Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ;


theia-leitourgia-se-adeio-nao

Η Ορθόδοξη Εκκλησία διδάσκει ότι υπάρχουν Ιερείς με ειδική έννοια. Αντίθετα η συντριπτική πλειονότητα της Διαμαρτύρησης αρνείται την ύπαρξη Ειδικών Ιερέων στην Εκκλησία. Στην παρούσα μελέτη θα δούμε τι λέγει επί του θέματος η Αγία Γραφή.
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΣΡΑΗΛ
Ο παλαιός Ισραήλ είχε δύο μορφές Ιερωσύνης. Την Γενική Ιερωσύνη και την Ειδική Ιερωσύνη. Την Γενική Ιερωσύνη την είχε όλος ο λαός του Θεού. Την Ειδική Ιερωσύνη την είχαν μόνο άνδρες ανήκοντες στην φυλή του Λευί. Για τον λόγο αυτόν η Ειδική Ιερωσύνη του παλαιού Ισραήλ λέγονταν και Λευϊτική Ιερωσύνη.
« καὶ νῦν ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε τῆς ἐμῆς φωνῆς καὶ φυλάξητε τὴν διαθήκην μου, ἔσεσθέ μοι λαὸς περιούσιος ἀπό πάντων τῶν ἐθνῶν· ἐμὴ γάρ ἐστι πᾶσα ἡ γῆ· ὑμεῖς δὲ ἔσεσθέ μοι βασίλειον ἱεράτευμα καὶ ἔθνος ἅγιον» Έξοδος 19:5-6. (Γενική Ιερωσύνη).
«Και σὺ προσαγάγου πρὸς σεαυτὸν τόν τε ᾿Ααρὼν τὸν ἀδελφόν σου καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἱερατεύειν μοι, ᾿Ααρὼν καὶ Ναδὰβ καὶ ᾿Αβιοὺδ καὶ ᾿Ελεάζαρ καὶ ᾿Ιθάμαρ υἱοὺς ᾿Ααρών. καὶ ποιήσεις στολὴν ἁγίαν ᾿Ααρὼν τῷ ἀδελφῷ σου εἰς τιμὴν καὶ δόξαν» Έξοδος 28: 1-2. (Ειδική Ιερωσύνη).
Βλέπουμε λοιπόν ότι η ύπαρξη της Γενικής Ιερωσύνης στον παλαιό Ισραήλ δεν αποτελούσε εμπόδιο για την ύπαρξη και της Ειδικής Ιερωσύνης. Το λέμε αυτό διότι ορισμένοι λέγουν ότι επειδή στην Χριστιανική Εκκλησία υπάρχει η Γενική Ιερωσύνη και είμαστε όλοι Ιερείς ότι αυτό δήθεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει Ειδική τάξη Ιερέων ! Ουδέν ψευδέστερον τούτου του ισχυρισμού όπως θα αποδείξουμε.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΣΡΑΗΛ (ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ)
«ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς» Α Πέτρου 2:9.
Όλοι οι Χριστιανοί είμαστε «βασίλειον ἱεράτευμα», έχουμε δηλαδή την Γενική Ιερωσύνη.
Η ΕΙΔΙΚΗ ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΣΡΑΗΛ (ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ)
Ερχόμαστε τώρα να εξετάσουμε τι λέγει η Γραφή σχετικά με την ύπαρξη ειδικής τάξης Ιερέων στην Εκκλησία. Υπάρχουν Ειδικοί Ιερείς ή όχι ; Οι Προτεστάντες λέγουν ότι καταργήθηκε η Ειδική Ιερωσύνη της Παλαιάς Διαθήκης και πλέον έχουμε μόνο την Γενική Ιερωσύνη. Ο Ιησούς Χριστός είναι ομοναδικός Ιερέας με ειδική έννοια και δεν έχει διαδόχους. Εμείς οι Ορθόδοξοι συμφωνούμε ότι ο Ιησούς δεν έχει διαδόχους στην Ιερωσύνη αλλά θεωρούμε ότι έχει ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ στην Ιερωσύνη του.
« Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευϊτικῆς ἱερωσύνης ἦν· ὁ λαὸς γὰρ ἐπ” αὐτῇ νενομοθέτητο· τίς ἔτι χρεία κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν ᾿Ααρὼν λέγεσθαι; μετατιθεμένης γὰρ τῆς ἱερωσύνης ἐξ ἀνάγκης καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται. ἐφ” ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ” ἧς οὐδεὶς προσέσχηκε τῷ θυσιαστηρίῳ. πρόδηλον γὰρ ὅτι ἐξ ᾿Ιούδα ἀνατέταλκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, εἰς ἣν φυλὴν οὐδὲν περὶ ἱερωσύνης Μωϋσῆς ἐλάλησε» Εβραίους 7: 11- 14
Ο παλαιός Ισραήλ αν και είχε την Γενική Ιερωσύνη δεν πλησίαζε ο κάθε ένας στο θυσιαστήριο για να κάνει τις θυσίες. Στο θυσιαστήριο της θυσίες έκαναν οι Ειδικοί Ιερείς από την φυλή του Λευί. ΟΠΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΘΥΣΙΑ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΕΡΕΥΣ ! Κρατίστε το αυτό στο μυαλό σας.
Ο Απόστολος Παύλοςλέγει ξεκάθαρα ότι η Ειδική Ιερωσύνη της Παλαιάς Διαθήκης ΜΕΤΕΤΕΘΗ. Δεν λέγει ότι καταργήθηκε όπως φρονούν οι Διαμαρτυρόμενοι ! Μετάθεση έχουμε όχι κατάργηση – «μετάθεσις γίνεται».
Και όμως οι Προτεστάντες την μετάθεση της Ειδικής Ιερωσύνης ερμηνεύουν ως κατάργηση !
«ἔχομεν θυσιαστήριον ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες» Εβραίους 13:10
Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι ΕΧΟΥΜΕ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ από το οποίο οι λατρεύοντες στον Ιουδαϊκό Ναό δεν μπορούν να ΦΑΓΟΥΝ ενώ εμείς οι Χριστιανοί που ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ μπορούμε να ΤΡΩΜΕ από αυτό. Δεν λέγει ο Παύλος ότι ΘΑ έχουμε θυσιαστήριο (στο μέλλον) αλλά ότι ΕΧΟΥΜΕ ΤΩΡΑ θυσιαστήριο ! Όπου Θυσιαστήριο εκεί και Ειδικός Ιερέας, όπως όπου Σχολείο εκεί και Δάσκαλος.
Το Θυσιαστήριο που έχουμε και από το οποίο ΤΡΩΜΕ δεν είναι ουράνιο αλλά επίγειο. Δεν μπορούμε αφού είμαστε στην γη και όχι στον ουρανό να τρώμε από ουράνιο θυσιαστήριο.
Η Θυσία που προσφέρεται στο Θυσιαστήριο που έχουμε δεν είναι οι προσευχές μας γιατί αυτές δεν τρώγονται ! Οι προσευχές είναι και αυτές θυσίες αλλά άλλης μορφής – δεν τρώγονται. Ο Παύλος αναφερόμενος σε Θυσιαστήριο από το οποίο ΤΡΩΜΕ εννοεί την Αγία Τράπεζα της Εκκλησίας στην οποία τελείται η αναίμακτος Θυσία του Σώματος και Αίματος του Χριστού.
Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΘΥΣΙΑ
Οι αιρετικοί λέγουν ότι η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Ιησού δεν είναι θυσία αλλά ΑΝΑΜΝΗΣΗ θυσίας! Επιστρατεύουν μάλιστα τα εξής εδάφια τα οποία παρερμηνεύουν φρικτά :
« καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν» Λουκάς 22:19
« αὐτὸς δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν εἰς τὸ διηνεκὲς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ» Εβραίους 10:12
Η Θεία Κοινωνία είναι ασφαλώς ανάμνηση αλλά είναι και Θυσία. Το ότι είναι και ανάμνηση δεν σημαίνει ότι δεν είναι Θυσία. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
Για την ΘΥΣΙΑ του Πασχάλιου Αμνού λέγει η Γραφή :
« καὶ ἔσται ἡ ἡμέρα ὑμῖν αὕτη μνημόσυνον· καὶ ἑορτάσετε αὐτὴν ἑορτὴν Κυρίῳ εἰς πάσας τὰς γενεὰς ὑμῶν· νόμιμον αἰώνιον ἑορτάσετε αὐτήν» Έξοδος 12:14
Το ότι η Θυσία του Αμνού ονομάζεται «μνημόσυνον», ανάμνηση δηλαδή, δεν σημαίνει ότι δεν ήταν θυσία επαναλαμβανόμενη κάθε έτος.
Οι αιρετικοί συκοφαντούν εμάς τους Ορθοδόξους ότι δήθεν επαναλαμβάνουμε την Θυσία του Χριστού ή μάλλον ότι διδάσκουμε την επανάληψη της Θυσίας του Χριστού με το να ομιλούμε για την Θυσία του Σώματος και του Αίματος που λαμβάνει χώρα στην Αγία Τράπεζα – στο Θυσιαστήριο δηλαδή της Εκκλησίας !
Ουδέν ψευδέστερον του αιρετικού αυτού ισχυρισμού! Διότι η Ορθοδοξία δεν διδάσκει επανάληψη της αιματηρής Θυσίας του Ιησού που έγινε στον Γολγοθά. Ο Ιησούς ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟ.
Τότε τι θυσία γίνεται στο θυσιαστήριο – Αγία Τράπεζα της Ορθοδόξου Εκκλησίας; Και γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει Θυσιαστήριο αφού η Θυσία του Ιησού, που είναι η υπέρτατη Θυσία δεν επαναλαμβάνεται;
Η ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΘΥΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
«καὶ προσφέρειν σοι τὴν φοβερὰν ταύτην καὶ ἀναίμακτον θυσίαν» (Ευχή Θείας Λειτουργίας).
Εάν οι αιρετικοί μελετούσαν τις Ευχές της Ορθοδόξου Εκκλησίας που ομιλούν για ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΘΥΣΙΑ, δεν θα την συκοφαντούσαν ως δήθεν διδάσκουσα την επανάληψη της Θυσίας του Ιησού. Η Θυσία του Γολγοθά δεν ήταν αναίμακτη, ήταν αιματηρότατη !
Θα εξηγήσω όσο απλούστερα γίνεται την αναίμακτη Θυσία του Σώματος και του Αίματος του Κυρίου που τελεί η Εκκλησία στο ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ που έχουμε.
Ας πάρουμε για παράδειγμα την θυσία ενός αρνίου στα πλαίσια του Νόμου της Παλαιάς Διαθήκης. Το αρνίο πριν θυσιασθεί, πριν δηλαδή πάνω στο θυσιαστήριο ο Ιερέας του κόψει τον λαιμό, είναι ένα απλό συνηθισμένο αρνίο. Μετά το κόψιμο του λαιμού το αρνίο γίνεται θύμα, αφιερωμένο στον Γιαχβέ. Δεν είναι πλέον ένα απλό αρνίο. Δηλαδή η θυσία έχει την έννοια της ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ. Το αρνίο δια του κοψίματος του λαιμού του από τον Ιερέα γίνεται θύμα –αφιέρωμα στον Θεό.
Ομοίως κατά την αναίμακτη Θυσία- Μεταβολή που γίνεται στο Ορθόδοξο Θυσιαστήριο, ο ένζυμος Άρτος και ο Οίνος, δια των ευχών του Ιερέα γίνονται Σώμα και Αίμα Χριστού. Γίνονται το Σώμα το ίδιο που Σταυρώθηκε στον Γολγοθά και το Αίμα το ίδιο που χύθηκε τότε, (όχι τώρα), στον Γολγοθά. Δεν χύνεται εκ νέου κατά την τέλεση της θυσίας πάνω στην Αγία Τράπεζα το αίμα του Ιησού. Η έκχυση του Αίματος έγινε μία φορά και για πάντα στον Γολγοθά. Ο Οίνος γίνεται πραγματικά αυτό το αίμα που χύθηκε τότε. Γι” αυτό η Θυσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας λέγεται ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ. Δεν αποτελεί επανάληψη της αιματηρής θυσίας του Γολγοθά, ούτε απλή ανάμνηση αυτής. Αποτελεί ΜΕΤΑΒΟΛΗ.
« οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων, ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ. ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ μού ἐστιν, ἣν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς» Ιωάννης 6:50-51
Ο Ιησούς δεν είναι απλώς ο «καταβάς» αλλά και ο «καταβαίνων» άρτος – αυτός που διαρκώς κατεβαίνει !
« διότι ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου ἕως δυσμῶν τὸ ὄνομά μου δεδόξασται ἐν τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐν παντὶ τόπῳ θυμίαμα προσάγεται τῷ ὀνόματί μου καὶ θυσία καθαρά, διότι μέγα τὸ ὄνομά μου ἐν τοῖς ἔθνεσι, λέγει Κύριος παντοκράτωρ» Μαλαχίας 1:11 (Κατά τους Εβδομήκοντα, βλέπε και Εβραϊκό).
Η Γραφή είχε προφητεύσει την ύπαρξη Θυσίας «ἐν παντὶ τόπῳ», και όχι μόνο στον Ναό του Σολομώντος. Η Θυσία του Σώματος και του Αίματος του Ιησού είναι ανώτερη από τις Νομικές θυσίες και λαμβάνει χώρα παντού.
Μερικοί αιρετικοί, με Χιλιαστικές απόψεις, προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα λέγοντας ότι στην υποτιθέμενη χιλιετή βασιλεία του Ιησού ή σε κάποιον έσχατο καιρό θα ανασυσταθεί η Νομική Λατρεία !!! Και ότι δήθεν αυτή η προφητεία περί Θυσίας και Θυμιάματος δεν λαμβάνουν χώρα στην Ορθοδοξία αλλά θα γίνουν στο μέλλον ! Ξεχνούν τον Απόστολο Παύλο που μίλησε σε παροντικό χρόνο και είπε : «ἔχομεν θυσιαστήριον».
Επίσης ξεχνούν ότι « Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευϊτικῆς ἱερωσύνης ἦν· ὁ λαὸς γὰρ ἐπ” αὐτῇ νενομοθέτητο· τίς ἔτι χρεία κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν ᾿Ααρὼν λέγεσθαι; μετατιθεμένης γὰρ τῆς ἱερωσύνης ἐξ ἀνάγκης καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται. ἐφ” ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ” ἧς οὐδεὶς προσέσχηκε τῷ θυσιαστηρίῳ. πρόδηλον γὰρ ὅτι ἐξ ᾿Ιούδα ἀνατέταλκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, εἰς ἣν φυλὴν οὐδὲν περὶ ἱερωσύνης Μωϋσῆς ἐλάλησε. Καὶ περισσότερον ἔτι κατάδηλόν ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα Μελχισεδὲκ ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος, ὃς οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρκικῆς γέγονεν, ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου· μαρτυρεῖ γὰρ ὅτι σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. ἀθέτησις μὲν γὰρ γίνεται προαγούσης ἐντολῆς διὰ τὸ αὐτῆς ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές· οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόμος, ἐπεισαγωγὴ δὲ κρείττονος ἐλπίδος, δι” ἧς ἐγγίζομεν τῷ Θεῷ» Εβραίους 7:11-19
Οι Νομικές θυσίες ήταν τύποι της Θυσίας του Ιησού και ουδένα ετελείωσαν. Η προηγούμενη εντολή για την Νομική λατρεία αθετήθηκε διότι ήταν ασθενής και ανωφελής- ήταν τύπος. Και η Ιερωσύνη μετετέθη (δεν καταργήθηκε ). Πώς λοιπόν οι αιρετικοί λέγουν ότι το ασθενές και ανωφελές θα επιστρέψει στο μέλλον ;;; Στο μέλλον δηλαδή η Θυσία του Χριστού θα χάσει την αξία της;;;;
Άλλοι λέγουν ότι η προφητεία του Μαλαχία για ΘΥΣΙΑ και ΘΥΜΙΑΜΑ αφορά την λατρεία που ο Αντίχριστος θα συστήσει!!! Ασφαλώς και ο Αντίχριστος θα συστήσει λατρεία, αλλά όχι αυτή για την οποία κάνει λόγο ο Μαλαχίας –« διότι ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου ἕως δυσμῶν τὸ ὄνομά μου δεδόξασται ἐν τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐν παντὶ τόπῳ θυμίαμα προσάγεται τῷ ὀνόματί μου καὶ θυσία καθαρά, διότι μέγα τὸ ὄνομά μου ἐν τοῖς ἔθνεσι, λέγει Κύριος παντοκράτωρ» Μαλαχίας 1:11 Η Θυσία «ἐν παντὶ τόπῳ» και το Θυμίαμα δεν αφορούν τον Αντίχριστο, διότι η λατρεία του Αντιχρίστου δεν δοξάζει και δεν μεγαλύνει το όνομα του Κυρίου !
« Καὶ οἱ μὲν πλείονές εἰσι γεγονότες ἱερεῖς διὰ τὸ θανάτῳ κωλύεσθαι παραμένειν· ὁ δὲ διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην· ὅθεν καὶ σῴζειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται τοὺς προσερχομένους δι” αὐτοῦ τῷ Θεῷ, πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν» Εβραίους 7: 23-25.
Ο Ιησούς δεν έχει διαδόχους στην Ιερωσύνη. Πώς λοιπόν θα τον διαδεχτούν και πάλι οι Λευϊτες σε μια υποτιθέμενη Χιλιετή Βασιλεία – σε μια υποτιθέμενη νέα επίγεια οικονομία ;
Ο Ιησούς σώζει «εἰς τὸ παντελὲς τοὺς προσερχομένους δι” αὐτοῦ τῷ Θεῷ, πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν». Ποία λοιπόν η ανάγκη ανασύστασης της Νομικής λατρείας όπως φρονούν διάφοροι Χιλιαστές ;
Ο ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
« ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν ᾿Ιησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα» Εβραίους 6:20
Ο Ιησούς ονομάζεται ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ. Αρχιερέας = ο Αρχηγός των Ιερέων. Δεν είναι δυνατόν ο Ιησούς να ονομάζεται Αρχιερέας και να μην άρχει Ιερέων !
Σε τηλεοπτική εκπομπή ένας αιρετικός είπε ότι ο Ιησούς δεν ονομάζεται μόνο Αρχιερέας αλλά και Ιερέας…
Δεν γνωρίζω τι ακριβώς ήθελε να πεί ο εν λόγω αιρετικός με αυτή την παρατήρηση ! Αυτό που ξέρω είναι ότι το γεγονός ότι ο Ιησούς ονομάζεται Αρχιερέας σημαίνει ότι ΑΡΧΕΙ ΙΕΡΕΩΝ !
Ο Ιησούς στην Γραφή ονομάζεται ΠΟΙΜΗΝ και ΑΡΧΙΠΟΙΜΗΝ και αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν Ποιμένες των οποίων ΑΡΧΕΙ ο ΑΡΧΙΠΟΙΜΗΝ !
« ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός» Ιωάννης 10:11
« καὶ φανερωθέντος τοῦ ἀρχιποίμενος κομιεῖσθε τὸν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον» Α Πέτρου 5:4
« καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους» Εφεσίους 4:11
ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Εκτός από την προφητεία του Μαλαχίου που αναφέραμε προηγουμένως υπάρχουν και άλλες προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη σχετικά με την ύπαρξη Ειδικών Ιερέων στην Μεσσιακή εποχή της Καινής Διαθήκης.
« Ιδού, έρχονται ημέραι, λέγει Κύριος, και θέλω εκτελέσει τον αγαθόν εκείνον λόγον, τον οποίον ελάλησα περί του οίκου Ισραήλ και περί του οίκου Ιούδα.Εν ταις ημέραις εκείναις και εν τω καιρώ εκείνω θέλω αναβλαστήσει εις τον Δαβίδ βλαστόν δικαιοσύνης, και θέλει εκτελέσει κρίσιν και δικαιοσύνην εν τη γη. Εν εκείναις ταις ημέραις ο Ιούδας θέλει σωθή και η Ιερουσαλήμ θέλει κατοικήσει εν ασφαλεία· και τούτο είναι το όνομα, με το οποίον θέλει ονομασθή, Ο Κύριος η δικαιοσύνη ημών. Διότι ούτω λέγει Κύριος· Δεν θέλει λείψει από του Δαβίδ άνθρωπος καθήμενος επί τον θρόνον του οίκου Ισραήλ· ούτε από των ιερέων των Λευϊτών θέλει λείψει άνθρωπος ενώπιόν μου, διά να προσφέρη ολοκαυτώματα και να καίη προσφοράς εξ αλφίτων και να κάμνη θυσίας πάσας τας ημέρας. Και έγεινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν λέγων, Ούτω λέγει Κύριος· Εάν ήναι δυνατόν να καταλύσητε την διαθήκην μου της ημέρας και την διαθήκην μου της νυκτός, ώστε να μη ήναι πλέον ημέρα και νυξ εν τω καιρώ αυτών, τότε θέλει δυνηθή να καταλυθή και η διαθήκη μου η προς τον Δαβίδ τον δούλον μου, ώστε να μη έχη υιόν διά να βασιλεύη επί του θρόνου αυτού, και η προς τους Λευΐτας τους ιερείς, τους λειτουργούς μου. Καθώς η στρατιά του ουρανού δεν δύναται να αριθμηθή ουδέ η άμμος της θαλάσσης να μετρηθή, ούτω θέλω πληθύνει το σπέρμα Δαβίδ του δούλου μου και τους Λευΐτας τους λειτουργούντας εις εμέ» Ιερεμίας 33:14- 22 (Κατά το Εβραϊκό κείμενο).
Ενώ δηλαδή ο Θεός λέγει ότι όταν αναβλαστήσει ο ΒΛΑΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ = ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ και ότι όσο υπάρχει ημέρα και νύχτα θα υπάρχουν ειδικοί Ιερείς (Ιερείς και Λευϊτες σύμφωνα με την φρασεολογία της Παλαιάς Διαθήκης – και μάλιστα θα αυξηθούν σαν την άμμο της θάλασσας),οι Προτεστάντες, διδάσκουν αντίθετα ότι δεν υπάρχει Ειδική Ιερωσύνη !!! Η Γραφή όμως είναι σαφής. Το ίδιο διάστημα που ο Δαβίδ θα έχει συνεχώς υιό δια να βασιλεύει στον θρόνο του, το ίδιο διάστημα θα υπάρχουν παράλληλα και «Ιερείς και Λευϊτες», Ειδικοί Ιερείς δηλαδή. Σήμερα δεν βασιλεύει ο Χριστός στον θρόνο του Δαβίδ ; Η Γραφή λέγει ότι «Δεν θέλει λείψει από του Δαβίδ άνθρωπος καθήμενος επί τον θρόνον του οίκου Ισραήλ• ούτε από των ιερέων των Λευϊτών θέλει λείψει άνθρωπος ενώπιόν μου, διά να προσφέρη ολοκαυτώματα και να καίη προσφοράς εξ αλφίτων και να κάμνη θυσίας πάσας τας ημέρας». Από την στιγμή που θα βλαστήσει ο Βλαστός της Δικαιοσύνης ο Δαβίδ θα έχει ΠΑΝΤΑ Υιό στον θρόνο του και Ειδικούς Ιερείς να προσφέρουν Θυσία στον Θεό.
« Διότι εγώ εξεύρω τα έργα αυτών και τους διαλογισμούς αυτών· και έρχομαι διά να συνάξω πάντα τα έθνη και τας γλώσσας· και θέλουσιν ελθεί και ιδεί την δόξαν μου. Και θέλω στήσει σημείον μεταξύ αυτών· και τους σεσωσμένους εξ αυτών θέλω εξαποστείλει εις τα έθνη, εις Θαρσείς, Φούλ και Λούδ, οίτινες σύρουσι τόξον, εις Θουβάλ και Ιαυάν, εις τας νήσους τας μακράν, οίτινες δεν ήκουσαν την φήμην μου ουδέ είδον την δόξαν μου· και θέλουσι κηρύξει την δόξάν μου μεταξύ των εθνών. Και θέλουσι φέρει πάντας τους αδελφούς σας εκ πάντων των εθνών προσφοράν εις τον Κύριον, επί ίππων και επί αμαξών και επί φορείων και επί ημιόνων και επί ταχυδρόμων ζώων, προς το άγιόν μου όρος, την Ιερουσαλήμ, λέγει Κύριος, καθώς τα τέκνα του Ισραήλ φέρουσι την εξ αλφίτων προσφοράν εν καθαρώ αγγείω προς τον οίκον του Κυρίου. Και προσέτι θέλω λάβει εξ αυτών ιερείς και Λευΐτας, λέγει Κύριος» Ησαϊας 66: 18-21 (Κατά το Εβραϊκό κείμενο, βλέπε και Εβδομήκοντα).
Ο Θεός μέσω του Προφήτου Ησαϊου λέγει ότι θα στείλει κήρυκες στα έθνη που δεν τον γνωρίζουν, (αυτό έγινε στην Αποστολική εποχή). Ως αποτέλεσμα αυτού του κηρύγματος οι εθνικοί θα επιστρέψουν στον Κύριο, τον δημιουργό όλων τον ανθρώπων, θα γίνουν πιστοί. Και ο Θεός αναφέρει ότι από τους επιστρέφοντες εθνικούς θα «λάβει εξ αυτών ιερείς και Λευΐτας» ! Δεν λέγει ο Θεός ότι όλοι οιεπιστρέφοντες εθνικοί θα γίνουν Ιερέις και Λευίτες αλλά ΜΕΡΙΚΟΙ από αυτούς ! –«Και θέλουσι φέρει πάντας τους αδελφούς σας εκ πάντων των εθνών προσφοράν εις τον Κύριον………Και προσέτιθέλω λάβει εξ αυτών ιερείς και Λευΐτας».
Ο Προφήτης χρησιμοποιώντας θριαμβευτικές εικόνες λέγει ότι όλοι οι πιστοί εθνικοί θα επιστρέψουν στον Κύριο και ότι από αυτούς, όχι όλους, ο Θεός θα πάρει Ιερείς και Λευϊτες, δηλαδή Ειδικούς Ιερείς ! Το γεγονός άλλωστε ότι μερικοί μόνο από τους επιστρέφοντες εθνικούς γίνονται Ιερείς, αυτό σημαίνει ότι είναι Ειδικοί Ιερείς διότι όλοι οι πιστοί είναι Ιερείς με την έννοια της Γενικής Ιερωσύνης. Έτσι θα πληθυνθούν οι Ιερείς και οι Λευϊτες στην Μεσσιακή εποχή όπως αναφέρει ο Ιερεμίας !
Ενώ το χωρίο αυτό είναι σαφέστατο οι αιρετικοί προσπαθούν να το διαστρέψουν ποικιλοτρόπως !
– Οι αιρετικοί ισχυρίζονται ότι δήθεν το χωρίο δεν αναφέρεται σε επιστρέφοντες εθνικούς αλλά σε επιστρέφοντες Ιουδαίους που ζούσαν στα έθνη ! Διότι μόνο Ιουδαίοι θα μπορούσαν να γίνουν Ιερείς και Λευϊτες !
Απαντούμε :
Δεν μπορεί το χωρίο να αναφέρεται σε Ιουδαίους διότι ο Θεός είχε ήδη προ αιώνων πάρει Ιερείς και Λευϊτες από τους Ιουδαίους ! Την εποχή του Ησαϊα υπήρχε ήδη προ πολλού η Λευϊτική Ιερωσύνη ! Γιατί ο Θεός να πάρει δεύτερη φορά Ειδικούς Ιερείς από τους Ιουδαίους ; Ποίος ο λόγος ;
Αν υποθέσουμε ότι η προφητεία αφορά λήψη ειδικών Ιερέων από τους Ιουδαίους και δεδομένου ότι Ειδικοί Ιερείςσύμφωνα με τους Προτεστάντες δεν υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη, ερωτούμε : Πότε επαληθεύτηκε πριν τον ερχομό του Μεσσία αυτή η προφητεία ; Πότε πριν τον ερχομό του Μεσσία κηρυχθηκε η δόξα του Θεού ανάμεσα στα έθνη που ζούσαν οι Ιουδαίοι και στα νησιά που βρίσκονται μακριά ;;; Να μας απαντήσουν παρακαλώ οι Προτεστάντες με Βιβλικές παραπομπές !
– Άλλοι αιρετικοί λέγουν όπως προανέφερα ότι αυτή η προφητεία αναφέρεται σε αναβίωση της Νομικής λατρείας στην λεγόμενη Χιλιετή Βασιλεία του Ιησού στην γη !!!
Απαντούμε :
« Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευϊτικῆς ἱερωσύνης ἦν· ὁ λαὸς γὰρ ἐπ” αὐτῇ νενομοθέτητο· τίς ἔτι χρεία κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν ᾿Ααρὼν λέγεσθαι; μετατιθεμένης γὰρ τῆς ἱερωσύνης ἐξ ἀνάγκης καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται. ἐφ” ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ” ἧς οὐδεὶς προσέσχηκε τῷ θυσιαστηρίῳ. πρόδηλον γὰρ ὅτι ἐξ ᾿Ιούδα ἀνατέταλκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, εἰς ἣν φυλὴν οὐδὲν περὶ ἱερωσύνης Μωϋσῆς ἐλάλησε. Καὶ περισσότερον ἔτι κατάδηλόν ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα Μελχισεδὲκ ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος, ὃς οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρκικῆς γέγονεν, ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου· μαρτυρεῖ γὰρ ὅτι σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. ἀθέτησις μὲν γὰρ γίνεται προαγούσης ἐντολῆς διὰ τὸ αὐτῆς ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές· οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόμος, ἐπεισαγωγὴ δὲ κρείττονος ἐλπίδος, δι” ἧς ἐγγίζομεν τῷ Θεῷ» Εβραίους 7:11-19
Οι Νομικές θυσίες ήταν τύποι της Θυσίας του Ιησού και ουδένα ετελείωσαν. Η προηγούμενη εντολή για την Νομική λατρεία αθετήθηκε διότι ήταν ασθενής και ανωφελής- ήταν τύπος. Και η Ιερωσύνη μετετέθη (δεν καταργήθηκε ). Πώς λοιπόν ο Θεός προφητεύει ότι το ασθενές και ανωφελές θα επιστρέψει στο μέλλον ;;; Στο μέλλον δηλαδή η Θυσία του Χριστού θα χάσει την αξία της;;;;
« Καὶ οἱ μὲν πλείονές εἰσι γεγονότες ἱερεῖς διὰ τὸ θανάτῳ κωλύεσθαι παραμένειν· ὁ δὲ διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην· ὅθεν καὶ σῴζειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται τοὺς προσερχομένους δι” αὐτοῦ τῷ Θεῷ, πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν» Εβραίους 7: 23-25.
Ο Ιησούς δεν έχει διαδόχους στην Ιερωσύνη. Πώς λοιπόν θα τον διαδεχτούν και πάλι οι Λευϊτες σε μια υποτιθέμενη Χιλιετή Βασιλεία – σε μια υποτιθέμενη νέα επίγεια οικονομία ;
Ο Ιησούς σώζει «εἰς τὸ παντελὲς τοὺς προσερχομένους δι” αὐτοῦ τῷ Θεῷ, πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν». Ποία λοιπόν η ανάγκη ανασύστασης της Νομικής λατρείας όπως φρονούν διάφοροι Χιλιαστές ;
– ‘Αλλοι αιρετικοί διαστρέφουν την μετάφραση του χωρίου ! Την φράση «θέλω λάβει εξ αυτών ιερείς και Λευΐτας» την παραφράζουν ως εξής : «θέλω λάβει εξ αυτών ΓΙΑ ΤΟΥΣ ιερείς, ΓΙΑ ΤΟΥΣ Λευΐτας» !!!
Απαντούμε :
Βλέπετε την πανουργία των παραφραστών ;
Δεν μας λέγουν όμως οι παραφραστές ΓΙΑΤΙ ο Θεός να πάρει μερικούς από τους πιστούς εθνικούς ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ;;;; ΤΙ να τους κάνουν οι Ιερείς ; ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΝΕ !!! Θέλουμε να μάθουμε…. Και επίσης γιατί δεν στέλνουν όλους τους πιστούς στους Ιερείς και στους Λευϊτες ; Αφού «θέλουσι φέρει πάντας τους αδελφούς σας εκ πάντων των εθνών προσφοράν εις τον Κύριον» ! Δηλαδή όλοι θα έρθουν για προσφορά στον Κύριο αλλά μερικοί θα πάνε στους Ιερείς ; Τι να κάνουν αυτοί οι μερικοί που δεν θα κάνουν οι υπόλοιποι ; Δεν μας τα λένε καλά μερικοί μεταφραστές….
Πάντως η αρχαιότατη μετάφραση των Εβδομήκοντα λέγει τα εξής : «καὶ ἀπ᾿ αὐτῶν λήψομαι ἐμοὶ ἱερεῖς καὶ Λευίτας»
Ο Ιησούς Χριστός έχει τριπλό αξίωμα : Βασιλεύς- Διδάσκαλος- Ιερεύς. Όπως λοιπόν ο Ιησούς έχει αντιπροσώπους ως Βασιλεύς και Διδάσκαλος, έτσι έχει και ως Ιερεύς !
«αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν. ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν» Ρωμαίους 13:1-2
«῾Υποτάγητε οὖν πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν Κύριον, εἴτε βασιλεῖ, ὡς ὑπερέχοντι, εἴτε ἡγεμόσιν,ὡς δι” αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν μὲν κακοποιῶν, ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν » Α Πέτρου 2:13-14.
« καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους» Εφεσίους 4:11
« ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν ᾿Ιησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα» Εβραίους 6:20
Ο Βασιλεύς- Διδάσκαλος –Ιερεύς Ιησούς έχει ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ (όχι διαδόχους), Βασιλείς, Διδασκάλους και Ιερείς.
ΛΑΒΕΤΕ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ
« καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε πνεῦμα ῞αγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται» Ιωάννης 20: 22-23.
Χαρακτηριστικό της Ιερατικής εξουσίας είναι το δεσμείν και λύειν αμαρτίας. Ο Χριστός ο ίδιος όρισε η συγχώρηση των αμαρτιών των πιστών να γίνεται ΜΕΣΩ των Αποστόλων και των διαδόχων τους. Όταν ο Ιησούς είπε στους Μαθητές του «λάβετε πνεῦμα ῞αγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται» τους έδωσε ειδική εξουσία να λύουν και να δένουν αμαρτίες. Δεν τους έδωσε το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα το έλαβαν οι Μαθητές αργότερα, την Πεντηκοστή. Δεν έλαβαν δύο φορές το Άγιο Πνεύμα ούτε σε δόσεις !
Και επειδή οι Απόστολοι και οι διάδοχοι τους δεν είναι παντογνώστες για να γνωρίζουν ποία είναι τα αμαρτήματα των πιστών, εξυπακούεται ότι οι πιστοί ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΝ τα αμαρτήματά τους στους Αποστόλους, ταπέινωναν τον εγωϊσμό τους εμπρός στους φορείς της Ειδικής Εξουσίας της συγχώρησης των αμαρτιών ! Έτσι όρισε ο Ιησούς.
