Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΗΣ

ΕΠΑΛΞΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6987 353063

Ἀθήνα, 16 Ὀκτωβρίου 2016

Ἀνακοίνωση - Πρόσκληση
Μὲ την εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ τοῦ Ἕλληνος θὰ πραγματοποιηθῇ τὴν Κυριακὴ 23 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ., στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια, σύσκεψη μὲ θέμα: «Τρόποι διαδόσεως τῆς κοινῆς τῶν Ἑλλήνων γλώσσης

Εἰσηγητὲς: Γεώργιος Β. Τσούπρας, Δρ. Θεολογίας - ἐκπαιδευτικός.
Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος – MSc Φιλοσοφίας.

Γραπτὲς παρεμβάσεις θὰ κάνουν οἱ:
·        Λαυρέντιος Δελλασούδας, ὁμ. καθηγητὴς Παν/μίου Ἀθηνῶν,
·        Κων. Γανωτῆς, φιλόλογος-συγγραφέας.

Συντονίζει: ὁ θεολόγος - κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας.
Τὴν ἐποχή, κατὰ τὴν ὁποία τὰ ἄχριστα καὶ ἄχρηστα ὑλιστικὰ ῥεύματα καὶ συνθήματα προσπαθοῦν νὰ γκρεμίσουν τὶς ἑλληνοορθόδοξες δημοκρατικὲς καὶ κοινωνικὲς παραδόσεις καὶ νὰ ἀλλοιώσουν τοὺς θησαυροὺς τῆς κοινῆς τῶν Ἑλλήνων γλώσσης, στὴν ὁποία κατεγράφησαν ἡ θεία καὶ ἀνθρωπίνη σοφία, ὅσοι πονᾶμε γιὰ τὸ κατάντημα αὐτὸ δὲν μποροῦμε πλέον νὰ παραμένουμε θεατὲς τῶν τεκταινομένων σὲ βάρος τῆς πατρογονικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ ἁπλοῖ ἐπικριτὲς κάθε ξένης καὶ ντόπιας ἐπιβολῆς, ἀλλὰ ὀφείλομε νὰ δράσωμε ἡνωμένοι, γιὰ νὰ περισωθῆ ὅ τι ἀκόμη εἶναι δυνατόν, πρὶν νὰ εἶναι ἀργά.
Γι’ αὐτό, σᾶς παρακαλοῦμε νὰ λάβετε μέρος στὴν σύσκεψη αὐτὴν καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα. Σᾶς περιμένομε.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις


Μακρίνα Ῥάγκα

Δεν υπάρχουν σχόλια: