Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 18 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 13.2.2017

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 18 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 13.2.2017

ΕΙΣ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΝ
ΔΕΞΙΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ
Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους δὲν θὰ διαιρῇ ἀλλὰ θὰ ἑνώνῃ.
13.2.2017
ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ Ν.Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΑΠΙΔΗ
ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ 18 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΘΕΜΑ :
Ανεκπλήρωτο παραμένει το τάμα του Έθνους
περί ανεγέρσεως Ιερού Ναού του Σωτήρος Χριστού στην Αθήνα
ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑΝ &
τοὺς ἁρμόδιους ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΝ
Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΝ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κ. ΚΩΝ/ΝΟΝ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κ. ΛΥΔΙΑΝ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Ἀπὸ τῆς θέσεως αὐτῆς δὲν θέλομε νὰ παραλείψουμε νὰ ἐκφράσουμε καὶ δημοσίως τὶς ἐγκάρδιες εὐχαριστίες τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων, τῶν μελῶν, τῶν συνεργατῶν, τῶν φίλων καὶ θαυμαστῶν τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν  τῶν φορέων μας :
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»,              ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
ὄχι μόνον γιὰ τὸν θαρραλέο κ. Γεώργιο Κασαπίδη ἀλλὰ γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους ἑλληνόψυχους βουλευτὲς ποὺ εἶχαν θάρρος καὶ παρρησία καὶ προσυπόγραψαν τὴν ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ Α.Κ.Ε. (ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ), καθὼς ἐπίσης ἐκ τὼν προτέρων καὶ ὅλους ἐκείνους, τῶν ὁποίων ἡ συνείδησις θὰ ἐπιβάλλῃ νὰ κυνηθοῦν παντοιοτρόπως ὑπὲρ ἀνιδιοτελῶν καὶ μὲ ἀπόλυτη διαφάνεια σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν τοῦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ καὶ τῶν ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΡΟΣΚΤΙΣΜΑΤΩΝ πρὸς ἀνακούφιση δεινοπαθούντων συναθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ ! ! ! . . .
Ὅσοι εἶναι ἀκόμη «δύσπιστοι Θωμάδες», ἄς προσέλθουν νὰ βεβαιωθοῦν περὶ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.
Πράγματι, ὅποτε οἱ Ἕλληνες ἦσαν ἑνωμένοι, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἔκαναν θαύματα καὶ ὅταν εἶχαν διχόνοια ἀκολουθούσε συμφορά καὶ κακὸ ! ! ! . . .
Ὅλοι οἱ ὑγιῶς Ἐθνικῶς καὶ Ὀρθόδοξα σκεπτόμενοι Ἕλληνες στενάζουν γιὰ τὴν μὴ πραγματοποίηση ἀκόμη τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας ἔγραφε τὴν 16.2.2015 :
«…Δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχῃ μεγαλύτερο, ὡραιότερο καὶ σημαντικότερο ὅραμα γιὰ τοὺς σύγχρονους Ἕλληνες καὶ πιστοὺς Χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ Τάματος τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας. Ταυτόχρονα ὅμως, δὲν ὑπάρχει καὶ μεγαλύτερο σκάνδαλο ἀπὸ τὴν μὴ πραγμάτωσή του…»
Ὁ ἀνεπαναληπτος ἐθνάρχης - ἅγιος τῆς πολιτικῆς  Ἰωάννης Καποδίστριας ἀναφέρει  ὅτι :
«…πράξις τοιαύτη, ὅπως φέρῃ τὴν σφραγίδα τοῦ μεγαλείου, ἔπρεπε νὰ ἔλθῃ ἐκ τῆς πρωτοβουλίας τοῦ ἔθνους καὶ νὰ φέρῃ τὴν σφραγίδα αὐτοῦ καὶ μόνον, ἡ δὲ Κυβέρνησις νὰ εἶναι ὁ ἁπλοῦς ἐκτελεστὴς μιᾶς ἐθνικῆς ἀποφάσεως...».
Ἐν τούτοις  ἐμεῖς πρεσβεύομε ὅτι καὶ ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἔχῃ τὸν λόγο, καὶ ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἔχῃ μέγα μερίδιο στὸ λαμπρὸ αὐτὸ ἐθνικὸ μεγαλεῖο τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος, γιὰ νὰ μὴ παραγκωνίζεται ἡ μητέρα Ἐκκλησία καὶ νὰ τὴν ὑπολογίζουν καὶ νὰ τὴν σέβονται.
Ὅταν κατετίθετο τὴν 30.3.1930 ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος μὲ Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς τὸν Ἐλεθέριο Βενιζέλο, ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανδρος  Ζαΐμης (ὁ ὁποῖος διετέλεσε προηγουμένως ἕξ φορὲς Πρωθυπουργός) εἶπε:
«Ἡ Μεγάλη Ἰδέα περικλείει ἐν ἑαυτῇ τὸν σεβασμὸν πρὸς τὴν Θρησκείαν, τὴν ἀγάπην πρὸς τὴν πατρίδα καὶ τὴν ἀφοσίωσιν πρὸς τὴν οἰκογένειαν. Ἠ προσήλωσις δὲ εἰς τόν ἠθικὸν νόμον καὶ ἡ πίστις εἰς τὸ ἀκατάβλητον τοῦ Δικαίου ἀποτελοῦσι τὴν ὑπερτάτην δύναμιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἕθνους».
(Ἐφημερίδα Ἑστία, τεῦχος 12768 τῆς 30.3.1930).
Β. ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ὁ βουλευτὴς τῆς Ν. Δημοκρατίας Νομοῦ Κοζάνης κ. Γεώργιος Κασαπίδης μαζὶ μὲ 18 βουλευτὲς διαφόρων κομμάτων κατέθεσαν τὴν 13.2.2017 στὰ πλαίσια τοῦ Κοινοβουλευτικοῦ ἐλέγχου στὴν Ἑλληνικὴ Βουλὴ τὴν κατωτέρω ὑπ’ἀριθμ πρωτοκ. 279/3396 ΕΡΩΤΗΣΗ
Ανεκπλήρωτο παραμένει το τάμα του Έθνους περί ανεγέρσεως Ιερού Ναού του Σωτήρος Χριστού στην Αθήνα
αἰτώντας συγκεκριμένη ἀπάντηση ἀπὸ
τὸν Πρωθυπουργὸ κοΤσίπρα καὶ
τοὺς ἁρμόδιους Ὑπουργοὺς
Ἐπικρατείας καὶ Κυβερνητικὸν Ἐκπρόσωπον  κο Δημήτριον Τζανακόπουλον,
Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων κο Κων/νον Γαβρόγλου
Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ κα Λυδία Κονιόρδου
στὰ ἐρωτήματα:
1. Είναι στις προθέσεις της σημερινής συγκυβέρνησης η εκπλήρωση της ηθικής αυτής υποχρέωσης της Ελληνικής Πολιτείας ;
2. Διασώζονται τα έγγραφα της σχετικής διοικητικής προεργασίας (αρχιτεκτονικά σχέδια, έγκριση – παραχώρηση έκτασης) και των αποφάσεων που έλαβαν χώρα από το 1834 έως σήμερα για την υπόθεση αυτή;
Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.
3. Προτίθεται η Κυβέρνηση να ικανοποιήσει το αίτημα παραχώρησης αντίστοιχης με τις ανάγκες του έργου έκτασης σε κατάλληλη περιοχή, σύμφωνα με το αίτημα των πολιτών και του φορέα που εγκρίνουν το θέμα;
Μήπως υπάρχει άλλος προγραμματισμός και συγκεκριμένο σχέδιο για την υλοποίηση του έργου προς εκπλήρωση του Τάματος του Έθνους ;
ΓΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ                                            ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ σχολιάζει :
1. Φρονοῦμεν ὅτι καὶ μεῖς οἱ διατεινόμενοι ὅτι εἴμεθα ὁρθόδοξοι χριστιανοὶ πρέπει νὰ μὴ εἴμεθα  μόνον στὰ λόγια, διότι θὰ καταντήσουμε, κατὰ τὸν μακαρίτη Νικόλαο Σωτηρόπουλο, χριστιανοί - ἀχρίστιανοι  καὶ κινδυνεύομε νὰ μείνωμεν «ἔξω τοῦ Νυμφῶνος».
2. Ἀν εἴχαμε μερικὲς δεκάδες κομμουνιστές, ὄχι θῦτες ἀλλὰ θύματα, μὲ ἀγωνιστικότητα, μαχητικότητα, αὐταπάρνηση, ἀλτρουϊσμό, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ κάναμε θαύματα. Δυστυχῶς ὅμως δὲν βρίσκομε τὴ δέουσαν κατανόησι σὲ αὐτοὺς ποὺ δύνανται πραγματικὰ νὰ βοηθήσουν παντοιοτρόπως ὡς π.χ. τοὺς ἰθύνοντας, ἐνῷ εἶναι βέβαιο ὅτι ὅλοι μας ἔχουμε ἀμέσως ἤ ἐμμέσως ἐπαφὲς καὶ γνωριμίες.
3. Παρακαλοῦμε ἐλᾶτε σὲ ἐπαφὲς μὲ ἰθύνοντες καὶ ἀπαιτῆστε νὰ ἐνεργήσουν κατὰ συνείδηση προτοῦ αὔριο εἶναι πολὺ ἀργά (μὴ τολμήσει κανεὶς ἀπὸ μᾶς νὰ δικαιολογεῖται μὲ προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, ὅτι δῆθεν «δὲν γνωρίζουμε καὶ δὲν συναντοῦμε πολιτικούς». Εἶναι πεπονόφλουδα τοῦ Διαβόλου καὶ θὰ εἴμαστε τελείως ἀναπολόγητοι ἐν ἐκείνῃ τῆ ἡμέρᾳ ! ! ! . . .)
4. Πέραν τῆς ὁμαδικῆς αὐτῆς ἐρωτήσεως δύνανται διὰ ὑπομνημάτων νὰ συνηγορήσουν καὶ ἄλλοι ἑλληνόψυχοι βουλευτὲς ὅλων τῶν παρατάξεων διὰ ἀτομικῶν ἤ ὁμαδικῶν συνηγοριῶν.

5. Γιὰ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν πλήρως συνειδητοποιήσει ὅτι τὰ πάντα, ὄχι μόνον ἡ κατασκευή, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ἡ συντήρησις καὶ ἡ μισθοδοσία, δὲν θὰ ἐπιβαρύνουν τὴν Πολιτεία καὶ τὴν Ἐκκλησία, ἀναρτοῦμε καὶ τὸ ἔγγραφό μας ἀπὸ 11.1.2017 πρὸς πολιτικούς (ὅπου συμπεριλαμβανόταν καὶ τὸ ἀπὸ 5.1.2017 ἄρθρο ἀπὸ τὸ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ «Η οδύσσεια ενός …,,τάματος» των αγωνιστών του 1821,,»

http://www.protothema.gr/greece/article/642884/i-odusseia-enos-tamatos-ton-agoniston-tou-1821/), γιὰ νὰ μὴ εὑρίσκουν ἀφορμὴ ἀντίχριστοι καὶ ἄπληστοι, φιλάργυροι καὶ φιλήδονοι νὰ χύνουν κροκοδείλια δάκρυα καὶ νὰ κλαῖν ὅπως οἱ «μυξοπαρθένες», δῆθεν κοπτόμενοι ἀπόγονοι τοῦ Ἰούδα ὑπὲρ τῶν πτωχῶν, λέγοντες «Στὴν ἐποχὴ τῆς δυστυχίας δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνωνται σπατάλες». Σπατάλες εἶναι ὅταν ἡ οὐσία ἐξανεμίζεται γιὰ νὰ δίδωνται ψάρια στοὺς πτωχούς, γιὰ νὰ καταλήξουν τὴν ἑπομένη στὸν ἀφεδρῶνα. Πρέπει νὰ τοὺς μαθαίνουμε καὶ νὰ τοὺς δίνουμε τὰ μέσα νὰ ψαρεύουν.
6. Ἀκριβῶς εἰς τὴν ἐποχὴ οἰκονομικῆς κρίσεως, λόγῳ τῆς προηγηθείσης ἠθικῆς κρίσεως καὶ σήψεως, πρέπει καὶ τὴν τελυεταία δεκάρα νὰ τὴν ἀξιοποιοῦμε σὲ ἐπενδύσεις καὶ τὸν τελευταῖο σακκὶ  σπόρων πρέπει νὰ τὸ σπέρνουμε γιὰ νὰ ἔχουμε ἐλπίδες θερισμοῦ καὶ νὰ μὴ μᾶς πιάνει «περίδρομος» ! ! ! . . .
7. Ὅ,τι σπέρνουμε, θερίζουμε καὶ ὅπως στρώνουμε, κοιμόμαστε ! ! !  . . .
8. Νὰ σταματήσουμε νὰ προσευχόμεθα νὰ ψοφήσει ἡ κατσίκα τοῦ γείτονα, καὶ νὰ προσευχόμεθα νὰ μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεὸς νὰ ἀποκτήσουμε καὶ μεῖς κατσίκα, γιὰ νὰ πίνουν καὶ τὰ δικά μας παιδιά γάλα. Πρέπει νὰ διδάσκουμε διὰ τοῦ παραδείγματος καὶ νὰ μὴ εἴμεθα «θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ».
9. Αὐτοὶ οἱ ἀνιστόριτοι ἱστορικοί, τὰ ἰδιοτελέστατα αὐτὰ πλάσματα, ποὺ δὲν πιστεύουν οὐσιαστικὰ εἰς τὴν κοινωνικὴ γαλήνη, τὴν εὐημέρεια τοῦ συνόλου, εἰς τὴν ἰσότητα, τὴν δικαιοσύνη, τὴν ἀλληλεγγύη, καὶ ἄρρενες καὶ θήλεις μὲ τὸν ἄμετρο ἐγωισμό των, τὴν λατρεία τῆς γαστρὸς καὶ τοῦ ὑπογαστρίου, ἄς ἀποδείξουν καὶ αὐτοὶ ἐμπράκτως τὴν ἀλληλεγγύη τους πρὸς τοὺς πτωχοὺς ἐφαρμόζοντες :
Α) τὸ Παύλειον «ἔχοντες τροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα»
β) τὸ τοῦ Σωκράτους «Ὅσον ὀλιγωτέρας ἀνάγκας ἔχει ὁ ἀνθρωπος τόσον πλησιέστερον πρὸς τὸ θεῖον ἐστί, τὸ γάρ θεῖο ἀνενδεὲς ἐστί».
Ὄντως ὅσον περισσότερες ἀνάγκες δημιουργεῖ ὁ ἄνθρωπος, τόσον περισσότερο ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ γίνεται δυστυχέστατος, ἐφαρμοζομένου τοῦ γραφικοῦ : «Toῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἤ φιλόθεοι, ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι. καὶ τούτους ἀποτρέπου. ἐκ τούτων γάρ εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες εἰς τάς οἰκίας καὶ  αἰχμαλωτίζοντες γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις. πάντοτε μανθάνοντα καὶ μηδὲποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα  … οὕτω καὶ οὗτοι ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ , ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν !!! …» (Β’Τιμόθεος Γ, 1-8).
10. Δὲν φτάνει ποὺ αὐτοὶ εἶναι τέτοιοι, ἀλλὰ φασιστοειδῶς ἐπεμβαίνουν καὶ στοὺς ἄλλους καὶ σὰν καυχησιολόγοι, ἀλαζόνες καὶ ἔχοντες ἔπαρση εἰς τὸ ἄκρον ἄωτον τοῦ Φαρισαίου τὸ παίζουν ὅτι εἶναι καὶ δῆθεν κοινωνιστές, φιλεύσπλαχνοι, ἀνθρωπιστές, λατρεύοντες ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν τὴν γαστέρα των καὶ τὸ ὑπογάστριο. Αὐτὰ τὰ ἐλεεινότατα γύναια καὶ τὰ μειράκια κρατώντας ἕνα μικρόφωνο στὸ χέρι προσπαθοῦν νὰ ἐκμαυλίσουν τοὺς πάντες σὰν τὰ «μούτρα» τους, προβάλλοντες καὶ θεοποιώντας εἴτε πανάθλια καὶ διεφθαρμένα πλάσματα ὡς πρότυπα ἤ ἀκόμη ἐξωραΐζοντας τὴν ἐφάρματον ἠδονή, μετατρέποντας ἀκόμη καὶ ἁγίους, ὅπως π.χ. τὸν Ἕλληνα Ἅγιο Βαλεντίνο, ποὺ μαρτύρησε στὴν Ρώμη τὸ 268 -269 μ.Χ. , ὡς «πορνοβοσκό» !!!...
11. Ἐπαναλαμβάνομε μόνον ἡ πραγματοποίησις τοῦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ θὰ ἐνθαρύνῃ καὶ θὰ ἀναζωογονήσῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων. Καὶ ἄν ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ κάνουμε θαύματα καὶ θὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη
«Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»
Ἀμήν!
Γένοιτο !
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
Τηλ. 210-3254321

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΟΙ ΞΕΦΤΥΛΙΣΜΕΝΟΙ - ΨΕΥΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΤΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ 16/02/2017 ΠΗΡΑΝ ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤ ΕΝΤΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΔΙΟΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΌΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ, ΟΙ ΑΠΑΤΡΙΔΕΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΙ 2 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΝΔ, ΔΗΛΑΔΗ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, Ο ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΥΤΥΛΙΣΤΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΟΙ ΨΕΥΔΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.