«ΙΔΟΥ Κύριος καταφθείρει τὴν οἰκουμένην καὶ ἐρημώσει αὐτὴν καὶ ἀνακαλύψει τὸ πρόσωπον αὐτῆς καὶ διασπερεῖ τοὺς ἐνοικοῦντας ἐν αὐτῇ. καὶ ἔσται ὁ λαὸς ὡς ὁ ἱερεὺς καὶ ὁ παῖς ὡς ὁ κύριος καὶ ἡ θεράπαινα ὡς ἡ κυρία· ἔσται ὁ ἀγοράζων ὡς ὁ πωλῶν, ὁ δανείζων ὡς ὁ δανειζόμενος καὶ ὁ ὀφείλων ὡς ᾧ ὀφείλει. φθορᾷ φθαρήσεται ἡ γῆ, καὶ προνομῇ προνομευθήσεται ἡ γῆ· τὸ γὰρ στόμα Κυρίου ἐλάλησε ταῦτα. ἐπένθησεν ἡ γῆ, καὶ ἐφθάρη ἡ οἰκουμένη, ἐπένθησαν οἱ ὑψηλοὶ τῆς γῆς. ἡ δὲ γῆ ἠνόμησε διὰ τοὺς κατοικοῦντας αὐτήν, διότι παρήλθοσαν τὸν νόμον καὶ ἤλλαξαν τὰ προστάγματα, διαθήκην αἰώνιον. διὰ τοῦτο ἀρὰ ἔδεται τὴν γῆν, ὅτι ἡμάρτοσαν οἱ κατοικοῦντες αὐτήν· διὰ τοῦτο πτωχοὶ ἔσονται οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ γῇ, καὶ καταλειφθήσονται ἄνθρωποι ὀλίγοι. ……. καὶ καταλειφθήσονται πόλεις ἔρημοι, καὶ οἶκοι ἐγκαταλελειμμένοι ἀπολοῦνται. ταῦτα πάντα ἔσται ἐν τῇ γῆ ἐν μέσῳ τῶν ἐθνῶν, ὃν τρόπον ἐάν τις καλαμήσηται ἐλαίαν, οὕτως καλαμήσονται αὐτούς, καὶ ἐὰν παύσηται ὁ τρύγητος……θυρίδες ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἠνεῴχθησαν, καὶ σεισθήσεται τὰ θεμέλια τῆς γῆς. ταραχῇ ταραχθήσεται ἡ γῆ, καὶ ἀπορίᾳ ἀπορηθήσεται ἡ γῆ· ἔκλινεν ὡς ὁ μεθύων καὶ κραιπαλῶν, καὶ σεισθήσεται ὡς ὀπωροφυλάκιον ἡ γῆ, καὶ πεσεῖται καὶ οὐ μὴ δύνηται ἀναστῆναι, κατίσχυσε γὰρ ἐπ᾿ αὐτῆς ἡ ἀνομία.» Ησαΐας 24: 1- 20.
Στο 24ο κεφάλαιο του Προφήτου Ησαΐα περιέχεται μία φοβερά προφητεία. Προφητεύεται η μελλοντική ερήμωση του πλανήτη! Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των αναγνωστών στην διάκριση Λαού και Ιερέων που αναφέρει ο Προφήτης. Όπως ο Προφήτης αναφέρει διάκριση κυρίου και δούλου, κυρίας και υπηρέτριας, πωλητή και αγοραστή κτλ. Έτσι αναφέρεται σε Λαϊκούς και Ιερείς !
Άρα μέχρι και την εποχή αυτή – την μελλοντική, (κατά την οποία θα συμβεί αυτή η παγκόσμια ερήμωση), θα υπάρχει διάκριση Λαού και Ιερέων. Οι Ιερείς αυτοί αφού διακρίνονται από τον Λαό είναι ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΕΡΕΙΣ. Έχουν ειδική Ιερωσύνη και όχι γενική. Γενική Ιερωσύνη έχουν όλοι οι πιστοί, όλος ο Λαός.
Η αναφορά αυτή του Προφήτη που κάνει διάκριση σε Λαό και Ιερείς αναφερόμενος σε έσχατη εποχή διαψεύδει την κακοδιδασκαλία του Προτεσταντισμού περί δήθεν κατάργησης των Κληρικών στην Μεσσιακή εποχή !
Τι έχουν να πουν οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά ; Και οι λοιποί πολέμιοι των Ορθοδόξων Ιερέων – Πεντηκοστιανοί, Ευαγγελικοί, Αντβεντιστές, Κουακέροι κτλ, Τί απαντούν ;
Όλοι οι αιρετικοί αρνητές της Ειδικής Ιερωσύνης φιμώνονται από την Αγία Γραφή ! Ας μην παραπλανά η ψευτοευσέβειά τους κανέναν Χριστιανό. Ας λέγουν ότι ακολουθούν «Μόνο την Αγία Γραφή», η ίδια η Αγία Γραφή τους διαψεύδει απολύτως.
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


πηγή:

Δεν υπάρχουν σχόλια: