Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

ΑΦΟΣΙΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝΣτὴ μεγάλη πόλη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τὴν Ἀντιόχεια, Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι εἶχαν κηρύξει τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἀποτελέσματα ἦταν ἐντυπωσιακά. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶχε γίνει γνωστὸ καὶ στὴν Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, γι᾽ αὐτὸ καὶ οἱ ὑπεύθυνοι ἔστειλαν τὸν Ἀπόστολο Βαρνάβα στὴν Ἀντιόχεια, προκειμένου νὰ στηρίξει πνευματικὰ τοὺς ἀδελφούς, οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν σὲ μιὰ μεγάλη πόλη ὅπου ἡ ἁμαρτία πλεόναζε. Ὁ Βαρνάβας ἦταν ἄνθρωπος ἀγαθὸς καὶ γεμάτος Ἅγιο Πνεῦμα καὶ πίστη. Ἡ δράση του στὴν Ἀντιόχεια εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ προστεθεῖ στοὺς πιστοὺς ἀκολούθους τοῦ Κυρίου μεγάλο πλῆθος νέων πιστῶν...

Ὁ Ἀπόστολος Βαρνάβας, ἐντυπωσιασμένος ἀπὸ τοὺς πιστοὺς τῆς Ἀντιόχειας, τοὺς προέτρεπε ὅλοι νὰ μένουν ἀφοσιωμένοι καὶ προσκολλημένοι στὸν Κύριο μὲ ὅλη τὴ διάθεση τῆς ψυχῆς τους. “Παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν τῷ Κυρίῳ”. Προφανῶς ἤθελε νὰ διατηρήσει τὸν πρῶτο ἐνθουσιασμὸ τῶν πιστῶν γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ξεπερνοῦν τὶς ποικίλες ἀντιδράσεις τῶν διωκτῶν τοῦ Χριστοῦ. Νὰ ἔχουν μεγάλη καὶ σταθερὴ ἀγάπη πρὸς τὸν Κύριο, ἀλλὰ καὶ ἐμπιστοσύνη στὴν πρόνοιά του.

Στὴν ἐποχή μας οἱ χριστιανοὶ δὲν διώκονται φανερά. Ὑπάρχουν, βέβαια, οἱ ἄπιστοι καὶ οἱ ἀντίχριστοι, οἱ ὁποῖοι κατηγοροῦν τοὺς χριστιανοὺς καὶ τὴν Ἐκκλησία, χωρὶς ὅμως νὰ ἔρχονται σὲ σφοδρὲς ἀντιπαραθέσεις. Προσπαθοῦν ὅμως νὰ περιορίσουν τὴ δράση τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ μειώσουν τὴν ἐπίδρασή της πρὸς τὸ λαό. Ἐκεῖ ἐπικεντρώνεται τὸ μένος τους κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ἡ Ἐκκλησία τοὺς ἀντιμετωπίζει μὲ τὸ διαφωτιστικό της λόγο, τὴν ἀνοχὴ καὶ τὴ μετριοπάθεια. Μόνο, ὅταν ἐκεῖνοι ἐπιχειροῦν ὄξυνση, χρησιμοποιεῖ δραστικότερα μέτρα, ὅπως εἶναι ἡ ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ καὶ ἡ ἀποκάλυψη τῶν σχεδίων τους. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ νομίζουν ὅτι μποροῦν νὰ ἀντιπαρατεθοῦν μὲ τὴν Ἐκκλησία, γιατὶ θαρροῦν ὅτι ὁ λαὸς συμφωνεῖ μαζί τους, κάτι ποὺ δὲν συμβαίνει.

Εἶναι καθῆκον τοῦ κάθε χριστιανοῦ νὰ εἶναι ἀφοσιωμένος στὸ Χριστὸ καὶ ἀποφασισμένος νὰ ἀντιμετωπίζει μὲ δύναμη ψυχῆς τοὺς ἀρνητὲς τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας καὶ τοὺς διῶκτες τῆς Ἐκκλησίας.

Πρωτοπρεσβύτερος Διονύσιος Τάτσης
πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 13/5/2011
αντεγράφη από εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: