Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

3 ἐπίμαχα σημεῖα στήν εἰσήγηση τοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στήν Σύναξη τῶν Προκαθημένων στό Σαμπεζύ γιά τήν ἐπερχόμενη Σύνοδο τοῦ 2016 καί τά 3 σχόλια τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

3 ἐπίμαχα σημεῖα στήν εἰσήγηση 
τοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου
στήν Σύναξη τῶν Προκαθημένων στό Σαμπεζύ
 γιά τήν ἐπερχόμενη Σύνοδο τοῦ 2016
καί τά 3 σχόλια
 τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ


http://ekklisiaonline.gr/media/k2/items/cache/0c82cdc5641f5a3d3250275e3eb92b86_M.jpg

Ἀπόσπασμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, ἀπό τήν εἰσήγησή του στήν Σύναξη τῶν Προκαθημένων στό Σαμπεζύ στίς  22 Ἰανουαρίου 2016:

“Συνοδικαὶ ἀποφάσεις, αἱ ὁποῖαι ἄλλοτε ἐγένοντο σεβασταὶ ὑπὸ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ ὡς φωνὴ Θεοῦ («ἔδοξε γὰρ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν» {Πράξ. ιε’, 28}), σήμερον ἀμφισβητοῦνται ὑπὸ μερίδος πιστῶν, ἐνίοτε πρὶν ἢ ληφθοῦν καὶ ἀνακοινωθοῦν. Εἶναι γνωστὸν ὅτι καὶ ἡ ἀποφασισθεῖσα ἵνα συνέλθῃ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος ἀμφισβητεῖται ὑπό τινων «ἀγωνιστῶν τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀποκαλουμένη ὑπ’ αὐτῶν «ληστρική» πρὶν ἢ ἀκόμη συνέλθῃ.
Στά παραπάνω λεγόμενα ἔχουμε νά ποῦμε τά ἑξῆς:

1. Ἐννοεῖται πώς οἱ Συνοδικές ἀποφάσεις πού λαμβάνονταν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ὑπό τῶν Ἁγίων Πατέρων, γίνονταν σεβαστές ἀπό κλῆρο καί λαό ὡς φωνή Θεοῦ. ΟΜΩΣ, ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι ὑπῆρξαν καί "συνοδικές" ἀποφάσεις εἰλημμένες οὐχί ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, ὁπότε οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι πού τίς ἔλαβαν, ὀρθῶς θεωρήθηκαν ἀπό τόν κλῆρο καί τόν λαό τῆς ἐποχῆς τους: ΛΗΣΤΡΙΚΕΣ (π.χ. ἡ ληστρική Σύνοδος τῆς Ἐφέσου τό 449 μ.Χ., ἡ ληστρική Σύνοδος τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας τό 1438-1439 μ.Χ. κ.λ.π.)! 
Ἑπομένως, γιά νά γίνουν "σεβασταί" οἱ ὅποιες Συνοδικές ἀποφάσεις, ἀπαιτεῖται ὡς προϋπόθεση ἡ "ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι" λήψη τους.
Παναγιότατε Πατριάρχα κ. Βαρθολομαῖε, δέν μένει παρά: 
 • νά ἐνεργήσετε ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι! Αὐτό σημαίνει πώς τόσο τά θέματα τῆς Συνόδου, ὅσο καί οἱ ἀποφάσεις της, πρέπει νά συνάδουν μέ τόν Ὀρθόδοξο λόγο τῆς Ἀληθείας, νά ὀρθοτομοῦν καί νά συμφωνοῦν μέ τήν Ἱερά Παράδοση καί τούς Ἱερούς Κανόνες,
 • νά ἐνεργήσετε ΣΥΝΟΔΙΚΑ! Τοὐτέστιν: στήν ἐπερχόμενη Σύνοδο νά εἶναι ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ, ὅπως συνέβαινε πάνταδιαχρονικῶς, καί ὄχι 25 (οἱ προφανῶς "ἐκλεκτοί, ἡμέτεροι καί οἰκουμενιστές"!!!...),  καί
 • νά ἐπικυρώσετε τίς ἀποφάσεις ΟΛΩΝ τῶν προηγούμενων Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί ΟΛΑ ὅσα ἐδογμάτισαν οἱ προηγούμενοι Ἅγιοι Πατέρες, ὡς "ἑπόμενος τοῖς Ἁγίοις Πατράσι", συμπεριλαμβανομένων τῆς 8ης καί 9ης Οἰκουμενικῶν Συνόδων (Μ.Φωτίου καί Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ). 
2. Παναγιότατε Πατριάρχα κ. Βαρθολομαῖε, ὅταν τίθεται θέμα τῆς ἐπερχομένης Συνόδου:  
 1. ἡ ἀλλαγή τῶν κανόνων (τῶν Ἱερῶν Κανόνων, γιά τήν ἀκρίβεια) περί νηστείας τῆς Τετάρτης καί τῆς Παρασκευῆς, 
 2. ἡ ἄρση τῶν φυλετικῶν καί ἄλλων (;)... διακρίσεων (μήπως ἐννοεῖτε τήν ὁμοφυλοφιλία π.χ.;...), 
 3. ἡ Ὀρθοδοξία καί ἡ Οἰκουμενική Κίνηση (μήπως ἐννοεῖτε οἰκουμενιστική, ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ;..., τήν στιγμή μάλιστα ὅπου ἤδη γίνονται οἰκουμενιστικά συλλείτουργα καί συμπροσευχές καί μέ Ὑμᾶς, ἡ Παπική αἵρεση θεωρεῖται ὑπό Ὑμᾶς "ἀδελφή Ἐκκλησία", καί ἄλλα ἄπειρα πανομοιότυπα καί ἀντορθόδοξα συμβάντα μέ διάφορες αἱρέσεις καί κακοδοξίες, εἴτε μέ συμμετοχή, εἴτε κατ' ἐπίγνωσίν Σας...),
ἔχουν ἄδικο οἱ "ἀγωνισταῖ τῆς Ὀρθοδοξίας", ὅπως τούς καθονομάζετε, νάδιαβλέπουν-καλῶς κατ' ἐμᾶς καί συνυπογράφουμε-σοβαρά δείγματα "Συνοδικῆςληστρικότητας" ἐκ τῶν προτέρων, καί νά κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου; Δέ νομίζουμε! 
  Ποῖον κανονικὸν κῦρος θὰ ἔχουν αἱ ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου καὶ ποίας κανονικὰς συνεπείας θὰ ἔχῃ ἡ τυχὸν ἀνυπακοὴ πρὸς αὐτάς;
  Στά παραπάνω λεγόμενα ἔχουμε νά ποῦμε τά ἑξῆς:
  1. Τό "κῦρος" τῶν ἀποφάσεων μίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου (καί ὄχι "Μεγάλης",  "Πανορθοδόξου" ἤ ὁποιασδήποτε ἄλλης μή παραδοσιακῆς ἐπονομασίας της...), ὡςγνωστόν, κατοχυρώνεται ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί μόνο! Ἑπομένως, Παναγιότατε Πατριάρχα κ. Βαρθολομαῖε, διατί ἀνησυχεῖτε; Ἄν οἱ Πατέρες σεβασθεῖτε τήν Ἱερά Παράδοση καί ταπεινῶς στοιχηθεῖτε ὡς "ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι", δέν ἔχετε νά φοβηθεῖτε οὔτε τό "ἄκυρον" τῆς Συνόδου, οὔτε τήν "ἀνυπακοή" κλήρου καί λαοῦ στίς ἀποφάσεις της. Ἄν ὅμως φυγαδευθεῖ τό Ἅγιον Πνεῦμα, τοὐτέστιν καταστρατηγηθεῖ ἡ Ἱερά Παράδοση ὑπό Ὑμῶν καί τῶν Ἐπισκόπων, τότε φυσικά ἡ ἐπερχόμενη Σύνοδος δέν θά ἐμπνέει κανένα "κῦρος",ἀφοῦ οἰ ἀποφάσεις της θά φέρονται ἀπ' ὁποιοδήποτε ἄλλο "πνεῦμα" πλήν τοῦ Ἁγίου! Καί βέβαια, σέ αὐτήν τήν περίπτωση θά εἶναι ἐπιβεβλημένη ὑπό κλήρου καί λαοῦ ἡ ΑΓΙΑ ΑΝΥΠΑΚΟΗ, κατά τό εὐαγγελικόν: "Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις" (Πράξ. ε΄, 29). 
  2. Ὅσον ἀφορᾶ τίς "κανονικές συνέπειες" τῶν "ἀνυπάκουων", νιώθουμε τήν ἀνάγκη νά διασαφηνίσουμε τό λεγόμενον, πρός ἀποφυγήν παρεξηγήσεων:
  Ἐννοεῖτε βεβαίως, γιά νά λέμε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους χωρίς δειλία, τήν καθαίρεση καί τόν ἀφορισμό! Συμφωνοῦμε! Ὅποιος Πατριάρχης, Ἐπίσκοπος, ρασοφόρος ἤ λαϊκός δέν τηρεῖ τούς Ἱερούς Κανόνες καί τήν Ἱερά Παράδοση καί εἶναι ἀνυπάκουος σέ αὐτά, νά καθαιρεῖται καί νά ἀφορίζεται!
  Γιά νά δοῦμε ποιοί θά εἶναι αὐτοί κατά τήν διάρκεια τῆς Συνόδου καί μετά ἀπό τίς "ἀποφάσεις" της!...Συμφωνεῖτε; 
  Φρονοῦμεν ὅτι τοῦτο δέον νὰ διευκρινηθῇ ὑφ’ ἡμῶν πρὸς ἀποφυγὴν συγχύσεως παρὰ τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ καὶ ἄλλων δυσαρέστων συνεπειῶν ἐν τῷ σώματι τῆς Ἐκκλησίας.”

  3ο Σχόλιο Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ:
  Στά παραπάνω λεγόμενα ἔχουμε νά ποῦμε τά ἑξῆς: 
  Παναγιότατε Πατριάρχα κ. Βαρθολομαῖε, φρονοῦμε ὁμοίως, γι' αὐτό καί προέβημεν κι ἐμεῖς στίς διευκρινίσεις-σχόλιά μας. Ἡ σύγχυση παρά τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ, ὅταν ὑφίσταται, συμβαίνει γιά δύο λόγους:
  α) ὁ λαός εἶναι ἀποστατημένος, ὁπότε εἴτε δέν ἔχει ὀρθό φρόνημα κι ἑπομένως ὀρθό κριτήριο στά ζητήματα Πίστεως, εἴτε δέν ἐνδιαφέρεται οὐδόλως περί αὐτῶν,ἤ
  β) ὁ λαός συγχύζεται ἀπό Ποιμένες του πού εἶναι "λύκοι βαρεῖς" (δηλαδή αὐτοί εἶναι οἱ συγχυσμένοι καί οἱ αἴτιοι δυσάρεστων συνεπειῶν ἐν τῷ σώματι τῆς Ἐκκλησίας), οἱ ὁποῖοι ἀναισχύντως τόν σπρώχνουν στόν γκρεμό τῆς ἀπωλείας καίστούς ὀδόντας καί ὄνυχας τῶν ὅποιων ἐχθρῶν τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν ὁποία καταστρατηγοῦν πρῶτοι οἱ ἴδιοι! 

  Ὁ χρόνος, τά λόγια καί τά ἔργα μας, ἀποκαλύπτουν καί θά ἀποκαλύψουν ἔτι περισσότερο στό ἐγγύς μέλλον ποιός εἶναι ποιός. Δέ μένει, παρά νά ξεσκεπασθεῖ ὁ καθένας μας, ὅταν καί ἐάν γίνει ἡ ἐπερχόμενη Σύνοδος.
  Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ  http://kaiomenivatos.blogspot.gr/ 
  http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2016/01/3-2016-3.html

  Δεν υπάρχουν σχόλια: