Κυριακή, 29 Αυγούστου 2010

Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 6, 14 - 30

14 Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς ῾Ηρῴδης· φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ ἔλεγεν ὅτι ᾿Ιωάννης ὁ βαπτίζων ἐκ νεκρῶν ἠγέρθη, καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ. 15 ἄλλοι ἔλεγον ὅτι ᾿Ηλίας ἐστίν· ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης ἐστὶν ὡς εἷς τῶν προφητῶν. 16 ἀκούσας δὲ ὁ ῾Ηρῴδης εἶπεν ὅτι ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα ᾿Ιωάννην, οὗτός ἐστιν· αὐτὸς ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν. 17 αὐτὸς γὰρ ὁ ῾Ηρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησε τὸν ᾿Ιωάννην καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ διὰ ῾Ηρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν. 18 ἔλεγεν γὰρ ὁ ᾿Ιωάννης τῷ ῾Ηρῴδῃ ὅτι οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου. 19 ἡ δὲ ῾Ηρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι, καὶ οὐκ ἠδύνατο· 20 ὁ γὰρ ῾Ηρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν ᾿Ιωάννην, εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν, καὶ ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ἐποίει καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκουε. 21 καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου, ὅτε ῾Ηρῴδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίει τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας, 22 καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς αὐτῆς τῆς ῾Ηρῳδιάδος καὶ ὀρχησαμένης καὶ ἀρεσάσης τῷ ῾Ηρῴδη καὶ τοῖς συνανακειμένοις, εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ κορασίῳ· αἴτησόν με ὃ ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοι. 23 καὶ ὤμοσεν αὐτῇ ὅτι ὃ ἐάν με αἰτήσῃς δώσω σοι, ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου. 24 ἡ δὲ ἐξελθοῦσα εἶπε τῇ μητρὶ αὐτῆς· τί αἰτήσομαι; ἡ δὲ εἶπε· τὴν κεφαλὴν ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. 25 καὶ εἰσελθοῦσα εὐθέως μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο λέγουσα· θέλω ἵνα μοι δῷς ἐξαυτῆς ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. 26 καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεύς, διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους οὐκ ἠθέλησεν αὐτὴν ἀθετῆσαι. 27 καὶ εὐθέως ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτωρα ἐπέταξεν ἐνεχθῆναι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 28 ὁ δὲ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ, καὶ ἤνεγκε τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ, καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς. 29 καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ, καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ. 30 Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα, καὶ ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ

Ο βασιλεύς Ηρώδης άκουσε για τον Ιησού, γιατί το όνομα του είχε γίνει γνωστό, και έλεγε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς και γι' αυτό οι θαυματουργές δυνάμεις ενεργούν δι' αυτού. Άλλοι έλεγαν ότι είναι ο Ηλίας, άλλοι ότι είναι προφήτης σαν ένας από τους Προφήτας.

Όταν άκουσε αυτά ο Ηρώδης, είπε: «Αυτός είναι ο Ιωάννης, πού εγώ αποκεφάλισα. Αναστήθηκε από τους νεκρούς».

Γιατί ο Ηρώδης είχε στείλει και συλλάβει τον Ιωάννη και τον έδεσε στη φυλακή με αφορμή την Ηρωδιάδα, την γυναίκα του Φιλίππου, του αδελφού του, γιατί την είχε νυμφευθεί.

Και ο Ιωάννης έλεγε στον Ηρώδη: «Δεν σου επιτρέπεται να έχεις την γυναίκα του αδελφού σου». Η δε Ηρωδιάδα έτρεφε μνησικακία εναντίον του και ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά δεν μπορούσε γιατί ο Ηρώδης φοβόταν τον Ιωάννη, επειδή ήξερε ότι ήταν άνδρας δίκαιος και άγιος και τον προστάτευε. Τον άκουε ευχαρίστως, αλλά όσα άκουε τον έφεραν σε μεγάλη απορία.

Κατάλληλη ευκαιρία παρουσιάσθηκε, όταν ο Ηρώδης στη γιορτή των γενεθλίων του, παρέθεσε δείπνο στους μεγιστάνες του και στους χιλιάρχους και στους προύχοντες της Γαλιλαίος. Όταν μπήκε η θυγατέρα της Ηρωδιάδος και χόρευσε, άρεσε στον Ηρώδη και στους καλεσμένους, και είπεν ο βασιλεύς στο κορίτσι: «Ζήτησε μου ό,τι θέλεις και θα σου το δώσω». Και ορκίσθηκε σ' αυτή. «Οτιδήποτε και αν ζητήσεις θα σου το δώσω, έως το μισό βασίλειο μου».

Αυτή βγήκε έξω και είπε στη μητέρα της: «Τί να ζητήσω;» Η μητέρα της είπε: «Το κεφάλι του Ιωάννου του Βαπτιστού». Και αμέσως μπήκε με βήμα ταχύ και ζήτησε από τον βασιλέα: «Θέλω αμέσως να μου δώσεις σ' ένα πιάτο το κεφάλι του Ιωάννου του Βαπτιστού».

Και λυπήθηκε ο βασιλεύς, άλλ' εξ αίτιας των όρκων και των καλεσμένων δεν ήθελε να της αρνηθεί.

Αμέσως ο βασιλεύς έστειλε δήμιο και διέταξε να φέρει το κεφάλι του Ιωάννου.

Και εκείνος πήγε και τον αποκεφάλισε στη φυλακή και έφερε το κεφάλι του σ' ένα πιάτο και το έδωσε στο κορίτσι και το κορίτσι το έδωσε στη μητέρα της.

Και όταν άκουσαν οι μαθηταί του Ιωάννου, ήλθαν και πήραν το σώμα του και το έβαλαν σε μνημείο.

Οι απόστολοι επέστρεψαν στον Ιησού και του ανήγγειλαν όλα όσα έκαναν και εδίδαξαν.Σύντομο σχόλιο

Οι ασκούντες εξουσία φροντίζουν μόνο την καλοπέρασή τους ξεχνώντας ότι ο βίος και η πολιτεία τους είναι παράδειγμα για τον λαό. Η διαστροφή τους είναι τέτοια που δεν ανέχονται την κριτική και δεν αλλάζουν πορεία, αλλά προσθέτουν στην κακία τους ακόμα και φόνους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: