸ ἕτοιμη νὰ στηρίξει τὶς νέες οἰκογένειες. Η κυβέρνηση χορηγεῖ ἐπίδομα 40 εὐρὼ μηνιαίως σὲ οἰκογένειες μὲ ἕνα παιδί, 53 εὐρὼ σὲ οἰκογένειες μὲ δύο καὶ 170 εὐρὼ στὶς τρίτεκνες.
Σὲ ὁλόκληρη τὴ “γηραιὰ ἤπειρο” 22 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ἢ ἀλλιῶς τὸ 4,4% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Εὐρώπης εἶναι ἄνω τῶν 80 ἐτῶν, ἐνῶ φαίνεται ὅτι τὰ τελευταία 15 χρόνια ὁ πληθυσμὸς τῶν παιδιῶν κάτω τῶν 14 ἐτῶν μειώθηκε κατὰ 10,5 ἑκατομμύρια. Οἱ εἰδικοὶ ἐπισημαίνουν ὅτι ἂν ἡ κατάσταση δὲν ἀλλάξει, τότε μέχρι τὸ 2050 ὁ εὐρωπαϊκὸς πληθυσμὸς θὰ μειωθεῖ κατὰ 27,3 ἑκατομμύρια.
ΑΝΤΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΕΔΩ

Ανησυχία στην Ευρώπη για τα κρούσματα ναρκοληψίας σε όσους εμβολιάστηκαν για το Η1Ν1

 • Αφορούν άτομα που είχαν εμβολιαστεί κατά της γρίπης των χοίρων
Έξι κρούσματα ναρκοληψίας σε άτομα που είχαν εμβολιαστεί κατά της πανδημίας της γρίπης Α/Η1Ν1 γνωστή και ως η γρίπη των χοίρων, έχουν αναφερθεί στη Γαλλία από τη Δευτέρα στη γαλλική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας Προϊόντων Υγείας (Afssaps).
Πέντε από τα κρούσματα αυτά προέκυψαν μετά τη χορήγηση του εμβολίου Pandemrix του βρετανικού φαρμακευτικού εργαστηρίου GlaxoSmithKline και ένα μετά τη χορήγηση του Panenza του Sanofi-Pasteur.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Afssaps «δεν έχει αποδειχθεί η ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στον εμβολιασμό κατά της γρίπης Α/Η1Ν1 και την εμφάνιση ναρκοληψίας».
Πριν τη Γαλλία είχαν παρουσιαστεί 6 κρούσματα ναρκοληψίας στη Σουηδία και 6 στη Φιλανδία. Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί στην Ευρώπη 22 κρούσματα ναρκοληψίας, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, μετά τον εμβολιασμό τους κατά της γρίπης των χοίρων, συνολικά έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 30 εκατομμύρια άνθρωποι.
Η ναρκοληψία είναι μια χρόνια, νευρολογική διαταραχή που οφείλεται στην ανεπάρκεια του εγκεφάλου να ρυθμίζει τους κύκλους κατά τους οποίους ο ασθενής κοιμάται ή είναι ξύπνιος.


πηγή